Lønindkomst1 - udenlandsk lønmodtager arbejder i Danmark (bopæl i udlandet)

Opholdets varighed i Danmark (arbejdslandet)

Vederlaget fra en dansk arbejdsgiver, dvs:

 • arbejdsgiver med hjemting2 i Danmark
 • udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted3 i Danmark

Vederlaget fra en udenlandsk arbejdsgiver, dvs:

 • udenlandsk arbejdsgiver uden hjemting2 i Danmark
 • udenlandsk arbejdsgiver uden fast driftssted3 i Danmark

Højst 183 dage indenfor et kalenderår, evt. en 12-måneders periode4

A-skat5

AM-bidrag6 og SP-bidrag7 

Ingen skattepligt eller AM/SP-bidragspligt8

Mere end 183 dage indenfor et kalenderår, evt. en 12-måneders periode4

A-skat5, AM-bidrag6 og SP-bidrag7

Ingen skattepligt eller AM/SP-bidragspligt8

 1. Noter:

  1. Skemaet gælder kun almindelige lønmodtagere. For andre grupper se afsnit C.1.2 - 11. For udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark for en udenlandsk bygge- og anlægsvirksomhed se afsnit C.1.1.2.
  2. Se nærmere i afsnit C.1.
  3. Se nærmere i afsnit C.1.
  4. Se nærmere i den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst, artikel 15.
  5. KSL § 46, stk. 1, jf. § 43. For udenlandsk virksomhed med fast driftssted eller frivillig befuldmægtiget her § 46, stk. 4 og 5. Udgangspunktet vil være, at der skal indeholdes A-skat fra 1. dag. I enkelte DBO´er dog bestemt, at skat tilkommer den stat, hvor lønmodtageren er hjemmehørende. I disse tilfælde opnås trækfritagelse.
  6. AMFL § 11. For udenlandsk virksomhed med fast driftssted her, se bekg. nr. 136 af 17. februar 2005 § 4, jf. AMFL § 21, stk. 2. Se afsnit C.1.1 og C.5.3 om bortfald af bidragspligt som følge af EF-forordning 1408/71 og mellemfolkelige aftaler. Bemærk AMFL § 8, stk. 7, om bidragsfritagelse, hvis Grønland eller Færøerne kan beskatte indkomsten i henhold til DBO'en med Danmark.
  7. ATP-lovens § 17 f, stk. 1.
  8. KSL § 2, stk. 8, nr. 2. Der skal i de fleste tilfælde betales forskudsskat til udlandet.
  9. KSL § 46, stk. 5, jf. AMFL § 7, stk. 1, litra a samt ATP-lovens § 17 f, stk. 1. Den befuldmægtigede opgør bidragsgrundlaget, beregner bidragets størrelse samt foretager indeholdelse og indberetning, jf. AMFL § 21, stk. 2, jf. bekg. nr.136 af 17. februar 2005. 
  10. KSL § 46, stk. 5.
  11. Der skal ikke indeholdes A-skat, idet der ikke er tale om dansk arbejdsgiver (dvs. arbejdsgiver uden hjemting eller fast driftssted i Danmark, og ej heller befuldmægtiget med hjemting i Danmark), jf. KSL § 44 b og § 46, stk. 5 modsætningsvis.