åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I DBO'erne er anvist lempelsesmetoder, som den berettigede kan benytte, men der kan alternativt også være mulighed for lempelse efter interne danske regler i LL §§ 33 og 33 A. Ingen af disse lempelsesmetoder har hidtil omfattet AM-bidraget, men fra indkomståret 2008 omfatter lempelsen efter disse bestemmelser også AM-bidraget.

LL § 33Efter LL § 33 kan der i visse tilfælde lempes for skat betalt til udlandet, Grønland eller Færøerne af kilder der. Der lempes højst for et beløb svarende til den danske skat af indkomsten. Denne lempelsesregel kan ikke danne grundlag for trækfritagelse i Danmark. Lempelse efter LL § 33 er en creditlempelse, dvs. at der lempes for skat betalt i udlandet, dog højst for den del af den danske skat, der vedrører indkomsten fra udlandet. LL § 33 indeholder ingen krav til ophold i udlandet eller tidsmæssige krav, men hvis forholdet er omfattet af LL 33 A, kan § 33 ikke anvendes.

LL § 33 AVed erhvervelse af indkomst i personligt tjenesteforhold under ophold i udlandet af mindst 6 måneders varighed uden andre afbrydelser end nødvendigt arbejde i Danmark, ferie her eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage vil der kunne gives lempelse for dansk skat herunder fra indkomståret 2008 også AM-bidraget ifølge LL § 33 A. Grønland og Færøerne er i den forbindelse en del af riget. Offentligt ansatte er kun omfattet af reglen, hvis de ikke modtager ydelser efter LL § 7, nr. 15 eller LL § 9 A, og hvis deres løn ikke er fastsat i henhold til en kollektiv overenskomst. Lempelsen er en exemptionlempelse, dvs. at den del af den danske skat, der vedrører indkomsten optjent under arbejde i udlandet, lempes.

Såfremt Danmark i henhold til en DBO har beskatningsretten til lønindkomsten, gives der kun halv lempelse, jf. LL § 33 A, stk. 3.  

Se C.F.4.2, hvor de nærmere betingelser for anvendelsen af LL § 33 A er beskrevet.

Nedenstående skema illustrerer mulighed for lempelse og trækfritagelse efter LL §§ 33 og 33 A. Det forudsættes, at lønmodtageren kun har indkomst fra udlandet.

Der kan også fritages for indeholdelse af AM-bidrag efter KSL § 49B, stk. 3.

 

Lønmodtageren opfylder ikke kravene i LL § 33 A.

Lønmodtageren opfylder kravene i LL § 33 A. 

(Ophold i udlandet i mindst 6 måneder, max. 42 dage i Danmark, kun nødvendigt arbejde i Danmark).

Der er ingen DBO

Lempelse efter LL § 33 (skat betalt i udlandet af lønindkomsten, dog højst den danske skat af lønindkomst optjent i udlandet).

Der kan udstedes trækfritagelsefor udenlandsk skat.

Lempelse efter LL § 33 A, stk. 1 for den danske skat af lønindkomsten optjent i udlandet.

Der kan udstedes trækfritagelse, hvis der er tale om arbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet

Det andet land har beskatningsretten ifølge DBO

Lempelse efter LL § 33 (skat betalt i udlandet, dog højst den danske skat af lønindkomsten optjent i udlandet).

Der kan udstedes trækfritagelse for udenlandsk skat.

Alternativt kan der foretages lempelse efter DBO'en.

Lempelse efter LL § 33 A, stk. 1 for den danske skat af lønindkomsten optjent i udlandet.

Der kan udstedes trækfritagelse

Alternativt kan der foretages lempelse efter DBO'en.

Danmark har beskatningsretten ifølge DBO

Ingen lempelse.

Der kan ikke udstedes trækfritagelse.

Lempelse efter LL § 33 A, stk. 3 (halv lempelse).

Der kan ikke udstedes trækfritagelse.

Kommentar til skemaet:

Ved arbejde i EU-landene samt Island, Norge og - hvis lønmodtageren ikke er dansk statsborger - USA, kan fritagelse for indeholdelse af A-skat kun udstedes, hvis den skattepligtige dokumenterer, at der betales skat i arbejdsstaten af lønindkomsten for arbejdet der. Se om KSL § 62 D i L.V. afsnit D.C.