Honorarer

Honorar, der er B-indkomst, er medmindre det kan anses for omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 2, ikke omfattet af begrænset skattepligt, med mindre den indtægtsgivende virksomhed udøves fra en lokalitet her i landet, som personen selv disponerer over, se TfS 1998, 556 om en person, der ikke ansås for at have fast sted i Danmark. Se også afsnit B.2 og afsnit C.1.

SKM2003,735.ØLR forudsætter eksempelvis at folketingsvederlag kan være omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 2.

Efter DBO'erne vil det normalt gælde, at beskatningsretten til honorarer for udøvelse af selvstændig virksomhed er tillagt personens hjemland, selv om virksomheden udføres i et andet land. Kun hvis der i det andet land disponeres over en egen lokalitet (fast sted), hvorfra virksomheden udøves, vil dette land have ret til at beskatte. Se LV D.D.2 om OECD's modelkonvention artikel 5 og 14 samt de enkelte DBO'er. Artikel 14 er pr. 29. april 2000 udgået af modeloverenskomsten, se LV D.D.2.

Bestyrelses-

honorar

Bestyrelseshonorarer er omfattet af begrænset skattepligt, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 2 (vederlag for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign.). Se også afsnit B.2.1 og LV D.A.2.2. Det betyder ikke noget for den begrænsede skattepligt, hvor bestyrelsesmøderne holdes. Der skal ikke betales AM-bidrag eller SP-bidrag.

Efter DBO'erne er beskatningsretten tillagt det land, hvor et selskab er hjemmehørende, idet bestyrelsesarbejdet formodes udført i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Se LV D.D.2 om OECD's modelkonvention artikel 16 samt de enkelte DBO'er.

Som nævnt ovenfor vil andre former for vederlag eventuelt også kunne falde ind under bestemmelsen.

Honoraret/godtgørelsen er A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2 a og kildeskattebekendtgørelsens § 15, nr. 1 og der skal derfor indeholdes a-skat.

Konsulent-

honorar

For så vidt angår vederlag til en rådgiver, konsulent eller lignende medhjælp for en virksomhed her i landet, kan dette vederlag i visse tilfælde, når vederlaget ikke er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 2, være begrænset skattepligtigt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 7. Det er uden betydning for skattepligten i hvilken form vederlaget udbetales.

Reglen gælder kun for personer, der tidligere har været fuldt skattepligtige til Danmark på grund af bopæl. Det er desuden en betingelse, at personen har eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for ophøret af den fulde skattepligt har haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed, der udreder vederlaget. Når den udbetalende virksomhed er et selskab mv., lægges der ved afgørelsen heraf vægt på, om personen ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Er den udbetalende virksomhed personligt ejet, lægges der vægt på, om den pågældende person ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af egenkapitalen eller har haft afgørende indflydelse i virksomheden. De kriterier, der gælder for aktionærer, finder tilsvarende anvendelse, jf. KSL § 2, stk. 7.

Som eksempel kan nævnes TfS 1998, 354 HRD. Skatteyderens skattepligt var ophørt ved udrejse til England. Skatteyderen ejede halvdelen af aktiekapitalen i et dansk selskab. Efter fraflytningen udførte klageren fortsat arbejde for dette selskab i England, ligesom han blev ansat som administrerende direktør i det engelske datterselskab. Vederlaget fra det danske selskab ansås for omfattet af bestemmelsen i KSL § 43, stk. 2, litra i, om vederlag, der modtages som rådgiver, konsulent mv.

Honoraret/vederlaget er A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2, litra i samt kildeskattebekendtgørelsen § 15, nr. 29 og der skal derfor indeholdes a-skat.