Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
27-01-23SKM2023.49.LSRIndeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag og kulbrinteskat af løn optjent af ansatte hjemmehørende i Sydafrika, Ukraine, Filippinerne, Rusland og Storbritannien i forbindelse med arbejde udført på dansk kontinentalsokkelAfgørelseSærligt for arbejdsmarkedsbidrag
27-01-23SKM2023.48.LSRAfslag på genoptagelse – Lempelse efter ligningslovens § 33 for betalt skat i QatarAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
27-01-23SKM2023.47.LSRNedsættelse af personlig indkomst – Rette indkomstmodtagerAfgørelsePersonlig indkomst
27-01-23SKM2023.46.SREfterfølgende aktieombytninger medførte ikke, at kontantvederlag for aktieoverdragelse skulle udbyttebeskattesBindende svarSelskabsbeskatning
27-01-23SKM2023.45.BRIndsætninger på bankkonti og erhvervsmæssig virksomhedDomVirksomheder + Personlig indkomst
27-01-23SKM2023.44.ØLREj ret til fradrag for friholdelse af hovedanpartshaver for tab på kautionsforpligtelseDomFradrag og afskrivninger
27-01-23SKM2023.43.VLRTonnageskat – mellem forskellige destinationerDomTonnageskat + Virksomheder
27-01-23SKM2023.42.LSRAnmodning om aktindsigt i underleverandørers kontrolsagerAfgørelseNår man ønsker aktindsigt
27-01-23SKM2023.41.SRBeskatningsret - løn fra engelsk universitet - DBO - dobbelt statsborgerskabBindende svarPersonlig indkomst
27-01-23SKM2023.40.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomhederStyresignalFradrag
27-01-23SKM2023.39.LSRGenopkrævning af udbetalt eksportgodtgørelseAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
26-01-23SKM2023.38.LSR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår – Særlige omstændighederAfgørelseArv og gaver
26-01-23SKM2023.37.LSRBetaling af told, moms og renter - Forsendelse af varer fra Norge til Tyskland er ikke afsluttet korrektAfgørelseForsendelse og transitering
26-01-23SKM2023.36.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i SulfiLogger A/S med kapitalandele i et nystiftet holdingselskab benævnt SL Holding A/SAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
25-01-23SKM2023.35.SRBeskatning af fri bil, deleleasingsaftalerBindende svarPersonlig indkomst
25-01-23SKM2023.34.HRBonusudbetalinger – personlig indkomst eller aktieindkomst – personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 – ligningslovens § 16 A – lignende værdipapirerDomPersonlig indkomst
25-01-23SKM2023.33.SRAktier i investeringsselskab - virksomhedsordningenBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
23-01-23 TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
19-01-23SKM2023.31.SRMomsfradrag i holdingselskaber - misbrugBindende svarFradrag
19-01-23SKM2023.32.BREkstraordinær genoptagelse – medarbejderaktierDomVirksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
19-01-23SKM2023.30.SRTinglysningsafgift - ikke nedsat afgift efter § 6 a ved overdragelse af ejendomme til I/S mod tildeling af rettighed til at indtræde i I/SBindende svarTinglysningsafgift
17-01-23SKM2023.29.LSRForhøjelse af momstilsvar – Momsgrundlag i forbindelse med salg af ejendom skal fastsættes ud fra normalværdien på leveringstidspunktetAfgørelseMomsgrundlag
17-01-23SKM2023.28.LSRBegrænset skattepligt – Likvidation af dansk holdingselskabAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
17-01-23SKM2023.27.BRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt af indført køretøjDomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
16-01-23SKM2023.26.LSRGenoptagelse – Skattekreditreglerne – Forsøgs- og forskningsvirksomhedAfgørelseFradrag og afskrivninger
16-01-23SKM2023.25.LSRBefordringsfradrag – Kørsel mellem forskellige arbejdspladser/arbejdsstederAfgørelseFradrag og afskrivninger
16-01-23SKM2023.24.LSRStraksfradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhedAfgørelseFradrag og afskrivninger
16-01-23SKM2023.23.LSRForsøgs- og forskningsvirksomhed – Udbetaling af skattekredit ikke godkendtAfgørelseFradrag og afskrivninger
16-01-23SKM2023.22.LSRGodtgørelse af told og refusion af momsAfgørelseTarifering
16-01-23SKM2023.21.LSRMomsfritagelse for undervisning af gymnastikinstruktører ikke imødekommetAfgørelseMomsfritagelse og -godtgørelse
16-01-23SKM2023.20.LSRGaveafgift – Overdragelse af ejendomAfgørelseArv og gaver
13-01-23SKM2023.19.BROpdeling i driftsgrene – erhvervsmæssig virksomhedDomVirksomheder + Personlig indkomst
13-01-23SKM2023.18.ØLRPilot ikke berettiget til lempelse for arbejde udført for dansk luftfartsselskabDomPersonlig indkomst
12-01-23SKM2023.17.SRUnderskud i norsk filial, som blev lukket efter et skattepligtigt salg af filialens aktivitet til et nystiftet norsk datterselskab, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst.Bindende svarSelskabsbeskatning
11-01-23SKM2023.16.VLRAktionærlån eller udbytte - solvensbedømmelseDomUdenlandsk indkomst + Virksomheder + Personlig indkomst
10-01-23SKM2023.15.SRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning - Beneficial ownerBindende svarSelskabsbeskatning
09-01-23 Ejendomsvurdering – betingelserne for ændring af en vurdering ved ordinær genoptagelse – 20 pct. reglen – præcisering af praksis – udkast til styresignalUdkast til styresignalEjendomsvurdering
09-01-23SKM2023.14.SRSkattemæssig behandling efter PBL § 50 - aktiver omfattet af placeringsforbuddet i PBL § 51 BBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
09-01-23SKM2023.13.HRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftaleDomPersonlig indkomst
06-01-23SKM2023.12.SROm fortabelse af uudnyttet underskud ved skattefri fusion med søsterselskabBindende svarSelskabsbeskatning
06-01-23SKM2023.11.SRÆndring af vilkår i aktiewarrants var ikke afståelseBindende svarPersonlig indkomst
06-01-23SKM2023.10.SRFamily trust - båndlagt kapital med udlagte kapitalejere - arvBindende svarArv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-01-23SKM2023.9.BRSkønsmæssig ansættelseDomVirksomheder
05-01-23SKM2023.8.HRSkattemyndighederne var berettiget til at udøve et skøn over kontrollerede transaktioner mellem to søsterselskab og skønnet skulle ikke tilsidesættesDomTransfer pricing
05-01-23SKM2023.7.HROverbetaling fra et dansk selskab til et koncernforbundet udenlandsk selskab udgjorde maskeret udlodning til selskabernes eneejer. Der var ikke hjemmel til betalingskorrektionDomTransfer pricing
05-01-23SKM2023.6.SROpgørelse af momsfradragsret - salg af investeringsgoderBindende svarFradrag
05-01-23SKM2023.5.SRAfkast på kryptovaluta - beskatningstidspunktBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-01-23SKM2023.4.SRInvestering gennem tysk investeringsfond, rente- og udbyttebeskatning - dansk udbyttebeskatning frafaldes - etableringsfrihed - EU-rettenBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-01-23SKM2023.3.SRVærdiansættelse af aktier i unoterede selskaber til brug for opgørelsen af konsolideringsfradrag efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 2Bindende svarSelskabsbeskatning
05-01-23SKM2023.2.SKTSTGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder - StyresignalStyresignalTinglysningsafgift
02-01-23SKM2023.1.BRIndsætninger – foreningskontoDomPersonlig indkomst
02-01-23 Toldtariffen 2023-0Juridisk vejledningTarifering