Her kan du læse om:

  • Ejendomsværdiskatten for 2009 og 2010 
  • Ejendomsskatten (grundskylden) for 2010 og 2011.

Ejendomsværdiskatten
Ejendomsværdiskatten til staten opkræves som udgangspunkt med 10 promille af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger 3.040.000 kr. Af ejendomsværdien over 3.040.000 kr. skal du betale 30 promille. For ejendomme, som er købt før den 1. juli 1998, beregnes et nedslag, så ejendomsværdiskatten bliver lavere.

Der er - som led i skattestoppet - indført et loft over det beløb, som ejendomsværdiskatten beregnes af. Loftet indebærer, at den ejendomsværdiskat, du skal betale for 2009 (af danske ejendomme), bliver beregnet på grundlag af den laveste af følgende værdier:

  • Ejendomsværdien den 1. oktober i indkomståret 
  • Ejendomsværdien den 1. januar 2002
  • Ejendomsværdien den 1. januar 2001 + 5 procent

Ejendomsværdiskatten for 2009 beregnes altså kun af 2009-vurderingen, hvis den er lavere end både 2001-vurderingen + 5 procent og 2002-vurderingen. Er 2009-vurderingen højere end 2001-vurderingen + 5 procent eller 2002-vurderingen, træder loftet i funktion, sådan at ejendomsværdiskatten ikke stiger, selv om vurderingen er steget.

Ejendomsværdiskatten for 2010 vil være den samme som for 2009, med mindre der foretages ombygninger som medfører en omvurdering. Læs mere om vurderingens betydning for ejendomsskatten i afsnittet Klage over vurderingen

Omberegning ved om- og tilbygning
For nogle ejendomme omberegner SKAT den ejendomsværdi, der blev fastsat ved vurderingerne i 2001 og 2002. Det sker i følgende tilfælde: 

  • Ved nybygning, om- og tilbygning efter 2001, der kræver byggetilladelse
  • Ved frasalg, tilkøb og ekspropriation af grundareal
  • Ved ændret anvendelse af ejendommen.

Omberegningen foretages i henholdsvis 2001 og 2002 niveau

Når vi beregner ejendomsværdiskatteloftet træder den omberegnede værdi i stedet for den værdi, der blev fastsat ved vurderingerne i 2001 og 2002. Det fremgår af din årsopgørelse for 2009.

Ved om- og tilbygning omberegner SKAT loftet i de tilfælde, hvor der siden sidste vurdering er afsluttet en byggesag på ejendommen. Omberegningen medtager kun den del af om- eller tilbygningen, der vedrører selve byggesagen. Øvrige forbedringer og moderniseringer, der er foretaget tidligere eller samtidig, tager vi ikke med i omberegningen. En modernisering af ejendommens køkken eller badeværelse medfører derfor normalt ikke en omberegning af loftet, fordi en sådan modernisering normalt ikke kræver byggetilladelse.

Ved ændret anvendelse af ejendommen, hvor ejeren har boet på ejendommen både før og efter den ændrede anvendelse, får omberegningen af loftet først virkning, når ejendommen sælges. Virkningen af omberegningen udskydes med andre ord, fx hvis et areal med en ejerbolig inddrages i byzone.

Som ejer kan du klage over den omberegnede værdi. Klagen skal være begrundet og sendes til SKAT senest den 1. juli 2010.

Du kan få mere information i SKATs pjece Ejendomsværdiskatten 2010.

Ejendomsskatten
Ejendomsskatten (grundskylden) til kommunen beregnes af grundværdien (minus eventuelle fradrag for forbedringer). Det er den enkelte kommune, der fastsætter ejendomsskatten, og derfor kan den variere fra kommune til kommune. Lejere betaler ejendomsskatten via huslejen.

Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2010 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke må stige mere end højst 7,0 procent (ved uændret grundskyldspromille). Det betyder, at grundejere fra 2009 til 2010 kun vil opleve en stigning i ejendomsskatten på højst 7,0 procent (reguleringsprocenten), uanset om grundværdien stiger mere. Hvis kommunen har hævet grundskyldspromillen, kan stigningen i ejendomsskatten dog blive større end 7,0 procent.

På din ejendomsskattebillet for 2010 kan du se grundskatteloftværdien for 2010. Reguleringsprocenten for 2011 fastsættes i juni 2010.

Vurderingen i 2009 indgår først ved beregning af ejendomsskatten for 2011. Læs mere herom i afsnittet Klage over vurderingen