Du kan klage over vurderingen, hvis den ikke svarer til dit skøn over ejendommens handelsværdi den 1. oktober 2009.

Inden du klager, kan du på Internettet se, hvad andre ejendomme i området er vurderet til. Se fortegnelsen Ejendomsvurdering. Læs mere i afsnittet Vurderingsfortegnelsen på Internettet.

Desuden kan du på en række internetsider se salgspriser for solgte ejendomme, blandt andet på den offentlige informationsserver, www.OIS.dk.

Salgsprisen kan bygge på flere forhold

Når du sammenligner vurderingen af din ejendom med salgspriser i området skal du være opmærksom på at forskelle i prisen kan være begrundet i beliggenhed, størrelse, opførelsesår og standard. Der kan være tale om salg, der er sket under særlige omstændigheder som for eksempel familiehandler eller salg fra konkursboer, så salgsprisen ikke svarer til en normal salgspris. Du skal også være opmærksom på, hvornår et salg er sket. SKAT har vurderet ejendommen ud fra priserne pr. 1. oktober 2009. Hvis priserne er faldet i dit område siden 1. oktober 2009, skal dette fald ikke have indflydelse på vurderingen. Endelig skal du være opmærksom på, om de oplyste salgspriser er prioriterede eller kontantomregnede priser. SKAT ansætter kontantværdier ved vurderingen. 

Det er ikke tilstrækkeligt at bygge en klage på, at din egen ejendom er vurderet nærmere handelsværdien end en naboejendom. Det afgørende er, om vurderingen af din egen ejendom svarer til handelsværdien pr. 1. oktober 2009.

Ønsker du at klage over vurderingen, skal din klage være skriftlig og begrundet, det vil sige at du skal oplyse, hvad du er uenig i og hvorfor. Som du kan se i afsnittet Tillæg og nedslag i bygningsværdien, har vi ved vurderingen af den enkelte ejendom taget højde for boligens størrelse, byggeår og de anvendte byggematerialer med videre. Dette er gjort ud fra statistik over solgte ejendomme, hvor salgsprisen er sammenholdt med den enkelte solgte ejendoms egenskaber. Så generelt passer ejendomsvurderingerne til niveauet for salgspriser med de forhold, som gælder for den enkelte ejendom.

Der kan dog være forhold på din ejendom som gør, at ejendommen afviger fra det normale. Det kan for eksempel være, at ejendommen er dårligere vedligeholdt end normalt, eller at der ikke er foretaget en modernisering af køkken og badeværelse svarende til det normale for andre ejendomme opført i samme periode. Mener du, at sådanne forhold gør din ejendom mindre værd, skal du skrive det i din klage.

Grundværdien er grundens værdi uden bebyggelse, det vil sige hvad man vil give for en grund med en beliggenhed og en størrelse som din grund.

Om du vil klage kan afhænge af, om vurderingen betyder noget for den skat, du skal betale af ejendommen. Så længe vurderingen ligger over de skattelofter, der gælder for henholdsvis ejendomsværdiskatten og ejendomsskatten på ejendommen, har vurderingen ingen betydning for den skat, du skal betale. Læs mere i afsnittet Ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Vurderingen kan dog have betydning i andre sammenhænge som eksempelvis ved beregning af tinglysningsafgift, forældrekøb af ejerlejligheder og i formueopgørelsen ved fastsættelse af individuel boligstøtte.

Du er velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18 , hvis du gerne vil have en nærmere forklaring på vurderingen. Ofte er det den nemmeste måde at rette misforståelser på, uden at det er nødvendigt at klage.    

Ønsker du at klage, skal du sende klagen til SKAT senest den 1. juli 2010. Adressen står på vurderingsmeddelelsen.