Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.5.2.3  Periodisering.

x 

Efter § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen skal lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften.

Dette skal forstås således, at løn skal medregnes på det tidspunkt, hvor den er erhvervet.

ErhvervelsestidspunktetErhvervelsestidspunktet er det tidligste tidspunkt, hvor virksomheden efter de skatteretlige regler kan fradrage udgiften i regnskabet.

Det afgørende for periodiseringen er virksomhedens skattemæssige forhold. Der er herved ens regler for den skattemæssige og den lønsumsafgiftsmæssige periodisering af løn. 

Det forhold, at det er erhvervelsestidspunktet, der afgør, hvornår virksomheden udgiftsfører lønudgiften, betyder imidlertid ikke, at det er lønmodtagerens skattemæssige forhold, der skal fokuseres på. Det er dermed uden betydning, hvornår der skal indeholdes A-skat.

BagudlønnedeFor så vidt angår bagudlønnede, skal lønnen medregnes til afgiftsgrundlaget på det tidspunkt, hvor lønnen udbetales. For bagudlønnede, der får lønnen udbetalt f.eks. ultimo marts skal lønnen medregnes til afgiftsgrundlaget i januar kvartal.

ForudlønnedeLøn, der er forudbetalt, skal medregnes til lønsummen i den faktiske indtjeningsmåned. Det vil sige, at selv om løn for f.eks. januar udbetales i slutningen af december, skal lønnen først indgå i afgiftsgrundlaget for januar kvartal i det efterfølgende år.

FeriepengeSkyldige feriepenge og ret til ferie med løn skal medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden efter de skattemæssige regler har udgiftsført beløbene med virkning for den skattepligtige indkomst.

Regulering af feriepengeforpligtelsen skal medregnes i grundlaget for beregning af lønsumsafgiften, jf. SKM2001.269.LSR. Se også SKM2009.466.VLR

I SKM2002.322.TSS har Told- og Skattestyrelsen på baggrund af SKM2001.269.LSR fastsat retningslinjer for den lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepengeforpligtelsen.

Feriepengeforpligtelsen kan løbende modregnes i afgiftsgrundlaget i det efterfølgende indkomstår. Til gengæld medregnes hele feriepengeforpligtelsen, og ikke kun reguleringen heraf, til afgiftsgrundlaget ultimo indkomståret.

x