åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Nedenstående vises eksempler på lempelsesberegning ved anvendelse af exemptionsmetoden.

Nedslag i bundskat beregnes som:

bundskat x udenlandsk indkomst

personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Den skat, som indgår i beregningen, er skatten efter fradrag af eventuel skatteværdi af underskud i skattepligtig indkomst, jf. PSL § 13, stk. 1 og 2, og fradrag af skatteværdi af personfradrag, jf. PSL § 9 mv.

Den udenlandske indkomst, som indgår i brøkens tæller, er den udenlandske indkomst opgjort efter danske regler, og som indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten, jf. i øvrigt afsnit D.4.1 om indkomster vedr. statsskat.

 

Eksempel D-03. Nedslag i bundskat.
1. Personlig indkomst, dansk 93.000
2. Personlig indkomst, udenlandsk 141.000
3. Kapitalindkomst, dansk -30.000
4. Kapitalindkomst, udenlandsk 100.000
5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag) 10.000
6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst 11.000
7. Personlig indkomst vedr. statsskat: (1)+(2) 234.000
8. Kapitalindkomst vedr. statsskat: (3)+(4) 70.000
9. Beregningsgrundlag for bundskat: (8)+(9) 304.000
10. Bundskat: 4,64% af (9) 14.105,60
11. Skatteværdi af personfradrag vedr. statsskat: 4,64% af 42.900 1.990,56
12. Bundskat efter personfradrag: (10)-(11) 12.115,04
Beregning af nedslag:
13. Udenlandsk personlig indkomst (2), der kan rummes i (7) [ingen del af (6) indgår i (9), og derfor reduceres (2) ikke efter LL § 33 F] 141.000
14. Udenlandsk kapitalindkomst (4), der kan rummes i (8) 70.000
15. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (12)x(13)/(9) 5.619,15
16. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (12)x(14)/(9) 2.789,65
17. Bundskat efter nedslag: (12)-(15)-(16) 3.706,25

 

Eksempel D-04. Nedslag i bundskat og modregnet underskud i personlig indkomst fra tidligere år.
1. Personlig indkomst, dansk 93.000
2. Personlig indkomst, udenlandsk 141.000
3. Kapitalindkomst, dansk -30.000
4. Kapitalindkomst, udenlandsk 100.000
5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag) 10.000
6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst 11.000
7. Underskud i personlig indkomst fra tidligere år 20.000
8. Kapitalindkomst vedr. statsskat, jf. PSL § 13, stk. 3: (3)+(4)-(7) 50.000
9. Personlig indkomst vedr. statsskat: (1)+(2) 234.000
10. Beregningsgrundlag for bundskat: (8)+(9) 284.000
11. Bundskat: 4,64% af (10) 13.177,60 
12. Skatteværdi af personfradrag vedr. statsskat: 4,64% af 42.900 1.990,56
13. Bundskat efter personfradrag: (11)-(12) 11.187,04
Beregning af nedslag:
14. Udenlandsk personlig indkomst (2), der kan rummes i (9) [ingen del af (6) indgår i beregningsgrundlaget (10), og derfor reduceres (2) ikke efter LL § 33 F] 141.000
15. Udenlandsk kapitalindkomst (4), der kan rummes i (8) 50.000
16. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (13)x(14)/(10) 5.554,13
17. Nedslag for skat af udenlandsk  kapitalindkomst: (13)x(15)/(10) 1.969,55
18. Bundskat efter nedslag: (13)-(16)-(17) 3.663,36


Særskilte beregninger for indkomstarter
Når der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for de indkomstarter, der indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller. Har den skattepligtige f.eks. en udenlandsk lønindkomst og en særskilt beskattet renteindkomst, beregnes den maksimale creditlempelse herefter som:

bundskat x udenlandsk lønindkomst

Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

+

bundskat x udenlandsk renteindkomst

Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Hvis kapitalindkomsten fra udlandet i eksempel D-03 bliver beskattet med 0 kr. i udlandet, skal der ske særskilte beregninger således:

Nedslag for udenlandsk lønindkomst udgør 5.619,15 kr. og beregnes som:

12.115,04 x 141.000

304.000


Nedslag for udenlandsk kapitalindkomst udgør 2.789,65 kr. og beregnes som:

12.115,04 x (100.000-30.000)

304.000

der imidlertid bortfalder, da der ikke er betalt skat af kapitalindkomsten i udlandet.

Bundskat efter nedslag:

12.115,04 - 5.619,15 = 6.459,89