åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.3.1 AM-grundlag og A-indkomst" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indkomster, der indgår i beregning af trækprocent og skattefrit fradrag og i skatteberegninger, er altid efter fradrag af AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag). Det grundlag, som AM-bidraget respektive A-skatten skal indeholdes af, er forskelligt. AM-grundlag er for lønmodtagere bruttovederlaget samt værdien af visse personalegoder. Hovedreglen er, at A-indkomsten opgøres således:

AM-grundlaget minus AM-bidrag (hertil skal lægges eventuel A-indkomst, der ikke skal indeholdes AM-bidrag af).

Der ses ved opgørelsen af AM-grundlaget og A-indkomsten bort fra arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordninger (herunder ATP) for den ansatte.

Eksempel F-01. Opgørelsen af A-indkomst.
1. Bruttoløn 250.000
2. Værdi af personalegoder, der er A-indkomst 50.000
3. - Arbejdsgiveradministreret pensionsordning -15.000
4. - ATP-bidrag 1.080
5. AM-grundlag 283.920
6. - AM-bidrag (8% af (5)) 22.713
7. A-indkomst 261.207

I ovenstående eksempel indgår således en A-indkomst på 261.207 kr. i beregningerne.