En faktura ved EU-varehandel skal grundlæggende indeholde de samme oplysninger som ved indenlandsk handel. Dvs. oplysninger om:

 • Udstedelsesdato (fakturadato).
 • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.
 • Sælgerens navn, adresse og momsnummer.
 • Køberens navn og adresse.
 • Leverancen.
 • Mængden og arten af de leverede varer.
 • Den dato, hvor levering af varerne foretages eller afsluttes, eller hvor der skal ske acontobetaling, dog kun hvis den pågældende dato er fastsat (fx leveringsdatoen), og den er forskellig fra fakturadatoen.
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

Hvis der i en situation skal opkræves dansk moms (fx ved salg til en ikke-registreret virksomhed eller til private skal der tilføjes:

 • Gældende momssats (i Danmark 25 %).
 • Det momsbeløb der skal betales. Hvis der faktureres i fremmed mønt - bortset fra euro - kræves det, at momsbeløbet står opført i danske kroner, eller at omregningskursen til danske kroner fremgår af fakturaen. Sælger og køber skal således anvende samme momsbeløb i danske kroner.

Ved salg til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land (herunder momsfrie virksomheder, der er registreret for varekøb i andre EU-lande), skal du ikke angive momsbeløb, men købervirksomheden skal betale erhvervelsesmoms i det andet EU-land. Derimod skal du på fakturaen give yderligere oplysninger om:

 • Landekode i forbindelse med eget momsnummer (DK + 8-cifrede CVR/SE-nummer).
 • Kundens landekode og momsregistreringsnummer.
 • At der ikke er beregnet moms. Oplysningen kan efter sælgers valg ske på én af følgende måder:
  • Henvisning til den relevante bestemmelse i momsloven, fx momsfritaget efter momslovens § 34, stk. 1. 
  • Henvisning til den relevante bestemmelse i Momssystem direktivet fx art. 138.
  • Eller ved en anden tydelig relevant påtegning fx "zero-rated", "free of VAT" eller lign.

Ved salg til en ikke-registreret virksomhed i et andet EU-land, skal du på fakturaen beregne dansk moms. Det gælder dog ikke, hvis du er registreret for fjernsalg i modtagerlandet. I så fald skal du beregne moms med modtagerlandets momssats.