Ud over indkomstskatten betales der en skat, der kaldes arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag). Bidraget er på 8 pct. af blandt andet løn, gratialer, værdien af fri bil og lignende, honorarer og overskud af selvstændig virksomhed, der indgår i den personlige indkomst. Derimod betales der ikke AM-bidrag af følgende indkomster:

  • sociale pensioner, det vil sige folkepension og førtidspension
  • udbetalinger fra pensions-, ulykkes- og livsforsikringsordninger
  • tjenestemandspension
  • arbejdsløsheds- og sygedagpenge
  • orlovsydelse
  • efterløn efter lovgivningen herom
  • sociale ydelser, fx kontanthjælp og andre overførselsindkomster
  • stipendier fra SUstyrelsen
  • underholdsbidrag og børnebidrag
  • aktieudbytter, renter og anden kapitalindkomst.

AM-bidrag af lønindkomst med videre opkræves løbende af arbejdsgiveren og fremgår af lønsedlen. AM-bidrag af indkomst vedrørende selvstændig virksomhed opkræves i op til ti rater sammen med raterne vedrørende fx B-skat. Det samme gælder indkomst ved privat dagpleje og hushjælp, vederlag fra foreninger, honorarer og løn til civile værnepligtige og lignende.  

I slutskatten modregnes det, du har betalt i AM-bidrag, og det vil indgå i beregningen af, om du i indkomståret samlet set har betalt for meget eller for lidt i den foreløblige skat.