TK art. 32, stk. 1, litra a, pkt. 1 Hvis køberen er forpligtet til at afholde omkostninger til leverandørens agent eller anden mellemmand, der har medvirket ved salget, er sådanne omkostninger en del af toldværdien.

Vederlag benævnt provision, kommission, kurtage eller mæglerhonorar kan beregnes som en procentdel af fakturaprisen eller som et specifikt beløb. 

Vederlag skal uanset benævnelsen medregnes i toldværdien. Det er uden betydning, hvor agenten eller mellemmanden er hjemmehørende. Når omkostningerne ikke fremgår af handelsfakturaen, skal justering ske på grundlag af andre dokumenter, såsom separat faktura fra agenten, provisionsnotaer, kommissionsregninger eller særlige debetbilag fra leverandøren eller tredjemand.

IndkøbsprovisionIndkøbsprovision skal derimod ikke medregnes i toldværdien. Ved indkøbsprovision forstås beløb, som en importør betaler sin agent for at repræsentere sig ved indkøb af de varer, der skal værdiansættes, jfr. TK art. 32, stk. 4. En sådan funktion ses ofte ved indkøb af varer, hvor en vis udvælgelse eller kvalitetsbedømmelse er nødvendig.

Visse agenter benævnes kontraktagenter. De benyttes især i handel med lande i Det fjerne Østen. En kontraktagent arbejder som regel for flere købere. Agentens opgave består i at finde leverandører, at videresende tilbud til køberne, og hvis det kommer til en handel, at overvåge produktionen og leveringen af varerne.

Normalt findes der en skriftlig aftale, som fastlægger pligter og rettigheder for henholdsvis importøren og agenten. For sine tjenesteydelser modtager agenten en indkøbsprovision af køberen.

Ofte udsteder kontraktagenten en faktura til køberen, hvor prisen, der er betalt eller skal betales til producenten/leverandøren, fremgår, og hvor indkøbsprovisionen er faktureret særskilt. Normalt kræves det, at der som dokumentation for toldværdien skal fremlægges den af sælgeren - producenten eller leverandøren - udstedte faktura.
Imidlertid kan ovennævnte faktura fra kontraktagenten godtages - indkøbsprovisionen medregnes ikke - på betingelse af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, og at det er muligt at kontrollere disse. I givet fald skal importøren kunne fremlægge leverandørens faktura og anden relevant dokumentation.

Et eksempel vedrørende kontraktagenter er Konklusion nr. 14 fra EUs toldværdiudvalg:  

Køber Y, der er etableret i Fællesskabets toldområde, indfører store mængder af forskellige varer fra forskellige producenter/leverandører i Det fjerne Østen. Med henblik på markedsundersøgelser, markedsiagttagelse og repræsentation i Det fjerne Østen anvender køber Y agent X, som bl.a. handler på køber Ys vegne for så vidt angår købet og leveringen af varer, der skal værdiansættes. For sine tjenesteydelser modtager agent X en indkøbsprovision af køber Y. Størrelsen og betalingsmåden af indkøbsprovisionen og agentens ansvarsområder er fastlagt i en agentaftale indgået mellem X og Y. I henhold til aftalen gælder:

a. Agent X modtager ordrer fra køber Y med beskrivelse af varerne, deres pris, leveringsfrist og leveringsbetingelser, sammen med anden dokumentation. Hertil anviser køber ofte en bestemt producent/leverandør.

b. Agent X videregiver disse bestillinger, til tider i eget navn, til producenten/leverandøren og sender køber Y en bekræftelse af ordrerne. I visse tilfælde sker dette ved at fremsende producentens/leverandørens stemplede bekræftelse.

c. Som regel sendes varerne af producenten/leverandøren til havnen i eksportlandet, hvor dokumenterne overdrages til agent X.

d. Agent X udsteder til køber Y en faktura, hvoraf prisen, der er betalt til producenten/leverandøren for varerne, fremgår, med den aftalte provision angivet særskilt.

Når varerne angives til fri omsætning, angiver køber Y varens toldværdi og fremlægger fakturaen udstedt af agent X. Ydelsen betalt af køber Y til agent X som en indkøbsprovision angives ikke som værende en del af toldværdien. Køber Y er villig og parat til på toldmyndighedernes begæring at fremlægge dokumentation i form af agentkontrakt, hans ordrer og ordrebekræftelser, hans korrespondance med agent X, hans bogføring over betalinger og andre dokumenter til støtte for at toldværdideklarationen er blevet udfyldt på tilbørlig og korrekt måde. I givet fald er køber Y også i stand til på toldmyndighedernes begæring at fremlægge producenternes/leverandørernes fakturaer og korrespondancen mellem sidstnævnte og agent X.

Udvalgets udtalelse:  
Hvor den pris, der er betalt til producenten/leverandøren, er grundlaget for transaktionsværdien i henhold til toldkodeksens artikel 29, kræves det normalt af klarereren i medfør af gennemførelsesbestemmelsernes artikel 181, at der for toldmyndighederne fremlægges en faktura udstedt af producenten/leverandøren. Imidlertid kan Skat i lyset af ovennævnte redegørelse godtage en faktura - indkøbsprovisionen ikke medregnet - udstedt af agent X, med forbehold for eventuel kontrol.