Lande, der har underskrevet TIR-konventionen, har hidtil på de betingelser og mod de garantier, som landene selv har foreskrevet, kunnet autorisere organisationer til enten direkte eller gennem korresponderende organisationer at udstede TIR-carneter, se afsnit B.2.3.1, og til at optræde som garanter.

Der i TIR-konventionen foreskrevet en række minimumsbetingelser og garantier, som en organisation skal opfylde, for at den kan autoriseres til at udstede TIR-carneter. Disse krav er nedfældet som bilag 9, Del I, til konventionen. Bilag 9 udgør endnu et grundelement (det 5.) til TIR-konventionen, der ud over autorisation af en garantiorganisation, foreskriver autorisation af TIR-brugerne.

Bilag 9 til TIR-konventionen lyder: 

"

Bilag 9
ADGANG TIL TIR-PROCEDURE
Del 1
BEMYNDIGELSE TIL AT GARANTERENDE ORGANISATIONER KAN UDSTEDE TIR-CARNETER
Minimumsbetingelser og krav

1. De minimumsbetingelser og krav, der skal overholdes af organisationer for at kunne blive bemyndiget af de kontraherende parter til at udstede TIR-carneter og optræde som garanter i overensstemmelse med artikel 6 i konventionen, er:
 1. Bevist eksistens i mindst 1 år som en etableret organisation, der repræsenterer transportsektorens interesser. Bevis for god økonomisk status og organisatoriske evner, der sætter den i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til konventionen.
 2. Bevist viden hos dens ansatte i forbindelse med den rette anvendelse af konventionen.
 3. Ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen.
 4. Etablering af en skriftlig aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument mellem organisationen og vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori den er etableret. En bekræftet genpart af den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument sammen med, om nødvendigt, en bekræftet oversættelse til engelsk, fransk eller russisk, deponeres hos TIR-direktionen. TIR-direktionen skal omgående gøres opmærksom på eventuelle ændringer af den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument.
 5. Et tilsagn i den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument under (e) om, at sammenslutningen:
  1. vil overholde de forpligtelser, der er nedfældet i artikel 8 i Konventionen;
  2. accepterer den maksimumssum pr. TIR-carnet, der bestemmes af den kontraherende part, og som kan kræves af sammenslutningen i henhold til artikel 8, paragraf 3, i Konventionen
  3. til stadighed skal efterprøve og, især før der meddeles autorisation til adgang for personer til TIR-proceduren, opfyldelsen af minimumsbetingelserne og kravene til sådanne personer, som er nedfældet i Del II i dette bilag;
  4. skal yde sin garanti for alle hæftelser, der pådrages i det land, hvori den er etableret, i forbindelse med aktiviteter, der dækkes af TIR-carneter, som udstedes af den selv samt af udenlandske organisationer, der er tilknyttet den samme internationale organisation, som den selv er tilsluttet;
  5. skal dække sine hæftelser til tilfredshed for vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori den er etableret, hos et forsikringsselskab, forsikringspool eller pengeinstitut. Forsikringen eller garantikontrakten (kontrakterne) skal dække dens hæftelser i fuldt omfang i forbindelse med aktiviteter, der dækkes af TIR-carneter, som udstedes af den selv samt af udenlanske organisationer, der er tilknyttet samme internationale organisation, som den selv er tilsluttet. Opsigelsesfristen for ophør af forsikringsgarantien eller garantikontrakten (kontrakterne) skal mindst svare til den, der gælder for opsigelsen af den skriftlige aftale eller et hvilket som helst andet retligt instrument under (e). En bekræftet genpart af forsikringen eller garantikontrakten (kontrakterne) samt alle senere ændringer deraf skal deponeres hos den særlige TIR-direktion, herunder en bekræftet oversættelse om nødvendigt, til engelsk, fransk eller russisk;
  6. skal tillade vedkommende myndigheder at efterprøve alle optegnelser og regnskaber, der opbevares i relation til administrationen af TIR-proceduren;
  7. skal acceptere en procedure til effektivt at afgøre tvister, der opstår fra utilbørlig eller svigagtig brug af TIR-carneter;
  8. skal erklære sig indforstået med, at en hvilken som helst alvorlig eller gentagen uoverensstemmelse med de nuværende minimumsbetingelser og krav fører til, at bemyndigelsen til at udstede TIR-carneter tilbagekaldes;
  9. nøje skal overholde de beslutninger, der tages af vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori den er etableret, med hensyn til udelukkelse af personer efter artikel 38 i konventionen og Del II i dette bilag;
  10. skal erklære sig indforstået med nøjagtigt at iværksætte alle beslutninger, der vedtages af det Administrative Udvalg og TIR-direktionen, for så vidt vedkommende kompetente myndigheder hos den kontraherende part, hvori organisationen er etableret, har accepteret dem.  

2. Kontrahenter, hvori organisationen er etableret, skal tilbagekalde autorisationen til at udstede TIR-carneter i tilfælde af alvorlig eller gentagne uoverensstemmelser med disse minimumsbetingelser og krav.

3. Bemyndigelse af en organisation på de ovenfor anførte vilkår skal være uden præjudice for denne organisations ansvar og hæftelser i henhold til konventionen.

4.De minimumsbetingelser og krav, der er nedfældet ovenfor, er uden præjudice for yderligere betingelser og krav, som de kontraherende parter måtte ønske at foreskrive."

DTLI Danmark er det Dansk Transport og Logistik (DTL) , der af SKAT, Hovedcentret er autoriseret til at udstede TIR-carneter og til at optræde som national garant.                   

Garantien omfatter såvel forpligtelser opstået i Danmark i forbindelse med transporter på grundlag af TIR-carneter udstedt af organisationen selv, som forpligtelser opstået i Danmark i forbindelse med transporter på grundlag af TIR-carneter, der er udstedt af udenlandske garantiorganisationer tilknyttet den samme internationale sammenslutning (IRU), som DTL er tilsluttet.

Systemet er en kæde af nationale garantisystemer og hviler derfor snarere på et internationalt end på et nationalt grundlag.

Garantikæden administreres af International Road Transport Union - IRU i Genève, Schweiz.