Sikkerhedsstillelse, TK art.  88 og 104, BKG § 106SKAT kan og skal efter et konkret skøn stille krav om sikkerhed for told og importafgifter og for moms og punktafgifter af varer, der oplægges på toldoplag. Kravet om sikkerhedsstillelse kan og skal stilles ved bevillingens udstedelse, hvor kontrolmæssige eller økonomiske forhold indebærer risiko for, at told- og afgiftsbeløbene i tilfælde af manko ikke vil blive indbetalt. Tilsvarende skal der foretages en regelmæssig årlig opfølgning på, om sikkerhedsstillelsen dækker risikoen. Sikkerhedens størrelse og art fastsættes af SKAT.

SKAT skal i afgørelsen om bevillingens udstedelse redegøre for og begrunde, hvorfor SKAT kræver sikkerhedsstillelse, eller hvorfor SKAT undlader at kræve sikkerhedsstillelse. Tilsvarende skal SKAT i de senere årlige afgørelser om ændring eller opretholdelse af sikkerhedsstillelsen redegøre for og begrunde, hvorfor SKAT ændrer eller opretholder tidligere afgørelse(r) om sikkerhedsstillelse. Dette gælder uanset om ændringen forøger, reducerer eller opretholder sikkerhedsstillelsen.


Hæftelse, TK art. 206, og BKG § 110Oplagshaveren hæfter for told, moms og eventuelle punktafgifter af varer, som ikke forefindes ved SKATs eftersyn, og som ikke er fraført i overensstemmelse med reglerne om toldoplag.

Oplagshaver hæfter dog ikke, hvis varerne er helt tilintetgjorte eller gået uigenkaldeligt tabt af grunde, der skyldes varernes egen beskaffenhed, hændelige omstændigheder eller force majeure.

En vare betragtes som gået uigenkaldeligt tabt, når den er blevet totalt uanvendelig for enhver.

Som hændelige omstændigheder betragtes brækage, væltning af hylder, kasser og lignende. Indbrudstyveri er således ikke at betragte som en hændelig omstændighed. Om pligt til at betale moms og om evt. fradragsret for betalt moms i forbindelse med indbrudstyveri, se L.3 i Momsvejledningen. Som naturligt svind betragtes kun svind ved fordampning, udlækning og lignende.  

Indbrud og brand i lokaler, der er godkendt som toldoplag, skal snarest muligt meldes til SKAT.

Afgifter af de varer, der omfattes af hæftelsen, ansættes skønsmæssigt af SKAT. Hvis tidspunktet for fraførslen kendes, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af afgifter. Kendes fraførselstidspunktet ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

Om fradragsret for momsen i den indgående afgift, se J.1.1 i Momsvejledningen.