FormålBindende tariferingsoplysninger (BTO) blev indført i EU for at ensrette den retlige betydning af de oplysninger, som en virksomhed modtager fra medlemslandenes toldmyndigheder om tariferingen af varer.

Ordningen har således til formål at sikre virksomheder, der skal importere eller eksportere varer, en bindende afgørelse om varernes tarifering. Herved sikres, at de økonomiske konsekvenser, fx størrelsen af importtold eller eksportrestitution, kendes, før transaktionen sættes i gang.

Det legale grundlagDet legale grundlag for en BTO er toldkodeksens artikel 6-12 og gennemførelsesbestemmelsernes art. 5-14.

BTO'er udstedes af SKAT. Ønskes en BTO, udfyldes en anmodningsblanket nr. 14.021, som findes på SKATs hjemmeside, se toldvejledningens bilag 114. Anmodningen må kun omfatte én vare.

Blanketten skal udfyldes efter sin rubricering og i overensstemmelse med den gældende vejledning (vedhæftet blanketten). Det er vigtigt, at varens fremstilling, sammensætning og anvendelse beskrives så detaljeret som muligt. Hvis det er praktisk muligt, medsendes en prøve af varen, og der vedlægges i videst muligt omfang dokumentation for sammensætningen, fx analyseattest med relevante oplysninger for tariferingen, faktura, brochure osv. Bliver der fremlagt dokumenter på andet end dansk, kan SKAT kræve dem oversat til dansk.

Der kan anmodes om, at fabrikationsdetaljer osv. holdes fortrolige i BTO'en.

Det skal oplyses, hvorfor der ønskes en BTO, fx om det drejer sig om import fra lande uden for EU eller om eksport mod restitutionsudbetaling. Det bemærkes, at der skal være tale om påtænkte import- eller eksportforretninger.

SKATs afgørelse i form af en BTO angiver positionen i den gældende toldtarif, se i øvrigt toldvejledningens bilag 115.

BTO'en kan derfor ikke benyttes efter ændringer i Toldtariffen, som påvirker tariferingen af varer af den pågældende art. I øvrigt er BTO'en gældende i 6 år, medmindre den annulleres, ophører med at være gyldig eller tilbagekaldes forinden, se nedenfor.

BTO'en må ikke benyttes, hvis varens beskaffenhed er ændret.

En BTO har kun gyldighed for modtageren og kan derfor ikke benyttes af andre virksomheder mv., jf. TK art. 12, stk. 2.

En BTO udstedt her i landet er også bindende for toldmyndighederne i de andre EU-medlemslande. Det betyder, at en dansksproget BTO kan fremlægges, hvis en vare ønskes fortoldet i eller udført fra fx Nederlandene. Toldmyndighederne i det pågældende medlemsland har dog ret til at forlange en BTO oversat til landets eget sprog.

KlageadgangHvis modtageren af en BTO er uenig i BTO'en, kan den påklages til Landsskatteretten.

Annullering, ophør og tilbagekaldelseEn BTO er som udgangspunkt gyldig i 6 år, jf. TK art. 12, stk. 4, 1. pkt. Inden for denne periode kan en BTO imidlertid annulleres, ophøre med at være gyldig eller tilbagekaldes efter nedenstående regler.

En BTO annulleres, hvis den bygger på urigtige eller ufuldstændige oplysninger fra ansøgeren, jf. TK art. 12, stk. 4, 2. pkt.

Ifølge TK art. 12, stk. 5, ophører en BTO med at være gyldig, når den:

i)    efter vedtagelsen af en forordning (tariferingsforordning) ikke er i overensstemmelse med de således fastsatte retsregler

 

ii)    ikke længere er forenelig med fortolkningen af en af de i TK art. 20, stk. 6, omhandlede nomenklaturer:

 

- på fællesskabsplan ved en ændring af de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur eller ved en dom afsagt af EU-domstolen, eller

 

- på internationalt plan ved en tariferingsudtalelse eller ved en ændring af de forklarende bemærkninger til HS-nomenklaturen.

 

(Vedrørende datoen for, hvornår BTO'en i disse tilfælde ophører med at være gyldig, se TK art. 12, stk. 5).

 

iii)   tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med TK art. 9, forudsat at denne tilbagekaldelse eller ændring meddeles modtageren.

EU-Domstolen har den 22. januar 2004 i de forenede sager C-133/02 og C-134/02 (Timmermann) afsagt dom om, at TK art. 9, stk. 1, sammenholdt med art. 12, stk. 5, litra a, nr. iii), indeholder hjemmel til, at de nationale toldmyndigheder kan tilbagekalde en BTO, når de nationale toldmyndigheder ændrer fortolkningen/forståelsen af de bestemmelser, som de har anvendt til at tarifere den pågældende vare efter. 

BTO-databasenAlle udstedte BTO'er bliver lagret i en database hos Kommissionen. Der er offentlig adgang til at søge i databasen via internettet. Dog er der ikke adgang til at se de fortrolige oplysninger. Der er adgang til den offentlige version af BTO-databasen på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=da&Screen=0