åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
FormålVed proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med uberigtigede varer, varer fra provianteringsvirksomheder samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.
 
Ved told- og afgiftsfri varer forstås varer fritaget for told, moms og eventuelle punktafgifter. 
 
Reglerne har til formål at regulere mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til salg til passagerer på skibe og fly i udenrigsfart og til salg i told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne.
 
Reglerne fastsætter også mængden af told- og afgiftsfri varer, der kan provianteres med til besætningens eller passagerernes forbrug om bord i skibe eller fly. 
 
Det legale grundlagReglerne for proviantering findes i toldlovens §§ 58-60 og i toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 79-90.
 
Reglerne om proviantering af passagerfartøjer i rutetrafik mellem Danmark og Norge findes i Den nordiske Provianteringsoverenskomst af 1. januar 1969.