Landsskatteretten har i en kendelse, offentliggjort i SKM2001.39 LSR og omtalt i TSS cirkulære nr. 23 af den 29. juni 2001, fastslået, at anskaffelses- og driftsudgifter til rustvogne kan fradrages i henhold til momslovens §§ 37 og 38.

I kendelsen lagde Landsskatteretten vægt på, at rustvogne ikke er omfattet af momslovens § 41, idet rustvogne optages under personkøretøjer i Centralregistret for motorkøretøjer.

Endvidere lagde Landsskatteretten vægt på, at rustvogne , der er specielt indrettet og udelukkende anvendes til rustvognskørsel, ikke er omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, idet sådanne køretøjer ikke er indrettet til befordring af personer, samt at de er fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 2.