Indledning Efter de almindelige regler skal fradragsretten for større kapitalindskud til pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter, fordeles over en periode på 10 år, dog således at der hvert år er mulighed for at fradrage 46.000 kr. (2011-/2010-niveau) - det såkaldte opfyldningsfradrag. Fradragsfordelingsreglerne har hidtil også været gældende for ratepensionsordninger og ophørende livrenter, men for disse ordninger er fradragsfordelingsreglerne dog blevet ophævet ved lov nr. 412 af 29. maj 2009 med virkning fra og med indkomståret 2010.

Efter de almindelige regler har det endvidere hidtil ikke været muligt at nyoprette en ratepensionsordning efter opnåelse af efterlønsalderen. Dette krav er ophævet fra og med 1. juli 2009 ved lov nr. 412 af 29. maj 2009.  

Disse regler begrænser de tidligere selvstændiges interesse i at indskyde provenuet ved afståelsen af virksomheden på en pensionsordning.

I pensionsbeskatningslovens § 15 A er der derfor ved lov nr. 1282 af 20. december 2000 indsat et regelsæt, der medfører, at de pågældende regler ikke skal gælde for pensionsordninger oprettet af tidligere selvstændigt erhvervsdrivende. Der er således fuld fradragsret allerede i indbetalingsåret eller -årene for indbetalinger inden for en beløbsramme, og det har fra regelsættets indførelse været muligt at oprette ratepensionsordninger, selv om man har opnået efterlønsalderen, og muligt at aftale, at sidste rate kan udbetales senere end 25 år efter, at man har opnået efterlønsalderen. Loven har virkning for hel og delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere indkomstår.

Ved lov nr. 412 af 29. maj 2009 er der med virkning fra og med indkomståret 2010 indført et årligt loft på 100.000 kr. over, hvor meget der kan indbetales til en rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente med fradragsret. Dette loft på 100.000 kr. for indbetalinger på rateforsikringer m.v. gælder tilsvarende ikke for ordninger omfattet af § 15 A.