Af KSL § 48, stk. 1 fremgår det, at skattemyndighederne til brug ved indeholdelsen af A-skat udarbejder skattekort (hovedkort), bikort, bruttotrækkort eller frikort til skattepligtige, der forventes at få A-indkomst i det år, som kortene vedrører.

På skattekortet (hovedkortet) er anført, hvilke beløb, der skal fradrages i A-indkomsten, inden A-skatten beregnes, jf. KSL § 48, stk. 2. Fradraget er anført som et fradrag pr. måned (1/12 årsfradrag), 14 dage (1/26 årsfradrag), uge (1/52 årsfradrag) og dag (1/365 årsfradrag). På bikortet anføres intet fradragsbeløb.

Ifølge KSL § 48 A, kan skatteministeren, når særlige grunde taler derfor, bestemme, at indeholdelse af A-skat i visse arter af A-indkomst skal ske uden anvendelse af skattekort (hovedkort) eller bikort. Denne bemyndigelse er udmøntet i KSLbek. § 24, hvorefter SKAT kan fastsætte nærmere bestemmelser om beregning af fradrag i A-indkomst på grundlag af skattekort ved udbetaling af:

  1. feriegodtgørelse,
  2. sociale og statslige pensioner,
  3. dagpenge fra anerkendte a-kasser,
  4. strejke- og lockoutgodtgørelse, der ydes som dagpenge,
  5. sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel,
  6. stipendier, der udbetales til uddannelsessøgende,
  7. kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, samt
  8. statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Dagpenge fra anerkendte A-kasser, sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, samt statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte kan ske på basis af skattekortoplysningerne uanset disse er leveret til anden indeholdelsespligtig, jf. KSLbek. 24, stk. 2, stk. 4 og 5

For så vidt angår de regler, der er fastsat ved beregning af fradrag ved udbetaling af feriegodtgørelse henvises til afsnit F.4.3, mens de regler, der er fastsat for så vidt angår beregning af fradrag for sociale og statslige pensioner samt ved udbetaling af dagpenge fra anerkendte a-kasser er beskrevet i F.1.5.1.1.

Fra 1. juni 2008 skal alle skattekort være rekvireret i eIndkomst.

Endelig har SKAT i medfør af KSLbek. § 24, stk. 2, bestemt, at der kan ske overførsel af uudnyttede fradrag til senere perioder inden for kalenderåret, hvis den indeholdelsespligtige skal anvende skattekortet (hovedkortet) i hele perioden. Se også afsnit F.1.4.1.1 og F.1.5.1.1.

Bruttotrækkort SKAT kan udstede skattekort uden fradragsbeløb, et såkaldt bruttotrækkort. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis en lønmodtager har meget svingende indkomst som følge af fx sæsonarbejde, eller hvis en lønmodtager har mange arbejdsgivere. Den indeholdelsespligtige skal i så fald bruge den trækprocent, der står på skattekortet, uden at give fradrag, jf. KSLbek. § 13.