I LL § 33 E, stk. 7 og 8, findes særlige bestemmelser, hvorefter visse tilfælde af fusion ikke udløser genbeskatning.

Fusion af moderselskab - stk. 7LL § 33 E, stk. 7, vedrører den situation, hvor det danske moderselskab fusionerer. I tilfælde, hvor moderselskabet ikke er det modtagende selskab, ville der uden en særlig undtagelsesbestemmelse være tale om et sambeskatningsophør, der medførte genbeskatning af underskud. Efter LL § 33 E, stk. 7, anvendes LL § 33 E, stk. 1-6, ikke i tilfælde, hvor moderselskabet fusionerer efter reglerne i fusionsskatteloven, og hvor det modtagende selskab er hjemmehørende her i landet, og det udenlandske datterselskab efter fusionen er omfattet af sambeskatning efter SEL § 31.

I stedet overføres genbeskatningssaldoen på det udenlandske datterselskab til det modtagende selskab, der således efter fusionen er moderselskab i relation til LL § 33 E.

Eksempel:
Et moderselskab (M), der er hjemmehørende i Danmark, har i en anden stat (A) et sambeskattet datterselskab (D). M fusionerer med et andet selskab (C), der er hjemmehørende i Danmark. C er det modtagende selskab og selskabet i stat A er fremdeles omfattet af sambeskatning efter SEL § 31.

Der skal ikke i dette tilfælde ske genbeskatning, men genbeskatningssaldoen overføres til det modtagende selskab.

Fusion af datterselskab - stk. 8LL § 33 E, stk. 8, vedrører situationen, hvor to sambeskattede datterselskaber fusionerer. Hvis to sambeskattede datterselskaber fusionerer sker der ikke genbeskatning, hvis underskud fra det ophørende selskab efter udenlandske regler kan overføres til det modtagende selskab, selvom der i forhold til det ophørende selskab foreligger et sambeskatningsophør. I stedet overføres moderselskabets genbeskatningssaldo på det ophørende selskab til genbeskatningssaldoen på det modtagende selskab.

LL § 33 E, stk. 8, finder anvendelse, såfremt underskuddet for det ophørende selskab efter udenlandske regler overføres til det modtagende selskab, uanset dette underskud efter de udenlandske regler opgøres til et beløb forskelligt fra hvad det ville være efter danske regler, jf. afsnit S.D.6.2.2.2.

Eksempel:
Et dansk moderselskab (M) er sambeskattet med to datterselskaber (D1 og D2) i en fremmed stat. D1 og D2 fusionerer med D2 som det modtagende selskab. D1´s underskud kan overføres til D2 efter de regler, der gælder i den pågældende fremmede stat. Der skal i dette tilfælde ikke ske genbeskatning, men genbeskatningssaldoen i D1 overføres til D2.

SKM2002.261.LR  Et svensk moderselskab skulle fusioneres med sine 3 svenske datterselskaber. Moderselskabet og 2 af datterselskaberne var sambeskattet med deres danske koncernmoderselskab. Ligningsrådet fandt, at fusionen ikke ville udløse genbeskatning af underskud efter LL § 33 E, da selskabernes underskud efter svenske regler ville blive overført til det modtagende selskab, jf. LL § 33 E, stk. 8.