Den i afsnit S.D.6.2.3.1 beskrevne begrænsede genbeskatning finder tilsvarende anvendelse, hvis sambeskatningen ophører som følge af datterselskabets konkurs eller likvidation, uden at datterselskabets virksomhed helt eller delvist overføres til et koncernforbundet selskab, herunder til moderselskabet.
Ved vurderingen af om der foreligger en hel eller delvis afhændelse af virksomhed anvendes de samme principper som beskrevet i afsnit S.D.6.2.2.2. Se tillige praksis i dette afsnit.
Hvis datterselskabets virksomhed helt eller delvist overføres til et koncernforbundet selskab i forbindelse med likvidationen eller konkursen, sker der i stedet for fuld genbeskatning efter LL § 33 E, stk. 1, jf. afsnit S.D.6.2.2.1.