1992- og 1995-lovenOphævelsen af de tidligere bestemmelser i LL § 33 E, stk. 1 og 2, (dvs. forud for vedtagelsen af lov nr. 312 af 17. maj 1995), hvorefter der skete en løbende genbeskatning af underskud, samt den formulering af LL § 33 E, stk. 1, der fulgte af lov nr. 312 af 17. maj 1995, har virkning fra indkomståret 1995, eller hvis dette var påbegyndt den 2. november 1994, fra indkomståret 1996.

LL § 33 E, stk. 2, om efterfølgende genbeskatning af underskud, når et udtrædende udenlandsk datterselskabs nettounderskud ikke er genbeskattet i forbindelse med sambeskatningens ophør, har virkning ved et udenlandsk datterselskabs udtræden af sambeskatning hvor det sidste år under sambeskatning er indkomståret 1995 eller senere indkomstår, jf. lov nr. 312 af 17. maj 1995 § 11, stk. 12. Hvis det sidste år, hvor et udenlandsk selskab er inddraget under sambeskatning er indkomståret 1994, så vil genbeskatningen ske efter reglerne forud for lov nr. 312 af 17. maj 1995. LL § 33 E, som affattet ved lov nr. 312 af 17. maj 1995, anvendes i forhold til nettounderskud, der er fremkommet for indkomståret 1992 og senere indkomstår.

1996-lovenLL § 33 E, som affattet ved lov nr. 487 af 12. juni 1996, finder anvendelse på underskud for indkomstår, der påbegyndes efter den 6. december 1995, jf. § 12, stk. 12 i lov nr. 487 af 12. juni 1996.

Gammel eller ny saldo?Der kan således forekomme situationer, hvor der for et udenlandsk sambeskattet datterselskab opgøres et nettounderskud efter bestemmelserne i LL § 33 E, som affattet efter lov nr. 312 af 17. maj 1995 (gammel saldo), og en genbeskatningssaldo efter bestemmelserne i LL § 33 E, som affattet efter lov nr. 487 af 12. juni 1996 (ny saldo). Sambeskatningsophør kan have forskellige retsvirkninger i forhold til de to saldi, jf. ovenfor afsnit S.D.6.1. og afsnit S.D.6.2.

Afgørende for om et underskud henføres til den gamle saldo eller den nye saldo er, hvornår det er fratrukket i sambeskatningsindkomsten.

Hvis således et udenlandsk sambeskattet datterselskab har et underskud i et indkomstår, der er påbegyndt senest den 6. december 1995, men som først fratrækkes helt eller delvist i sambeskatningsindkomsten i et indkomstår, der påbegyndes efter den 6. december 1995, så henføres den del af underskuddet, der fratrækkes i dette indkomstår til den ny saldo.

I det omfang der for indkomstår, der påbegyndes efter den 6. december 1995, i et sambeskattet udenlandsk datterselskab opstår et overskud, anvendes dette i forhold til den gamle saldo. Det er i den sammenhæng uden betydning, at overskuddet er opgjort efter bestemmelserne i LL § 33 E, stk. 1, som affattet ved lov nr. 487 af 12. juni 1996. Først når den gamle saldo er udlignet anvendes overskud i forhold til den ny saldo.

SKM2001.470.LSR. Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for et dansk moderselskab for indkomståret 1996 skulle der ske genbeskatning af et underskud for indkomståret 1995 vedrørende et amerikansk datterselskab, der udtrådte af sambeskatningen pr. 1. januar 1997. Da underskuddet vedrørte et indkomstår, der var påbegyndt før den 6. december 1995, skulle underskudet opgøres uden hensyn til resultaterne i andre sambeskattede selskaber fra samme land, medens et overskud i indkomståret 1996 skulle opgøres sammen med resultaterne i de øvrige sambeskattede selskaber.

SKM2004.60.LSR. Landsskatteretten fandt, at LL § 33 E både før og efter bestemmelsens omformulering i 1996 indeholdt hjemmel til genbeskatning af underskud i et udenlandsk sambeskattet selskab opstået over hele sambeskatningsperioden.

I det omfang kontrollen med et udenlandsk sambeskattet datterselskab ophører i forbindelse med sambeskatningsophør, begrænses både genbeskatningen af den gamle saldo, jf. afsnit S.D.6.1. og genbeskatningen af den ny saldo, jf. afsnit S.D.6.2., i forbindelse med selve sambeskatningsophøret. Loftet for genbeskatning af den nye saldo efter LL § 33 E, stk. 3, reduceres med det beløb, der også udløser genbeskatning af den gamle saldo (likvidationsavancen). Ved efterfølgende genbeskatning i henhold til LL § 33 E, stk. 4, og den tilsvarende bestemmelse for så vidt angår indkomstår, der påbegyndes senest den 6. december 1995, reduceres den gamle saldo forud for den nye saldo.

Eksempel

En sambeskatning bestående af et dansk moderselskab og et udenlandsk datterselskab har i indkomstårene 1995, 1996 og 1997, der følger kalenderåret, haft følgende resultater:

 

 Datter

 Moder

 Sambeskatningsindkomst

1995

-100

50

-50

(der fremføres)

1996

-50

100

0

(efter fremført underskud er fratrukket)

1997

25

100

 125

 

Den 1. januar 1998 afhændes samtlige aktier i datterselskabet og sambeskatningen ophører med virkning fra indkomståret 1998.

Gammel genbeskatningssaldo:

I 1995 har datterselskabet et underskud på 100. Det er imidlertid kun 50, der fradrages i andre sambeskattede selskabers indkomst. I 1997 opnår datterselskabet et overskud på 25, der reducerer den gamle saldo forud for den nye. Dvs. den gamle genbeskatningssaldo udgør 50 - 25 = 25.

Ny genbeskatningssaldo:

I 1996 har datterselskabet et underskud på 50, der sammen med det fremførte underskud fra 1995 fradrages i andre sambeskattede selskabers indkomst. Overskuddet i 1997 anvendes til at reducere den gamle saldo, hvorfor den ny saldo ikke påvirkes af dette overskud. Den ny genbeskatningssaldo udgør således 50 + 50 = 100.

Da kontrollen med datterselskabet opgives i forbindelse med sambeskatningsophøret gennemføres i forbindelse med sambeskatningsophøret alene en begrænset genbeskatning af henholdsvis den nye og den gamle saldo. Loftet for genbeskatningen af den gamle saldo udgør det overskud og den fortjeneste, der skulle medregnes ved opgørelsen af det sambeskattede selskabs skattepligtige indkomst, såfremt det sambeskattede selskab var blevet opløst ved likvidation og i forbindelse hermed skulle beskattes her i landet. Dette beløb udgør i alt 40. Heraf er de 25 (overskud for 1997) allerede modregnet i genbeskatningssaldoen ovenfor.

Loftet for genbeskatningen af den ny saldo består dels af en fiktiv fortjeneste ved afhændelse af aktiver i behold ved sambeskatningsophøret, der kan opgøres til 15, tillagt skattefri udbytter indenfor de sidste 5 år på 50, i alt 65. Loftet for genbeskatning af den ny saldo reduceres med det beløb, som også udløser genbeskatning af den gamle saldo (likvidationsavancen), hvilket betyder at loftet for genbeskatning af den ny saldo udgør 50.

Den samlede genbeskatning i forbindelse med sambeskatningsophøret udgør således 15 fra den gamle saldo og 50 fra den nye saldo i alt 65. Den gamle genbeskatningssaldo udgør herefter 10 og den ny 50.

Salget af aktierne giver en skattefri fortjeneste på 15, der udløser en efterfølgende genbeskatning. Da fortjenesten er skattefri, medregnes et beløb svarende til fortjenesten ved opgørelsen af moderselskabets skattepligtige indkomst. Fortjenesten fragår først den gamle saldo, således at denne går i nul, og de resterende 5 fragår den ny saldo, der herefter udgør 45. Denne saldo vil bortfalde, hvis ikke moderselskabet eller andre hermed koncernforbundne selskaber inden for en periode af fem år opnår kontrol med det udenlandske selskab, jf. LL § 33 E, stk. 5.