Ingen må råde over afdødes ejendele, før der er udstedt en skifteretsattest. Du må derfor ikke rydde afdødes hjem for møbler eller andet. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde tillade rydning af en bolig, hvis alle arvinger er enige.

Du må heller ikke hæve på afdødes konti eller bruge af afdødes kontanter, ligesom afdødes regninger fx huslejen, ikke bør betales.

Når skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen, kontakter skifteretten den person, der er angivet på anmeldelsen som kontaktperson. Skifteretten vejleder ud fra de oplysninger, retten får fra kontaktpersonen, om de bobehandlingsmåder, der er mulige i det enkelte tilfælde. Arvingerne vælger i fællesskab bobehandlingsmåden, der skal godkendes af skifteretten.

Skifteretten har brug for følgende oplysninger:

 • Hvem er arvinger (ægtefælle, børn, forældre, søskende)
 • Om der er testamente og ægtepagt
 • Arvingernes navne, adresser og personnumre
 • Om nogle af arvingerne er adopteret/bortadopteret
 • Hvad afdøde ejede og værdien af det, fx indbo, indeståender i bank, værdipapirer, fast ejendom, andelsbolig, bil, tilgodehavender i form af løn, feriepenge, efterlønsbidrag m.v.
 • Hvad afdøde havde af gæld
 • Udgifter til begravelse, herunder bedemandens regning, sten, gravsted, dødsannoncer, kaffebord m.v.

Hvis afdøde var gift, har skifteretten også brug for oplysninger om, hvad den længstlevende ægtefælle ejer og har af gæld.

Værdien af afdødes og længstlevende ægtefælles indbo er det beløb, som det kan sælges for, f.eks. på en auktion.

Skifteretten har oplysninger, der fremgår af:

 • Cpr-registret
 • Afdødes og eventuel længstlevende ægtefælles seneste skatteoplysninger (året forud for dødsåret).
 • Centralregisteret for Testamenter, om der er oprettet testamente og ægtepagt. Skifteretten har ikke altid testamentet og som hovedregel heller ikke ægtepagten.

Skifteretten får som regel ikke tilsendt oplysninger om afdødes bankkonti og værdipapirer. Skifteretten får dog automatisk besked fra:

 • Danske Bank
 • Nordea Bank
 • Jyske Bank
 • Enkelte lokale pengeinstitutter.

 Rimelige begravelsesudgifter er:

 • Udgifter til bedemand 
 • Annoncering? 
 • Kiste og urne 
 • Kørsel i rustvogn 
 • Dødsannonce 
 • Kistepynt 
 • Orgelspil og korsang 
 • Mad/drikke i forbindelse med begravelsen 
 • Eventuelt køb og vedligeholdelse af gravsted 
 • Gravsten og inskription. 

Mødet i skifteretten - skifteattest
Det er forskelligt, hvordan kontakten til skifteretten foregår. De fleste skifteretter holder et telefonmøde, mens andre holder et møde i skifteretten. Formålet med mødet er at finde frem til, hvordan boet skal behandles.

Sammen med skifteretten gennemgås oplysningerne om arveforholdene og de økonomiske forhold, og skifteretten vejleder dig om valg af skifteform.

Skifteretten kan hjælpe med at udfylde de nødvendige blanketter.
Når blanketterne er udfyldt og underskrevet, kan skifteretten udstede en skifteretsattest. Skifteretsattesten er bevis for hvem, der kan bestemme over afdødes aktiver, fx bankkonti.
Hvis der er flere arvinger, kan det være praktisk, at kontaktpersonen (den der står for boet), får skiftefuldmagt fra arvingerne.
Du kan finde fuldmagtsblanketten på www.domstol.dk - Selvbetjening- Blanketter-Dødsbo- Andre blanketter- Skiftefuldmagt.

Når skifteretten udleverer boet, skal du som regel betale retsafgift. Størrelsen afhænger af, hvordan boet skal behandles. Læs mere i afsnittet Skifte af dødsboet/retsafgift.
I nogle boer skal der betales boafgift. Det afhænger af, hvordan boet behandles og hvem, der er arvinger. Læs mere i afsnittet Boafgift.