åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Sikkerhedsstillelse

Afsigelse af konkursdekret er betinget af, at den, der har begæret konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se KL § 27, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen nedsættes til halvdelen, hvis der tillige kan kræves sikkerhedsstillelse efter stk. 4 eller 5, medmindre den, der er forpligtet til at stille sikkerhed efter disse bestemmelser, må anses for at være ude af stand hertil. Har flere begæret konkursen, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes lige.

Hvis der i forbindelse med en forudgående rekonstruktionsbehandling er stillet den i KL § 11 a, stk. 7, beskrevne sikkerhed, skal der ikke stilles sikkerhed. Se KL § 27, stk. 2.

Hæftelsen omfatter kun omkostninger, der er forbundet med konkursbehandlingen, fx kuratorsalær i forbindelse med førelse af omstødelsessag, men hæftelsen omfatter ikke sagsomkostninger til modparten i omstødelsessagen, se her UfR 1986, 843 ØLD.

Der vil som udgangspunkt blive tale om en sikkerhed på højst 30.000 kr.

I enkelte særlige tilfælde kan RIM indestå for omkostninger ved fx gennemførelse af omstødelsessager, jf. afsnit H.3.12.3. Det er dog ikke noget krav om, at RIM skal indestå for sådanne omkostninger, uanset om den er konkursrekvirent eller ej. Det afhænger af, om yderligere skridt i relation til inddrivelse af skyldnerens gæld kan være nødvendige for at sikre SKAT´s bedst muligt.

Fritagelse

Skifteretten kan fritage for sikkerhedsstillelse efter KL § 27, stk. 1, således at statskassen indestår for omkostninger ved konkursbehandlingen, hvis

  1. særlige hensyn til en fordringshaver eller skyldneren taler for dette, eller
  2. konkursen er begæret af skyldneren, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning af selskabet.

Virksomhedspant

Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant efter TL § 47 c i skyldnerens ejendom, skal virksomhedspanthaveren straks efter afsigelsen af konkursdekretet stille 50.000 kr. i sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Se KL § 27, stk. 4. Sikkerhedsstillelsen er subsidiær i forhold til sikkerhedsstillelse efter stk. 1 og § 11 a, stk. 7. Er der flere virksomhedspanthavere, påhviler forpligtelsen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes i forhold til pantets værdi.

Er der ikke tinglyst virksomhedspant på fristdagen, påhviler forpligtelserne efter stk. 4 den eller de panthavere, der har aflyst et virksomhedspant senere end to år før fristdagen, medmindre aflysningen under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær, dvs. var forretningsmæssigt begrundet, fx som led i en normal afvikling af arrangementet. Se KL § 27, stk. 5.

Hæftelsesreglerne i KL § 27, stk. 4 og 5, gælder ikke fordringspanthavere efter TL § 47 d. Fordringspanthavere kan dog som konkursrekvirenter efter KL § 27, stk. 1, blive pålagt at stille sikkerhed. Se afsnit G.XXX om virksomheds- og fordringspant.

Ingen hæftelse ud over sikkerhedsstillelsen

En fordringshaver, der har begæret konkursen eller har stillet sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerhedsstillelsen. Se KL § 27, stk. 6.