Skyldner kan indgive egen konkursbegæring. Skyldnerens egen konkursbegæring skal efter KL § 22 vedlægges en opgørelse over aktiver og passiver samt en liste over fordringshavere.

Undlader skyldner at vedlægge konkursbegæringen de krævede oplysninger, er det skifterettens vurdering, om dette bør medføre afvisning, eller om retten vil give en kort udsættelse efter KL § 8, så skyldneren kan fremskaffe oplysningerne.

Der stilles i øvrigt de samme krav til insolvens og beviser som nævnt i afsnit H.3.3.

Efter modtagelse af skyldnerens konkursbegæring indkalder skifteretten denne til et møde. Hvis skyldneren udebliver fra mødet, anses konkursbegæringen for bortfaldet, jf. KL § 22, stk. 2 og 3.

Er der tale om et aktieselskab eller et anpartsselskab, kan konkursbegæring på selskabets vegne fremsættes af bestyrelsen eller, hvis selskabet er under likvidation, af likvidator, jf. selskabslovens § 233.

I sagen UfR 1972, 419 VLK, indgav eneste medlem af en bestyrelse på vegne af aktieselskabet en konkursbegæring mod selskabet selv. Da selskabets vedtægter fastslog, at aktieselskabets bestyrelse skulle have 3-5 medlemmer, og da medlemmet var det eneste valgte medlem, var selskabets bestyrelse ulovlig, og den kunne derfor ikke på vegne af selskabet indgive konkursbegæring.