RIM skal indsende en anmodning om konkursbegæring til Kammeradvokaten, der foretager det videre fornødne med at indgive konkursbegæringen til skifteretten. Reglerne om formkrav gennemgås derfor kun i korte træk nedenfor. Vedrørende de nærmere kriterier for anvendelse af konkurs henvises til afsnit H.3.5.4.

Anmodningen skal, ud over oplysning om skyldneren og kravet, indeholde oplysninger, som er relevante for skifterettens bedømmelse af sagen.

Om de samlede oplysninger, RIM som minimum bør fremsende til Kammeradvokaten til brug for arbejdet med at indgive en konkursbegæring, henvises til afsnit H.3.5.6.

KL § 23 fastslår, at kreditor i konkursbegæringen skal angive de omstændigheder, hvorpå konkursbegæringen støttes, fx henvise til et forgæves foretaget udlæg. Efter at konkursbegæringen er indgivet af en kreditor, lader skifteretten den forkynde for skyldneren, medmindre han på anden måde er blevet bekendt med begæringen.

Samtidig med forkyndelsen indkaldes konkursrekvirenten og skyldner til møde i skifteretten. Mødet skal så vidt muligt holdes inden 3 dage fra konkursbegæringens modtagelse, jf. KL § 23, stk. 2. Hvis kreditor udebliver fra mødet i skifteretten, bortfalder konkursbegæringen. Hvis skyldneren udebliver fra mødet, kan dette tillægges betydning som bevis ved behandlingen. Skifteretten kan dog i stedet bestemme, at skyldneren skal fremstilles ved politiets foranstaltning.

Kammeradvokaten foretager en vurdering af, om konkursbetingelserne er opfyldt og varetager RIM´s interesser under sagens behandling i skifteretten, herunder ydelse af rådgivning og bistand til RIM ved forhandlinger om kreditorordninger.

I sager, hvor Kammeradvokatens bistand efter konkursdekretets afsigelse skønnes unødvendig, er RIM bemyndiget til at anmode Kammeradvokaten om at afregne sagen.

RIM skal selv anmelde krav i boet samt påse, at told-, skatte- og afgiftskrav ikke forælder under konkursboets behandling, jf. nærmere herom afsnit H.3.18.1.