Tilsynets opgave er først og fremmest at værne om kreditorernes interesser.

Tilsynet skal underrette alle kreditorer  om særligt væsentlige dispositioner, medmindre dispositionerne er nødvendige af hensyn til at bevare skyldnerens virksomhed, varetage kreditorernes fælles interesser på en rimelig måde i øvrigt eller til at erhverve dagliglivets fornødenheder, jf. KL § 15, stk. 4.

Fordringshaverne har vetoret, idet en fjerdedel af de kendte usikrede kreditorer inden syv dage fra modtagelsen af tilsynets meddelelse om dispositionen kan gøre indsigelse imod den.

Dette betyder, at tilsynet skal indkalde kreditorerne til et møde. Hvis over halvdelen af de fremmødte kreditorer stemmer imod dispositionens foretagelse, må denne ikke foretages. Der stemmes efter fordringens størrelse, jf. KL § 15, stk. 5.

Skyldneren skal aflægge regnskab over for tilsynet jf. KL § 15, stk. 2, og i øvrigt er det tilsynets opgave i samarbejde med skyldneren at få etableret en kreditorordning samt sikre en korrekt og saglig behandling af skyldnerens forslag til en kreditorordning.

Varetager tilsynet ikke kreditorernes interesser, bør der foretages indberetning af tilsynet til skifteretten, for at retten kan tage stilling til, om tilsynet skal afsættes, eller betalingsstandsningen skal høre op, jf. KL § 13, stk. 3, eller KL § 16 d.