I skatte- og afgiftslovgivningen er der fastlagt nærmere regler for udenlandske foretagender, der udøver afgiftspligtige aktiviteter her i landet. Nedenfor er nærmere redegjort for reglerne i momsloven og kildeskatteloven mv., idet disse lovområder er de mest anvendte for udenlandske foretagender.

Lignende regler findes i toldloven, punkt- og miljøafgiftslovgivningen samt lønsumsafgiftslovningen.

Momsloven Udenlandske virksomheder, der sælger afgiftspligtige varer og ydelser her i landet, er - i lighed med de danske - momspligtige og hæfter som alt overvejende hovedregel for momsen, jf. ML § 46, stk. 1. Sådanne virksomheder skal i konsekvens heraf momsregistreres efter ML § 47, stk. 1.

For visse af disse udenlandske virksomheder stilles der krav om, at de skal have en repræsentant, der bor her i landet - en såkaldt fiskal repræsentant - for at kunne blive momsregistreret.

En fiskal repræsentant fungerer som kontaktperson og muliggør, at SKAT kan kommunikere via en person eller virksomhed, som er fortrolig med dansk lovgivning og administration.

I de tilfælde, hvor den udenlandske virksomhed skal have en fiskal repræsentant, hæfter denne solidarisk sammen med virksomheden for momsen. Kravet om solidarisk hæftelse skal sikre den danske stat mod tab i tilfælde af, at den udenlandske virksomhed undlader at betale sin moms.

Regler om tvungen fiskal repræsentant gælder for afgiftspligtige personer, der har forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har indgået en aftale om gensidig bistand med en retsvirkning, der svarer til reglerne i EU. Nærmere gælder det, at disse virksomheder skal registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet. Reglerne herom fremgår af ML § 47, stk. 2.

Det samme gælder, når den udenlandske virksomhed køber varer fra andre EU-lande. Afgiftspligtige personer med forretningssted uden for Danmark skal dog ikke registreres i det omfang, aftageren er gjort betalingspligtig.

Det betyder, at det alene er momspligtige virksomheder fra lande uden for EU, som Danmark ikke har indgået bistandsaftaler på momsområdet med, der skal registreres ved en herboende fiskal repræsentant. Den fiskale herboende repræsentant efter ML § 47, stk. 2, hæfter sammen med virksomheden solidarisk for momsen, jf. ML § 46, stk. 6.

Der stilles således ikke krav om, at momspligtige virksomheder, der er etableret i et andet EU-land eller på Færøerne, Grønland, Island og i Norge samt Liechtenstein med hvem Danmark har indgået aftale om gensidig bistand med en retsvirkning, der svarer til reglerne i EU - den såkaldte EØS-aftale - skal have en herboende fiskal repræsentant, selv om de sælger momspligtige varer og ydelser i Danmark.

Det er dog op til disse landes virksomheder selv at træffe afgørelse om, hvorvidt de ønsker at bruge ordningen med fiskal repræsentant. I disse tilfælde vil den fiskale repræsentant kun fungere som kontaktperson for den udenlandske virksomhed, hvorimod repræsentanten ikke hæfter for momsen. Hæftelsen påhviler alene den udenlandske virksomhed.

I det omfang de udenlandske virksomheder ikke registreres ved en fiskal repræsentant, skal virksomhederne registreres direkte ved Skattecenter Tønder, der tildeler virksomheden et SE-nummer. Her får de udenlandske virksomheder oplysning om regler, momsregistrering mv. i Danmark. I de tilfælde, hvor virksomheden registreres ved en fiskal repræsentant, skal anmeldelsen om registrering indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. nedenfor i D.1.4.1.

Kildeskatteloven mv.Udenlandske virksomheder, der har etableret fast driftssted her i landet, og som har ansatte her i landet, skal, hvis de har deres hjemting i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til opkrævning og inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, registreres ved en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. Lønnen skal udbetales gennem den befuldmægtigede, der skal indeholde både A-skat og AM-bidrag , jf. KSL § 46, stk. 4, og arbejdsmarkedsbidragsbekendtgørelsen § 4, jf. AMBL § 21, stk. 2. Når særlige forhold taler herfor, kan told- og skatteforvaltningen fritage en udenlandsk arbejdsgiver for pligten til at have en befuldmægtiget med hjemting her i landet. Hjemtinget fremgår af reglerne i retsplejelovens kapitel 22. Udenlandske selskaber har eksempelvis deres hjemting i den retskreds, hvor hovedkontoret ligger, eller, hvis et sådant ikke kan oplyses, i den retskreds, hvor et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer har bopæl, jf. RPL § 238, stk. 1.

Se nærmere herom i SKM2006.394.SKAT, der dog vedrører retstilstanden før reglens ændring med virkning fra 1. januar 2009, og bemærkningerne i afsnit 3.6 i lovforslag L 72 2008-09 samt styresignalet SKM2009.300.SKAT.

Reglerne inden for EU om gensidig bistand til inddrivelse findes i Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj 2008 (kodificeret udgave).

Skatteministeriet har i februar 2009 over for SKAT oplyst, at der skal ske registrering ved en befuldmægtiget med hjemting her i landet, når den indeholdelsespligtige fysiske eller juridiske person har hjemting i andre lande end

  • EU-landene
  • Færøerne
  • Grønland
  • Island
  • Norge

Listen er ikke statisk, men vil skulle udvides med lande, med hvilke Danmark måtte indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster, der indeholder en bestemmelse om bistand til opkrævning og inddrivelse, der svarer til artikel 27 i OECD's modeloverenskomst, hvis 2008-udgave kan ses her.

Andre udenlandske arbejdsgivere kan også vælge at udbetale løn gennem en befuldmægtiget, jf. KSL § 46, stk. 5. Den befuldmægtigede skal i denne situation kun indeholde A-skat.