Skifteretten kan ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold. At der skal være tale om svig betyder, at skyldner skal have afgivet bevidst urigtige oplysninger eller bevidst have fortiet oplysninger for skifteretten om forhold, som skyldner måtte indse havde væsentlig betydning for skifterettens afgørelse om gældssanering.

At skyldner påbegynder selvstændig erhvervsvirksomhed efter gældssaneringen, uanset skifteretten ved afgørelsen havde forudsat, at skyldneren ernærede sig som lønmodtager, kan ikke i sig selv begrunde ophævelse af en gældssaneringskendelse. Hvis skyldner derimod allerede under gældssaneringssagen havde til hensigt at påbegynde selvstændig erhvervsvirksomhed efter gældssaneringen og fortiede dette, kan dette dog begrunde ophævelse.

Fortielse om fremtidige indtægter af en vis størrelse kan også begrunde ophævelse af gældssaneringen, Jf. VLK B 1781-01( ophævet, da skyldner overfor skifteretten havde fortiet indtægt i form af honorarer på ca 950.000 kr, samlet gæld ca 1,2 mill kr). Se endvidere UfR 1997,1101 VLK (ikke ophævelse, selvom skyldners indtægt væsentligt oversteg det forudsatte, da dette bl.a. skyldtes ændringer i heldbredsmæssige forhold) og UfR 1995,685 VLK (ophævelse efter karakteren af skyldners medvirken ved tilvejebringelsen af gældssaneringsforslaget, hvor der var givet urigtige oplysninger om skyldners indkomstforhold). Hvis skyldner fx fortier oplysninger om forventede store lønstigninger, kan dette begrunde ophævelse. Det samme kan gøre sig gældende, hvis skyldner fortier oplysninger om falden arv, hvis han var bekendt med, at der herved ville tilfalde ham et større beløb. Hvis skyldner under gældssaneringssagen har kendskab til mulighed for udbetaling af overskydende skat, men fortiet dette for skifteretten, kan dette også begrunde ophævelse, jf. UfR 1987, 742 ØLK. Hvis skyldner derimod ikke reelt havde kendskab til muligheden for udbetaling af overskydende skat, kan gældssaneringen ikke ophæves. ►Ved Østre Landsrets kendelse af 21. januar 2005, der er gengivet i SKM2005.74.ØLR, ophævedes en gældssaneringskendelse, idet skyldneren havde afgivet urigtige oplysninger om bl.a. sine boligudgifter.◄