Hvis afdøde fx havde en livsforsikring eller en gruppelivsforsikring, går livsforsikringssummen direkte til den eller de personer, der er indsat som begunstigede. Livsforsikringssummen indgår ikke i boet.

Ingen begunstigede
Er der ikke nogen begunstigede, indgår forsikringssummen i boet og dermed i den samlede arv efter afdøde.

Længstlevende ægtefælle
Er du længstlevende ægtefælle og indsat som begunstiget, skal du ikke betale boafgift af forsikringssummen.

Øvrige begunstigede
Er andre personer end ægtefællen indsat som begunstigede, skal disse betale boafgift. Hvis en frasepareret/fraskilt ægtefælle eller ugift samlever er indsat som begunstiget i en individuelt tegnet livsforsikring, skal der betales boafgift. En frasepareret/fraskilt ægtefælle skal ikke betale boafgift ved udbetalinger efter enkepensionsloven eller lignende ordninger.

Boafgift
Boafgiftens størrelse afhænger af, om den begunstigede hører til den nærmeste familie eller ikke. Der beregnes ikke bundfradrag ved beregning af boafgift af forsikringssummen, når der er indsat en begunstiget til forsikringssummen.

Forsikringsselskabet beregner og trækker boafgifterne fra, inden det udbetaler summen til den begunstigede. Selskabet sørger for at indbetale boafgifterne til skifteretterne.

Læs mere i afsnittet Boafgift.