Boet skal betale dødsboskat, hvis enten boets nettoformue på skæringsdagen eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger 2.641.900 kr. i 2014 ( 2.595.100 kr. i 2013).

Ved bedømmelsen af om boet skal betale dødsboskat, skal:

  • En ejendom, som boet kunne sælge skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, holdes uden for boets aktiver.
  • En eventuel restskat eller overskydende skat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden, holdes uden for både aktiver og nettoformue.

Hvis blot en af beløbsgrænserne er overskredet, skal boet betale dødsboskat.

Eksempel

Eksemplet viser, hvilke værdier der holdes uden for ved bedømmelse af, om dødsboet er fritaget for at betale skat. I eksemplet indgår restskat for bobeskatningsperioden (dødsboskat) og udlodning af en fast ejendom, der er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Dødsdag den 1. august 2014
Skæringsdag den 1. december 2014
Aktiver og
passiver på skæringsdagen
Aktiver Nettoformue
Andre aktiver fx bank 400.000 400.000 400.000
Ejendom, der holdes udenfor 3.000.000 0 3.000.000
Aktiver, der afgør dødsboets skattefrihed   400.000  
Gæld i ejendom  500.000   500.000
Privat kassekredit   75.000    75.000
Dødsboskat holdes udenfor i nettoformuen  20.000    0
Nettoformue, der afgør dødsboets skattefrihed     2.825.000

Når du beregner, om boet skal betale dødsboskat eller ej, skal du huske at bruge beløbsgrænserne for det år, som du lægger skæringsdagen i.

Nettoformuen er dødsboets aktiver minus dødsboets gæld. Skæringsdagen kan tidligst ligge på dødsdagen. I et privat skiftet bo, er den seneste skæringsdag 1-årsdagen efter dødsdagen. I et bobestyrerbo, er den seneste skæringsdag derimod 2-års dagen efter dødsdagen. Læs mere i afsnittet om Bobestyrerboer.

Med til formuen regner SKAT alt, hvad der er i boet på skæringsdagen, samt det der allerede er udloddet som arv.

Når du opgør værdien af aktiverne, skal du ikke trække eventuel gæld fra.

Længstlevende ægtefælle
Når afdøde var gift, og der var fælleseje i ægteskabet, skal du kun regne afdødes boslod, og afdødes eventuelle særeje med, når du beregner henholdsvis aktiver og nettoformue. Du skal ikke medregne dit eget særeje.

Afdødes boslod, er som udgangspunkt halvdelen af fællesboets formue.

Skifte af et uskiftet bo
Når den længstlevende ægtefælle dør og det uskiftede bo skiftes, skal fællesboets formue også opdeles i den først afdøde ægtefælles boslod og den senest afdøde ægtefælles boslod.

Reglen gælder også, når der sker skifte af et uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live. 

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan afdødes og længstlevende ægtefælles bodele (se ordliste) lægges sammen. I eksemplet indgår udlodning af en fast ejendom, der kunne sælges skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8.   

Bodele Afdøde

Længstlevende

Fællesformue
Andre aktiver fx bank 1.000.000 2.000.000 3.000.000
Ejendom, der holdes udenfor 3.000.000 5.000.000 8.000.000
Aktiver i alt 4.000.000 7.000.000 11.000.000
Gæld i ejendom -1. 500.000  -3.500.000 -5.000.000
Nettoformue i alt 2.500.000  3.500.000 6.000.000

Først afdødes boslod er halvdelen af fællesformuen, eller 3.000.000 kr. Da først afdødes bodel er på i alt 2.500.000 kr., skal der overføres 500.000 kr. fra længstlevendes bodel til afdødes bodel. Det kaldes boslodsudveksling. 

Boslod Afdøde
Halvdelen af aktiverne i fællesformuen 5.500.000
Halvdelen af ejendomme, der holdes udenfor -4.000.000
Aktiver, der afgør dødsboets skattefrihed 1.500.000
Nettoformue, der afgør dødsboets skattefrihed  3.000.000

Ved bedømmelsen af om der skal betales dødsboskat, skal overskydende skat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden, også holdes uden for både aktiver og nettoformue.

Hvis den ene ægtefælles bodel (nettoformue) er negativ, skal nettoformuen ikke deles med halvdelen til hver. Der kan kun ske boslodsudveksling af positiv formue.

Se også: Den juridiske vejledning afsnit C.E.3.1.5.1www.skat.dk - Jura, tal og statistik (faneblad øverst på siden). Her er også eksempler med negativ formue og eksempler, når afdøde efterlader sig både særbo og fællesbo.