Dato for udgivelse
01 Aug 2006 13:24
SKM-nummer
SKM2006.493.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-17462
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Bødetakster, spilleautomater
Resumé
Det tidligere bødecirkulære (TSS-cirkulære 2002-15) bliver nu til en SKAT-meddelelse med enkelte mindre redaktionelle ændringer.
Reference(r)

Spilleautomatloven § 40
Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26

Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2006-3 A.1.8
Redaktionelle noter

Denne SKAT-meddelelse erstatter cirkulære nr. 39 af 30. april 2002 (TSS-cirkulære 2002-15).

Denne meddelelse omhandler administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af Lov om gevinstgivende spilleautomater (lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002) § 40, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 5 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater (bekendtgørelse nr. 661 af 22. juni 2005) § 26.

A. Tilregnelse

Overtrædelse af spilleautomatlovens § 40, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 5 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26 er kun strafbar, hvis der foreligger et forsætligt eller groft uagtsomt forhold.

Simpel uagtsomhed, der kan defineres som tilsidesættelse af almindelig agtpågivenhed, er straffri.

Spillemyndigheden har bevisbyrden for, at der foreligger et strafbart forhold. Hvis der er tvivl herom, skal enhver berettiget tvivl komme virksomheden til gode. Hvis der foreligger berettiget tvivl, skal bødekrav ikke rejses.

B. Bødefastsættelse

Ved overtrædelser af spilleautomatlovens § 40, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 5 eller bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1 fastsættes bødens størrelse med udgangspunkt i de satser, som er vist i bilag 1.

Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på periodens længde samt den eventuelt opnåede besparelse ved ikke at overholde den/de pågældende bestemmelser.

C. Forsøg/medvirken

Ved forsøg eller medvirken nedsættes bøden til halvdelen af det fastsatte beløb efter ovenfor nævnte vurdering.

D. Gentagelse

Ved gentagen overtrædelse af spilleautomatlovens bestemmelser eller bestemmelser i bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater inden 5 år fra det tidspunkt, hvor den pågældende tidligere blev pålagt straf (bødevedtagelse eller straffedom), forhøjes normalbøden med 25 pct.

E. Nedsættelse af bøder

Straffelovens almindelige del gælder ved behandlingen af administrative bødesager efter spilleautomatloven og bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater.

Ved fastsættelsen af bøden kan der derfor tages hensyn til følgende i straffeloven nævnte nedsættelsesgrunde:

a. den ansvarliges betalingsevne, § 51, stk. 3, jf. § 80, stk. 1

b. lovovertrædelsens grovhed, oplysninger om den ansvarliges person, herunder om hans almindelige personlige og sociale forhold før og efter gerningen samt hans bevæggrunde til denne, § 80, stk. 1.

Herunder falder f.eks. høj alder. Der kan også tages hensyn til den ansvarliges uddannelse samt sociale niveau.

c. at den ansvarlige har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse, § 82, stk. 1, nr. 4.

d. at den ansvarlige, efter at den strafbare handling er fuldbyrdet, fuldt ud har genoprettet den ved gerningen forvoldte skade, § 82, stk. 1, nr. 11.

e. at den ansvarlige i øvrigt frivilligt har bestræbt sig på at forebygge fuldbyrdelsen eller genoprette den ved gerningen forvoldte skade, § 82, stk. 1, nr. 8.

f. at den ansvarlige frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse, § 82, stk. 1, nr. 9 (selvmelder).

Ved selvanmeldelse efter denne bestemmelse gøres der ikke ansvar gældende.

Det er en forudsætning for at opnå status som selvmelder, at den pågældende frivilligt har anmeldt sig selv.

Selvmelderstatus er således udelukket i tilfælde af lovgivning, der har som konsekvens, at unddragelsen opdages.

Viden eller sikker formodning om opdagelse udelukker ligeledes selvmelderstatus. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor en person/virksomhed henvender sig til Spillemyndigheden forårsaget af kendskab til, at Spillemyndigheden vil indlede kontrol af virksomheder i den pågældende branche. Fejlagtig tro hos den pågældende på opdagelse udelukker dog ikke selvmelderstatus.

Den omstændighed, at den pågældende burde have en sikker formodning - men altså ikke havde det - om opdagelse, afskærer ikke fra at blive anset som selvmelder.

Det påhviler Spillemyndigheden at påvise, at virksomhedens/personens henvendelse ikke er sket frivilligt.

F. Fortrydelse

Hvis en virksomhed/person senest 6 måneder efter, at han har vedtaget et bødeforelæg meddeler, at han fortryder vedtagelsen, annulleres bødeforelægget, og sagen tillades indbragt for domstolene.

Virksomheden/personen underrettes herom. Underretningen kan ske på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling, men der skal under alle omstændigheder medtages en passus herom i bødeforelægget.

G. Ophævelse

Denne SKAT-meddelelse erstatter cirkulære nr. 39 af 30. april 2002 (TSS-cirkulære 2002-15 af 30. april 2002).