Dato f.off.OverskriftEmneType
26-01-23+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår – Særlige omstændighederArv og gaverAfgørelse
26-01-23Betaling af told, moms og renter - Forsendelse af varer fra Norge til Tyskland er ikke afsluttet korrektForsendelse og transiteringAfgørelse
26-01-23Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2023eKapitalSystemvejledning
26-01-23Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2023eKapitalSystemvejledning
26-01-23Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2023eKapitalSystemvejledning
26-01-23Skattefri aktieombytning af kapitalandele i SulfiLogger A/S med kapitalandele i et nystiftet holdingselskab benævnt SL Holding A/SAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
25-01-23Beskatning af fri bil, deleleasingsaftalerPersonlig indkomstBindende svar
25-01-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-01-23Bonusudbetalinger – personlig indkomst eller aktieindkomst – personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 – ligningslovens § 16 A – lignende værdipapirerPersonlig indkomstDom
25-01-23Aktier i investeringsselskab - virksomhedsordningenAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
25-01-23DødsboDødsboer (skat) + Ejendomsværdiskat + Dødsboer (ejendomme) + Arv og gaverVejledning i Personserien
24-01-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-01-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-01-23Rettelse til Toldtariffen - Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import af indica-risTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-01-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-01-23TariferingsforordningerTariferingJuridisk vejledning
23-01-23Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-01-23Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
19-01-23Momsfradrag i holdingselskaber - misbrugFradragBindende svar
19-01-23Ekstraordinær genoptagelse – medarbejderaktierVirksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
19-01-23Tinglysningsafgift - ikke nedsat afgift efter § 6 a ved overdragelse af ejendomme til I/S mod tildeling af rettighed til at indtræde i I/STinglysningsafgiftBindende svar
17-01-23Forhøjelse af momstilsvar – Momsgrundlag i forbindelse med salg af ejendom skal fastsættes ud fra normalværdien på leveringstidspunktetMomsgrundlagAfgørelse
17-01-23Begrænset skattepligt – Likvidation af dansk holdingselskabAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
17-01-23Registrerings- og registreringsafgiftspligt af indført køretøjMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
16-01-23Genoptagelse – Skattekreditreglerne – Forsøgs- og forskningsvirksomhedFradrag og afskrivningerAfgørelse
16-01-23Befordringsfradrag – Kørsel mellem forskellige arbejdspladser/arbejdsstederFradrag og afskrivningerAfgørelse
16-01-23Straksfradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhedFradrag og afskrivningerAfgørelse
16-01-23Forsøgs- og forskningsvirksomhed – Udbetaling af skattekredit ikke godkendtFradrag og afskrivningerAfgørelse
16-01-23Godtgørelse af told og refusion af momsTariferingAfgørelse
16-01-23Momsfritagelse for undervisning af gymnastikinstruktører ikke imødekommetMomsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
16-01-23Gaveafgift – Overdragelse af ejendomArv og gaverAfgørelse
16-01-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-01-23Opdeling i driftsgrene – erhvervsmæssig virksomhedVirksomheder + Personlig indkomstDom
13-01-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-01-23Pilot ikke berettiget til lempelse for arbejde udført for dansk luftfartsselskabPersonlig indkomstDom
12-01-23Underskud i norsk filial, som blev lukket efter et skattepligtigt salg af filialens aktivitet til et nystiftet norsk datterselskab, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst.SelskabsbeskatningBindende svar
11-01-23Aktionærlån eller udbytte - solvensbedømmelseUdenlandsk indkomst + Virksomheder + Personlig indkomstDom
11-01-23EU-salg uden momsIT-løsninger for moms + Handel med udlandet og betalingspligtige personerVejledning til virksomheder
10-01-23Begrænset skattepligt af udbytteudlodning - Beneficial ownerSelskabsbeskatningBindende svar
10-01-23Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
09-01-23Ejendomsvurdering – betingelserne for ændring af en vurdering ved ordinær genoptagelse – 20 pct. reglen – præcisering af praksis – udkast til styresignalEjendomsvurderingUdkast til styresignal
09-01-23Skattemæssig behandling efter PBL § 50 - aktiver omfattet af placeringsforbuddet i PBL § 51 BPensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
09-01-23Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftalePersonlig indkomstDom
09-01-23Nye Forklarende bemærkninger og ophævelse af forordningTariferingNyhedsbrev til virksomheder
06-01-23Om fortabelse af uudnyttet underskud ved skattefri fusion med søsterselskabSelskabsbeskatningBindende svar
06-01-23Ændring af vilkår i aktiewarrants var ikke afståelsePersonlig indkomstBindende svar
06-01-23Family trust - båndlagt kapital med udlagte kapitalejere - arvArv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
05-01-23Skønsmæssig ansættelseVirksomhederDom
05-01-23Skattemyndighederne var berettiget til at udøve et skøn over kontrollerede transaktioner mellem to søsterselskab og skønnet skulle ikke tilsidesættesTransfer pricingDom
05-01-23Overbetaling fra et dansk selskab til et koncernforbundet udenlandsk selskab udgjorde maskeret udlodning til selskabernes eneejer. Der var ikke hjemmel til betalingskorrektionTransfer pricingDom
05-01-23Opgørelse af momsfradragsret - salg af investeringsgoderFradragBindende svar
05-01-23Afkast på kryptovaluta - beskatningstidspunktAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
05-01-23Investering gennem tysk investeringsfond, rente- og udbyttebeskatning - dansk udbyttebeskatning frafaldes - etableringsfrihed - EU-rettenAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
05-01-23Værdiansættelse af aktier i unoterede selskaber til brug for opgørelsen af konsolideringsfradrag efter fondsbeskatningslovens § 5, stk. 2SelskabsbeskatningBindende svar
05-01-23Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder - StyresignalTinglysningsafgiftStyresignal
04-01-23Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejderePersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraftVejledning til borgere
04-01-23Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse ved salg til en køber med adresse i DanmarkMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-01-23Orientering om vedtagelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet – aftale om grøn omstilling af vejtransportenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
02-01-23Indsætninger – foreningskontoPersonlig indkomstDom
02-01-23Toldtariffen 2023-0TariferingJuridisk vejledning
01-01-23Ny release til MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder