Dato f.off.OverskriftEmneType
15-05-23Hjemmel til ændring af registreringsforholdene i interessentskab med tilbagevirkende kraftVirksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
23-05-23Gældsstyrelsen kunne ikke foretage modregning i krav på rentefrit momslånIndberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + VirksomhederDom
10-05-23Bevisspørgsmål om rette ejer af vindmøllerFradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
09-05-23OPP-projekt vedrørende kloakanlægVirksomhederBindende svar
09-05-23Innovationsstøtte, InnofounderVirksomhederBindende svar
01-05-23Ligningslovens §§ 2, 16 A og 16 E – markedsleje for fri bolig – fri bolig anset for udbytte og ikke lønudgift – maskeret udbytte – aktionærlån – ikke tilsidesættelse af skøn - skønserklæringFradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + VirksomhederDom
09-05-23Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
09-05-23Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
23-05-23Tinglysning vedr. overdragelse af regionale tilbud samt dertil hørende ejendommeTinglysningsafgiftBindende svar
23-05-23Kildeskat - beneficial owner - misbrug - gennemstrømningsselskaber - rente-/royaltydirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d) - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 1SelskabsbeskatningDom
23-05-23Ligningslovens § 16 E - hævninger på mellemregningskonto - udbetaling af fordring som lønVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + SelskabsbeskatningDom
10-05-23Modtager af udbytte anset som beneficial ownerSelskabsbeskatningBindende svar
09-05-23Luxembourgske investeringsfonde ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 CSelskabsbeskatningBindende svar
09-05-23Hollandsk cooperative - skattemæssigt transparent efter danske skattereglerSelskabsbeskatningBindende svar
26-05-23Påbud om meddelelse af oplysninger – momslovens § 75 – retssikkerhedsloven – databeskyttelsesforordningen - EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 8Andet om moms + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerDom
16-05-23Retlig interesseProcessuelle bestemmelserDom
16-05-23Afvist ankesag – genanlæggelse ikke tilladt – rpl § 372, stk. 3Processuelle bestemmelserKendelse
15-05-23Klage over Skatterådets afgørelse, hvor Skatterådet havde ændret en afgørelse fra et skatteankenævn som åbenbar ulovlig – Medarbejderaktier – OptionerPersonlig indkomstAfgørelse
10-05-23Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger – processuel udlændingPersonlig indkomstKendelse
09-05-23Afståelsesbeskatning ved konvertering og ændring af medarbejderwarrants til medarbejder-RSU’erPersonlig indkomstBindende svar
11-05-23Udskiftning af Skattestyrelsens certifikat i webservicen til indberetning af pensionsafgifter (PAF/PBL).PensionsafgiftNyhedsbrev til virksomheder
16-05-23Ikke ophør af vindmøllevirksomhedSelskabsbeskatning + Ophør af virksomhedDom
04-05-23Krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse som følge af nye oplysningerOmkostningsgodtgørelseAfgørelse
04-05-23Krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse som følge af nye oplysningerOmkostningsgodtgørelseAfgørelse
16-05-23Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2016-2018 blev ikke imødekommetNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
15-05-23Tilladelse til selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 nægtetNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
03-05-23Spillemyndigheden – Afslag på anmodning om aktindsigt - Tavshedspligten i skatteforvaltningslovenNår man ønsker aktindsigtAfgørelse
12-05-23Genoptagelse og tilbagebetaling af renter ved for sen betaling af afgifter i henhold til brændstof-forbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven - Udkast til styresignalMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftUdkast til styresignal
09-05-23Leasingforhold – markedsmæssige vilkår – hæftelseMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
09-05-23Virksomheder bør fra juli logge på Motorregistret med MitID ErhvervMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-05-23Momsfritagelse for MR-helkropsscanningerMomsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
02-05-23Moms – ikke momsfritagelse – avisMomsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
15-05-23Emballageafgift - EngangsserviceMiljøafgifterAfgørelse
01-05-23Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer 5KontrolbestemmelserSKM-meddelelse
23-05-23Chokolade- og sukkervareafgift – KosttilskudIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
15-05-23Ekstraordinær genoptagelse - Chokolade- og sukkervareafgift - ErhvervsskoleIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
15-05-23Chokolade, råstof og dækningsafgift - Efteropkrævning - Kakaoglasur, remonce og mazarinIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
01-05-23Præcisering af praksis - chokolade- og kakaoovertrukne varer - udkast til styresignalIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teUdkast til styresignal
10-05-23Underleverandørydelser - fradrag for købsmoms - ansvar for betaling af ikke-indeholdt A-skat og AM-bidragFradrag + Indeholdelses- og registreringspligtDom
16-05-23Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
26-05-23Overfakturering – fradrag for driftsomkostninger – maskeret udbytteFradrag og afskrivningerDom
23-05-23Skattepligtig rejsegodtgørelseFradrag og afskrivningerAfgørelse
23-05-23Fradrag for virksomhedsunderskud – erhvervsmæssig virksomhed – udsigt til rentabilitetFradrag og afskrivningerDom
09-05-23Undladelse af fradrag efter ligningslovens § 8 B udgør ikke et bindende valg - udkast til styresignalFradrag og afskrivningerUdkast til styresignal
03-05-23Skattepligt – Dobbeltdomicil – Skattemæssigt hjemsted – BefordringsfradragFradrag og afskrivningerAfgørelse
02-05-23Erhvervsmæssig virksomhed – landbrug – fradrag for underskud – virksomhedsskatteordningen – syn og skønPersonlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
02-05-23Anmodning om udbetaling af skattekredit ikke godkendt - udvikling af en handelsplatformFradrag og afskrivningerAfgørelse
23-05-23Befordringsfradrag – usædvanlig lang afstand – skærpet bevisbyrdeFradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
30-05-23Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-05-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-05-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-05-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-05-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-05-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
23-05-23Mineralolieafgift – Dieselolie og benzin – Afgiftsfritagelse - AfgiftssuspensionEnergi og kuldioxidAfgørelse
04-05-23Udkast til styresignal - mineralolieafgiftsloven - praksisændring - tilbagebetaling af den særlige overskudsvarmeafgift for raffinaderier - orientering om ny mulighed for skønsmæssig opgørelse af almindelig overskudsvarmeafgift i denne forbindelse.Energi og kuldioxidUdkast til styresignal
03-05-23El-patronordningen – Kraftvarmekapacitet – Berettigelse til godtgørelseEnergi og kuldioxidAfgørelse
01-05-23Afgiftspligt - mineralolieafgiftsloven - Liquefied Biogas - LBGEnergi og kuldioxidBindende svar
25-05-23Ejendomsvurdering – underkendelse af praksis for hvilke forhold, der må medtages ved omberegning af grundværdien for en nyopstået ejendom – praksisændring – udkast til styresignalEjendomsvurderingUdkast til styresignal
26-05-23Maskeret udlodning – gældseftergivelse – afledte ændringerBetalingsstandsning og konkurs + Ophør af virksomhed + Eftergivelse og gældssaneringDom
02-05-23Værdi af ejendom ved overdragelse til søn – Beregning af gaveafgiftArv og gaverAfgørelse
30-05-23Hævninger på bankkonti USA - kursgevinstbeskatningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
30-05-23Anpartshaverlån - Mundtligt aftalt før tilflytningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
23-05-23Dødsbobeskatning – Aktieindkomst – Succession – Passiv kapitalanbringelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
17-05-23Skattefri overdragelse af kapitalandele til fond.Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
17-05-23Gældskonvertering og kontantindskud til almenvelgørende/almennyttig fond.Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
16-05-23Tidspunkt for beskatning af kryptoaktiver - FIFO-princippetAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
16-05-23Aktieavance – EU-regler – kapitalbevægelse - restriktionAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
09-05-23Handelsværdi af anparter – interesseforbundne parterVirksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
02-05-23Overdragelse af aktier til almennyttig fond - Tilladelse - Fritagelse for udbyttebeskatningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
01-05-23Irsk alternativ investeringsfond - ABL § 19 - værdipapirer mv.Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
03-05-23Nødindgreb - energipriserAfdragsordninger og henstandJuridisk vejledning