Dato for udgivelse
14 Sep 2006 14:38
SKM-nummer
SKM2006.549.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-094928
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Indregning, undtagelser fra indregning, nettoindkomst, inddrivelsesbekendtgørelsens beløbsgrænser for lønindeholdelse og afdragsordninger, personskatterestance, forskudsregistrering, 2007, individuel skrivelse 707, klagevejledning
Resumé

Retningslinjer for skattecentrenes indregning af personskatterestancer i forskudsregistreringen for 2007

Reference(r)

Kildeskatteloven § 61A
Kildeskattebekendtgørelsen § 10, stk. 1

I lighed med tidligere år vil der blive foretaget en udsøgning af personskatterestancer, med henblik på restanceinddrivelsesmyndighedens stillingtagen til, om de enkelte personskatterestancer skal indregnes i forskudregistreringen for 2007.

SKAT, Hovedcentret, fastsætter herved  nærmere retningslinjer for indregning af skatterestancer i forskudsregistreringen for 2007.

Lovgrundlaget vedrørende indregning af personskatterestance i forskudsregistrering

Kildeskattelovens § 61A hjemler ret til at indregne personskatterestancer i forskudsregistreringen.

Efter kildeskattelovbekendtgørelsens § 10, stk. 1, sker indregning efter restanceinddrivelsesmyndighedens nærmere bestemmelse, hvis maksimumbeløbet for indregning af restskat for seneste afsluttede indkomstår, jf. kildeskattelovens § 61, stk. 3, ikke er udnyttet fuldt ud til indregning af restskat m.v.

Retningslinier for indregning af restancer

Der kan kun foretages indregning af restancer i medfør af kildeskattelovens § 61 A, i det omfang, der overlades skatteyderen det nødvendige til eget og familiens underhold.

Er skyldnerens nettoindkomst under  86.960 kr. (beløbet svarer til nettoværdien af højeste kontanthjælp) pr. år, kan der som udgangspunkt ikke ske indregning af skatterestancer i forskudsregistreringen for 2007. Hvor skatterestanceindregning  - i forskudsregistreringen for 2006 - har nedbragt skyldnerens nettoindkomst til under 86.960 kr., vil indregning som udgangspunkt ikke kunne ske i forskudsregistreringen for 2007.    

Dette følger af, at det af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2006 (inddrivelsesbekendtgørelsen) fremgår, at der ikke kan ske lønindeholdelse eller fastsættelse af en afdragsordning, hvis skyldners nettoindkomst ligger under en nærmere fastsat grænse (86.960 kr. pr. år. for 2006). Når skyldner i relation til fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse ikke har nogen betalingsevne, hvis skyldners nettoindkomst ligger under den nævnte grænse, vil skyldner heller ikke have nogen betalingsevne i forbindelse med indregning af restancer i henhold til kildeskattelovens § 61 A. 

Der kan endvidere ikke foretages indregning af restance i henhold til kildeskattelovens § 61 A, hvis der hos skyldner allerede  

  • er fastsat en afdragsordning i h.t. inddrivelsesbekendtgørelsens § 5 eller kap. 6
  • foretages lønindeholdelse i h.t. inddrivelsesbekendtgørelsens kapitel 5 eller 6
  • er aftalt en afdragsordning eller iværksat en lønindeholdelse før den 1. november 2005 og denne aftale/lønindeholdelse fortsat er gældende og det må lægges til grund, at skyldners betalingsevne dermed er udtømt.

Har skyldner fået henstand med sin personskatterestance, kan denne ikke indregnes i henhold til kildeskattelovens § 61 A.

Indregning hindres ikke af, at den omhandlede personskatterestance er sikret ved udlæg eller på anden måde. Er realisation af det udlagte umiddelbart forestående, og forventes det at der kan opnås fuld dækning for personskatterestancen, kan skattecentret vælge at undlade at indregne personskatterestancen.

Underretning om mulig indregning

Beslutter skattecentret, at der skal ske indregning af personskatterestancer i henhold til kildeskattelovens § 61 A, skal skyldner underrettes herom. Underretningen kan have følgende indhold:

"Personskatterestancer kan - op til 17.548 kr. - indregnes i forskudsopgørelsen for 2007. I beløbet fragår dog evt. indregnet restskat mv. for indkomstår 2005.

Da du har personskatterestance, vil der blive foretaget indregning i muligt omfang i h.t. kildeskattelovens § 61 A.

Størrelsen af den indregnede skatterestance vil fremgå af forskudsopgørelsen for 2007.

Skriftlig klage over afgørelse om den pågældende indregning skal indsendes hertil.

En evt. klage skal fremsendes til skattecentret inden tre måneder fra modtagelsen af dette brev. Vi gør opmærksom på, at en klage over indregning af personskatterestancer ikke medfører udsættelse med indregningen"  

SKAT, Hovedcentret vil til brug for skattecentrets underretning af skyldner udarbejde en INDIVIDUEL SKRIVELSE med tekstnummer 707, der har ovennævnte indhold.  

SKATs systemmæssige behandling af personskatterestanter, der evt. skal omfattes af indregning

SKAT foretager en systemmæssig udsøgning af personskatterestanter med henblik på generel skatterestanceindregning i den ordinære forskudsregistrering for 2007. Udsøgningen omfatter personskatterestanter for hvilke følgende vilkår alle er opfyldt:

 

  • ingen ordreregistrering i KOBRA
  • forventet A-indkomst i 2007
  • ikke indregnet restskat med maksimumbeløbet  16.400 kr. (+ procenttillæg, d.v.s i alt 17.548 kr.)

Det fremgår af Intern Meddelelse af 4. september 2006, at AFUR-liste kan forventes  at foreligge den 18. september 2006.

Til støtte for arbejdet leveres fra SKAT, Hovedcentret, en ny  PNR-liste. Listen vil omfatte den personkreds, for hvilken indregning umiddelbart må antages at være oplagt.

Skyldnere, der skal undtages for indregning, skal af skattecentret indberettes i KOBRA-systemet senest tirsdag den 3. oktober 2006.