Ved § 3 i lov nr. 308 af 19. april 2006 er det bestemt, at den fortjeneste, der efter § 6 A, § 6 C eller § 10 i ejendomsavancebeskatningsloven er anbragt i en erhvervsejendom, der har ændret klassifikation til en ejerbolig omfattet af parcelhusreglen mv., beskattes, når den omklassificerede erhvervsejendom afstås. Fortjenesten ved afståelse af den første ejendom beskattes på samme måde, som hvis fortjenesten var blevet beskattet ved den oprindelige afståelse.

Det betyder, at fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter ejendomsavancebeskatningsloven, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen.

De nye regler har virkning for ejendomme, der afstås den 14. december 2005 eller senere. Reglerne gælder dog ikke for ejendomme, der før den 15. december 2005 har ændret anvendelse til beboelsesejendomme, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1-3.   

De nærmere regler for genanbringelse af fortjenester efter § 6 A og § 6 C er omtalt i afsnit E.J.2.6, medens genanbringelse af erstatnings- eller forsikringssummer fremgår af afsnit E.J.2.7.