Dokumentets dato
15 Jul 2002
Dato for offentliggørelse
15 Jul 2002 11:38
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2002-23
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Punkt- og Miljøafgiftskontoret
Sagsnummer
99/01-331-00150
Overordnede emner
Afgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20020008009-regl

1. Indledning

En EF-dom af 10. juni 1999 "Braathens Sverige AB v. Riksskatteverket" har rejst alvorlig tvivl om opretholdelsen af den hidtil gældende smøreolieafgift. På baggrund heraf er der ved lov om ændring af lov om energiafgift af mineral-olieprodukter m.v. nr. 395 af 6. juni 2002 sket en ophævelse af smøreolieafgiften.

På baggrund af lovændringen fastsætter nærværende cirkulære retningslinierne for tilbagebetaling af smøreolieafgift samt den retlige følge af smøreolieafgiftens ophævelse for anvendelsesområdet for emballageafgiftslovens § 1, nr. 8.

2. Anvendelsesområde

Cirkulæret finder anvendelse ved behandlingen af krav om tilbagebetaling af afgift af smøreolier, hydraulikolier og lignende efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16.

Afgiften er blevet ophævet i sin helhed, dvs. at afgiften af samtlige produkter omfattet af bestemmelsen er ophævet. Det drejer sig om smøreolier m.v. under toldtariffens position 27.10, 34.03.19 og 99, hydraulikolier under position 38.19 samt andre olier, der konkurrerer hermed.

Loven har virkning fra den 1. december 2001.

Den finder således anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra den 1. december 2001 udleveres til forbrug fra eller forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages eller medbringes fra udlandet.

For disse varer skal virksomhederne ikke længere opgøre og indbetale afgiften. Virksomheder, der er registreret efter andre afgiftsområder i mineralolieafgiftsloven, skal dog fortsat foretage angivelse og indbetaling af disse afgifter efter mineralolieafgiftsloven.

Cirkulæret finder endvidere anvendelse ved behandling af spørgsmål om afgiftspligt efter emballageafgiftslovens § 1, nr. 8.

3. Tilbagebetaling

Ved et eventuelt krav om tilbagebetaling af afgiften vil dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling finde anvendelse.

En betingelse for tilbagebetaling er således, at virksomhederne ved en konkret bevisbedømmelse kan godtgøre, at de har lidt et tab ved afgiftserlæggelsen. Dette vil ikke være tilfældet, såfremt virksomheden har overvæltet afgiften i varepriserne.

Med virkning fra den 1. december 2001 blev opkrævningen af afgift, der skulle angives og indbetales for afgiftsperioden december 2001 og fremefter, berostillet indtil lovens ikrafttræden ved meddelelse SKM2002.1.TSS samt nyhedsbrev til virksomheder registreret for smøreolieafgiften.

Tilbagebetaling af afgift omfatter afgiften i sin helhed, dvs. afgiften på de mineralolieprodukter m.v., der er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16.

3.1 Tilbagebetalingsberettiget

Berettiget til tilbagebetaling i første led er virksomheder, som på baggrund af ophævelsen af loven, må anses for tilbagebetalingsberettigede. Det drejer sig om virksomheder, som har indbetalt afgiften og som ikke har overvæltet afgiften til følgende led.

Spørgsmålet om andre berettigede afgøres efter almindelige erstatningsretlige grundsætninger.

For at sikre en ensartet bedømmelse af sådanne krav i andet og senere led skal Told- og Skattestyrelsen orienteres herom af de regionale told- og skattemyndigheder.

3.2 Tilbagebetalingskrav

Krav om erstatning for tab bedømmes efter almindelige erstatningsretlige principper.

Der kan ikke rejses krav om tilbagebetaling af eventuel afgift, der er blevet modsvaret af tilskud til bortskaffelse af spildolie jf. bekendtgørelse nr. 1179 af 23. december 1993 om tilskud til bortskaffelse af spildolie, der var udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 55 a.

4. Oplysninger til brug for behandlingen af tilbagebetalingskrav

Det beror på en konkret vurdering af samtlige oplysninger i sagen, om betingelserne for tilbagebetaling i øvrigt er opfyldt. Det påhviler virksomheden at give de oplysninger, der er relevante for en konkret bedømmelse af den enkelte sag.

En virksomhed, der vil rejse krav om tilbagebetaling, må dokumentere følgende:

1. Størrelsen af det rejste krav, herunder oplysning om kravets fordeling på afgiftsperioder og således at der udelukkende indgår tilbagebetalingsberettiget forbrug i kravet,

2. at virksomheden i den periode kravet vedrører, har været afskåret fra at overvælte smøreolieafgiften på sine kunder, således at virksomheden har lidt et tab.

4.1. Dokumentationskravet konkret

Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger som dokumentation:

1. Oplysninger og dokumentation af størrelsen af det rejste krav gennem regnskabsmateriale for den periode, som kravet vedrører.

2. En beskrivelse af virksomheden, dens arbejdsområde, kundegrundlag, prispolitik m.v., samt

3. oplysninger om prisfastsættelsen for de enkelte udleveringer, herunder prispolitik og priskalkulationer i det omfang sådanne kalkulationer foreligger med henblik på belysning af konkurrencesituationen.

4.2. Øvrige oplysninger

Evt. andre oplysninger som told- og skattemyndighederne må anse for nødvendige ved behandlingen af den konkrete sag, f.eks.:

1. Oplysninger om navne og beliggenhed vedrørende de konkurrerende virksomheder, der efter virksomhedens opfattelse hindrede virksomheden i at indregne smøreolieafgiften i dens priser.

2. Oplysninger om de priser, herunder de af konkurrenternes priser, som indgik i virksomhedens prisfastsættelse. Virksomheden skal i den forbindelse sandsynliggøre, at de pågældende oplysninger faktisk indgik i prisfastsættelsen.

3. Oplysninger om konkurrenceforholdene konkret, herunder oplysninger om sammenlignelighed, omsætningskalkuler, virksomhedens skønnede markedsandele o.l.

4. Oplysninger om branchen generelt i form af omsætnings-, pris-, og markedsudvikling.

5. Forrentning

Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning, jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.

6. Emballageafgiftsloven

Smøreolier m.v., der nu fritages for mineralolieafgift, kan i visse tilfælde samtidig være berettiget til at blive fritaget for emballageafgift, jf. emballageafgiftslovens § 1, nr. 8. Fritagelsen vil dog være betinget af, at de pågældende smøreolier m.v. ikke er omfattet af toldtarifposition 3403, der bl.a. omfatter tilberedte smøremidler, jf. emballageafgiftslovens § 1, nr. 8, eller af emballageafgiftslovens § 1, nr. 13, der omfatter kemiske stoffer og produkter.

7. Forældelse

Dansk rets almindelige regler om forældelse, jf. lov om forældelse af visse fordringer af 1908, finder anvendelse. Efter de almindelige forældelsesregler løber den femårige forældelsesfrist fra forfaldstidspunktet, det vil ved tilbagebetalingskrav sige tidspunktet for erlæggelsen af beløbet. Efter Højesterets dom i UfR 2000.1953, TfS 2000.583 suspenserer uvidenhed om retlige forhold, herunder fortolkningen af EU-retlige forskrifter, ikke forældelsesfristen i medfør af 1908-lovens § 3.

Imidlertid anser Skatteministeriet forældelsesfristen for afbrudt fra tidspunktet for EF-domstolens dom C-150/99 af 10. juni 1999 "Braathens Sverige AB v. Riksskatteverket". Dette medfører, at der fra den 10. juni 1999 løber en ny femårig forældelsesfrist, dvs. frem til den 10. juni 2004. Krav, der ikke var forældet på afbrydelsestidspunktet, dvs. beløb erlagt den 10. juni 1994 eller senere, vil - i det omfang der består et tilbagebetalingskrav - være omfattet af den nye forældelsesfrist. Krav, der er opstået efter den 10. juni 1999, følger ligeledes de almindelige forældelsesregler, og vil således være forældet fem år efter kravet er forfaldet.

8. Kompetence og klagefrister

Virksomhedens tilbagebetalingskrav skal rejses over for virksomhedens regionale told- og skattemyndigheder, som træffer afgørelse i 1. instans.

Såfremt en virksomhed ønsker at klage over de regionale told- og skattemyndigheders afgørelse gælder de almindelige klagebestemmelser.

Landsskatteretten behandler klager over de afgørelser, der er nævnt i mineralolieafgiftslovens § 27 a. Andre afgørelser fx vedrørende overvæltning og forældelse påklages til Told- og Skattestyrelsen.

Klagefristen til Landsskatteretten og til Told- og Skattestyrelsen er 3 måneder, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 20. I øvrigt finder reglerne i skattestyrelseslovens kap. 3 og 3 A anvendelse.

9. Gyldighed

Cirkulæret træder i kraft den 9. august 2002, men får virkning fra den 1. december 2001. Cirkulæret ophæves den 1. januar 2008.

 

Erik Blegvad Andersen

/Per Hvas