Indhold

Når RIM vil lønindeholde hos en skyldner, skal RIM varsle dette. Dette afsnit beskriver, hvilke krav der stilles til et varsel om lønindeholdelse, samt i hvilke tilfælde RIM kan iværksætte en lønindeholdelse uden at varsle skyldner.

Afsnittet indeholder:

 • Skriftligt varsel
 • Budgetskema
 • Retsvirkningerne af ikke korrekt varsel
 • Lønindeholdelse uden varsel
 • Skriftligt varsel

  RIM skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive iværksat en lønindeholdelse. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 4, 2. pkt.

  Hvad skal varslet om lønindeholdelse indeholde?

  Varslet skal oplyse

 • afdragsprocenten efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1 (tabeltrækket).
 • hvilken indkomst, der er lagt til grund ved fastlæggelsen af afdragsprocenten.
 • hvilken lønindeholdelsesprocent lønindeholdelsen vil blive gennemført med.
 • en eventuel reduceret lønindeholdelsesprocent efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3, sidste pkt.
 • hvilken indkomst, RIM har lagt til grund ved fastlæggelse af lønindeholdelsesprocenten.
 • Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 4, 3. og 4. pkt.

  Varslet skal således oplyse dels afdragsprocenten og dels oplysninger om omregning af afdragsprocenten til lønindeholdelsesprocenten.

  Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at RIM efter fornyet varsel kan ændre lønindeholdelsesprocenten, hvis skyldners indkomstforhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af lønindeholdelsen.
 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende det vedlagte budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i vurderingen af, om lønindeholdelse kan gennemføres og med hvilken lønindeholdelsesprocent.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.
 • Bemærk
  RIM skal også udsende varsel om lønindeholdelse, selvom der vil blive foretaget lønindeholdelse med en reduceret procent efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 3, 5. pkt.

  Budgetskema

  Sammen med varslet om lønindeholdelse skal RIM sende et budgetskema til skyldneren.

  Skyldneren skal have en frist på mindst 14 dage til at indsende budgetskemaet.

  Oversigt over, hvordan RIM forholder sig efter et varsel om lønindeholdelse

  Skyldner indsender ikke budget

  Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan RIM træffe en afgørelse om lønindeholdelse i overensstemmelse med varslet. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 5.

  Skyldner indsender budget

  Hvis skyldner indsender budgetskemaet, skal RIM foretage en betalingsevnevurdering.

  Se afsnit I.1.2.4.3 Betalingsevnevurdering

  Retsvirkningerne af ikke korrekt varsel

  Reglerne om varsling af lønindeholdelse skal sikre, at skyldneren har mulighed for at komme med indsigelser, før RIM træffer en afgørelse om lønindeholdelse overfor skyldner. Reglen om varsel af lønindeholdelse er således en garantiforskrift, og manglende overholdelse heraf vil som udgangspunkt føre til, at afgørelsen om lønindeholdelse er ugyldig.

  Landsskatteretten har udtalt at RIMs bemærkning i et brev om, at hvis restanten ikke reagerer på brevet, vil restancen uden yderligere varsel blive søgt inddrevet ved udlæg og/eller lønindeholdelse, ikke er et korrekt varsel om lønindeholdelse. Reglerne om varsling af lønindeholdelse har til formål at sikre skyldnerens mulighed for at gøre indsigelse, før indeholdelsen iværksættes. Afgørelsen om indeholdelse blev derfor anset for ugyldig, selv om RIM efterfølgende havde nedsat lønindeholdelsesprocenten og tilbagebetalte det for meget indeholdte beløb. Se SKM2007.170.LSR.

  Lønindeholdelse uden varsel

  RIM kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse uden forudgående varsel i 2 situationer:

  A. hvis skyldner ikke er tilmeldt folkeregistreret og ikke har oplyst en adresse, hvortil breve kan sendes. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 6.

  B. hvis skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 8.

  Ad B. Hvis skyldner i forvejen har en restance der inddrives ved lønindeholdelse.

  Hvis RIM modtager en restance til inddrivelse, og skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse, kan RIM iværksætte lønindeholdelse uden forudgående varsel.

  Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 8.

  Det er uden betydning

  • hvilken inddrivelsesenhed hos RIM der har truffet den første afgørelse om lønindeholdelse. Er det fx IC-RIS, der har truffet den første afgørelse om lønindeholdelse, kan IC-KMD, der efterfølgende modtager en restance til inddrivelse, træffe afgørelse om lønindeholdelse uden varsel.
  • hvornår restancen er modtaget til inddrivelse hos RIM. Har IC-KMD fx i eksemplet overfor, modtaget restancen til inddrivelse før IC-RIS traf afgørelse om lønindeholdelse, men inddrivelsen har været stillet i bero, kan IC-KMD alligevel træffe afgørelse om lønindeholdelse uden varsel.
  • Hovedregel - RIM skal anvende samme indeholdelsesprocent.

   Det er en forudsætning for, at der kan træffes en afgørelse uden varsel, at der i den nye afgørelse om lønindeholdelse anvendes samme lønindeholdelsesprocent som i den først afgørelse. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 8, 1. led

   Hvis IC-KMD, i eksemplet, vil anvende en anden lønindeholdelsesprocent end den procent, der er fastsat i IC-RIS´s afgørelse, skal IC-KMD først varsle dette overfor skyldner, førend de kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse.

   Undtagelse:

   hvis den første afgørelse var en reduceret procent

   Hovedreglen om, at RIM skal benytte samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, gælder ikke, hvis lønindeholdelsesprocenten i den første afgørelse var en reduceret procent. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 8, 2. led.

   Dette er begrundet i, at RIM i varslet om en reduceret lønindeholdelsesprocent både skal oplyse hvilken lønindeholdelsesprocent, lønindeholdelsen kunne gennemføres med og hvilken reduceret lønindeholdelsesprocent, der vil blive anvendt.

   Hvis den nye afgørelse om lønindeholdelse skal træffes uden varsel, skal RIM i den nye afgørelse anvende den fulde lønindeholdelsesprocent, som er angivet i varslet til den første afgørelse.

   hvis den anden afgørelse skal være med en reduceret procent

   Hovedreglen om, at RIM skal benytte samme lønindeholdelsesprocent som i den første afgørelse, gælder ikke, hvis RIM ønsker, at lønindeholdelsesprocenten i den anden efterfølgende afgørelse skal foretages med en reduceret procent.