Dato for udgivelse
02 Jan 2007 12:43
SKM-nummer
SKM2007.2.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-006548
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Straf
Resumé

Rigsadvokaturen har tilladt, at der foretages en generel justering af ordensbødesatserne på SKATs område, således at der sker en regulering i forhold til den økonomiske udvikling fra det tidspunkt, hvor den enkelte ordensbøde sidst er justeret.

Rigsadvokaturen har samtidig godkendt, at bødesystemet harmoniseres, således at samme form for overtrædelse mødes med samme sanktion.

På denne baggrund er der udarbejdet et samlet katalog over ordensbøder indenfor SKATs område med nye bødesatser.

Reference(r)

Momsloven
Opkrævningsloven
Toldloven

Henvisning
Procesvejledningen 2006-4 R

Rigsadvokaturen har tilladt, at der foretages en generel justering af ordensbødesatserne på SKATs område, således at der sker en regulering i forhold til den økonomiske udvikling fra det tidspunkt, hvor ordensbøden sidst er blevet justeret. En del af ordensbøderne er ikke reguleret de sidste 25-30 år, og af samme grund har anvendelsen af ordensbøder været begrænset. Det er hensigten, at ordensbøderne igen bliver et egnet instrument overfor mindre overtrædelser.

Der kan fremover foretages en generel justering af bødetaksterne, f.eks. hvert 5. år, hvis den almindelige økonomiske udvikling tilsiger det.

Der gives ordensbøde, når der foreligger en overtrædelse af ordensforskrifter i lovgivningen, og handlingen eller undladelsen ikke har medført en unddragelse af skat eller afgift eller det unddragne beløb er under bagatelgrænsen for den takstmæssige bøde.

Da ordensbøden er en strafferetlig sanktion, skal der foreligge enten forsæt eller grov uagtsomhed i forbindelse med overtrædelsen, og da det er tidskrævende at foretage en prøvelse af tilregnelsen, kan der i stedet gives en henstilling første gang, overtrædelsen finder sted. Herefter vil der mindst foreligge grov uagtsomhed, hvis forholdet gentages.

1.1. Manglende angivelse efter opkrævningslovens § 2, stk. 1 og 2, eller § 9, stk. 1 og 2, jf. § 17, stk. 1. nr. 1

Opkrævningslovens § 2, stk. 1 og 2, omfatter alle angivelser - dog undtaget angivelser efter momslovgivningen - , som skal indsendes til SKAT vedrørende afregning af skat eller afgifter, og for sen eller manglende indsendelse kan straffes efter opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 1.

Det er nærliggende, at der sker en harmonisering af ordensbøderne for manglende angivelser, således at der i alle sager om manglende angivelse, også efter kildeskattelovens § 57, stk. 1, (opkrævningslovens § 2, stk. 1) straffes med ordensbøder efter tilsvarende regler som ved manglende angivelser efter momslovgivningen, se nedenfor.

Dette gælder også angivelser efter punktafgiftslovene, hvor sanktionen tidligere var en inddragelse af registreringen. Da ordensbøder er en mildere sanktion end inddragelse af registrering, og da Rigsadvokaturen har godkendt, at bødesystemet harmoniseres, således at samme form for overtrædelse mødes med samme sanktion, kan de bødesatser, der er anvendt i momslovgivningen således finde anvendelse på alle angivelser efter opkrævningslovens § 2, stk. 1 og 2, eller § 9, stk. 1 og 2.

1.2. Momslov (ML) og momsbekendtgørelsen (MB)

I momslovgivningen er der fastsat bødesatser for de forskellige uregelmæssigheder, der kan forekomme vedrørende angivelsen. Det drejer sig om momsangivelser efter momsloven og listeoplysninger efter momsbekendtgørelsen.

1.2.1. Uregistreret virksomhed - negativt momstilsvar

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

ML § 47, stk. 1, med straf efter § 81, stk. 1, nr. 2

Sager, hvor momstilsvaret i forbindelse med uregistreret virksomhed opgøres til et negativt beløb

2.000 kr.

1.2.2 For sen afgivelse af angivelser efter momsloven og momsbekendtgørelsen

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

ML § 57, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. og 3. pkt., stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4, 2. pkt., jf. § 81, stk. 1, nr. 2

MB § 72, jf. § 100, stk. 2, jf. ML § 34 og § 54 (VIES-systemet)

Sager, hvor der er afgivet afgiftsangivelser for sent i 2-3 tæt på hinanden følgende afgiftsperioder

Sager, hvor der er afgivet listeoplysninger for sent i2-3 tæt på hinanden følgende perioder

1. gang

1.000 kr.

2. gang

1.500 kr.

3. gang

2.000 kr.

1.2.3. Manglende angivelser

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

   

Antal afgiftsperioder

Bøde

ML § 57, jf. § 81, stk. 1, nr. 2

MB § 72, jf. § 100, stk. 2

Manglende momsangivelser *)

Manglende listeoplysninger (VIES-systemet)

1

 

1

Henstilling, dog nedenfor under manglende afgiftsregnskab

   

2 - 3

1.000 kr.

   

4 - 5

2.000 kr.

   

6 - 7

3.000 kr.

   

8 - 9

4.000 kr.

   

10 - 11

5.000 kr.

   

12 - 13

6.000 kr.

   

14 - 15

7.000 kr.

   

16 - 17

8.000 kr.

   

18 - 19

9.000 kr.

   

20 - 25

10.000 kr.

   

26 -   ~

Ikke fastsat

 

*) Efter Højesterets dom af 14. juni 1985 om manglende momsangivelser kan sager med manglende angivelser og foreløbige fastsættelser ikke behandles som unddragelsessager, medmindre der kan statueres forsæt til momsunddragelse.


1.3. Manglende eller ufuldstændigt regnskab i punktafgiftslovene - "colalovgivningen"

I punktafgiftslovgivningen er indført en skærpet ordensbøde, når det ikke er muligt at konstatere, om afgiften er betalt. Det drejer sig om mineralvandsafgiftsloven, chokoladeafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og emballageafgiftsloven. Desuden er der fastsat en tilsvarende bøde for manglende pantmærkning efter miljøbeskyttelsesloven, og ved lov nr. 408 af 8. maj 2006 er fuld kumulation af bøderne for de enkelte overtrædelser direkte hjemlet i straffebestemmelserne.

1.3.1. Overtrædelse første gang

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

Punktafgiftspligtige varer efter

mineralvandsafgiftsloven § 12, stk. 1-5, jf. § 21, stk. 5 og 6,

- chokoladeafgiftsloven § 12 eller 13, stk. 1, jf. § 26, stk. 5 og 6, 

- øl- og vinafgiftsloven § 14, stk. 1-8 eller stk. 9, jf. § 25, stk. 5 og 6,

- spiritusafgiftsloven § 20, stk. 1 eller 4-12, jf. § 31, stk. 5 og 6,

- tobaksafgiftsloven § 18, stk. 1-6 eller 8-11, jf. § 25, stk. 5 og 6,

- emballageafgiftsloven § 9, stk. 1-3 eller 5-7, jf. § 18, stk. 5 og 6

skærpet bøde, hvis det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter de enkelte loves bestemmelser.

.

1. gang: 5.000 kr. pr. afgift

2. gang: 10.000 kr. pr. afgift

 

 

Fuld kumulation betyder,

  • at bøder for flere overtrædelser af samme lov sammenlægges, og
  • at bøder for flere overtrædelser af samme lov og af en eller flere andre skatte- og afgiftslove samt af pantmærkningsordningen sammenlægges.

    Eksempel:

     

     

 En overtrædelse af en af afgifterne  5.000 kr.
 Tre overtrædelser af en af afgifterne 15.000 kr. 
 To overtrædelser af en afgift + en overtrædelse af en anden afgift 15.000 kr.

 To overtrædelser af en afgift + en overtrædelse af en anden afgift + en overtrædelse af pantmærkningsreglerne

20.000 kr. 


1.3.2. Overtrædelse anden gang

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006, at bøder i gentagelsestilfælde bør fastsættes til det dobbelte af bøder for førstegangstilfælde. Da der foreligger flere domme, hvor der i gentagelsestilfælde vedrørende overtrædelse af de nævnte love er sket en fordobling af bøden fra 5.000 kr. til 10.000 kr., er der skabt hjemmel til at fastsætte administrative bøder svarende til det dobbelte af førstegangsbøden.

1.3.3. Overtrædelse tredje og fjerde gang

Der foreligger ikke domspraksis for skærpet bøde i tilfælde, hvor colalovgivningen er overtrådt tredje eller flere gange. Sager, hvor det er konstateret, at borgeren har overtrådt colalovene mere end to gange, skal indbringes for domstolene som prøvesager.

Der skal i tredjegangstilfælde nedlægges påstand om, at bøden fastsættes til et beløb svarende til andengangsbøden plus 50 % af andengangsbøden.

I fjerdegangstilfælde skal der nedlægges påstand om, at bøden fastsættes til et beløb svarende til tredjegangsbøden plus 50 % af tredjegangsbøden.

1.4. Manglende eller ufuldstændigt regnskab udenfor punktafgiftslovgivningen

Ved manglende afgiftsregnskab - hvis afgiftsregnskabet ikke er ført, eller er ufuldstændigt - i forbindelse med en sag om for sen afgivelse af angivelser, beregnes en supplerende bøde efter tilsvarende regler som ved for sen afgivelse af momsangivelser eller listeoplysninger, jf. afsnit 1.2., for overtrædelse af MB § 50 med straf efter bekendtgørelsens § 100, stk. 2.

Den supplerende bøde omfatter også eventuelle overtrædelser af MB § 66, stk. 1, hvis regnskabsmaterialet ikke er opbevaret, og MB § 50 ved manglende kasseregnskab og kasseafstemninger.

Der er anlagt prøvesager om ordensbøde for overtrædelse af MB § 50, hvor det under virksomhedsbesøg er konstateret, at virksomheden ikke overholder momsbekendtgørelsens regnskabskrav, idet der ikke er dagligt kasseregnskab med dokumenteret afstemning til likvide beholdninger - der findes ikke noget revisionsspor. Den mangelfulde regnskabsaflæggelse umuliggør en kontrol af virksomhedens regnskabsaflæggelse vedrørende merværdiafgiften og dermed rigtigheden af de angivne afgiftsoplysninger.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at ordensbøden fastsættes til mindst 5.000 kr. i førstegangstilfælde.

Der skal anlægges prøvesager for overtrædelse af reglerne om forenklede fakturaer og kasseboner, jf. MB § 43, jf. § 100, stk. 2, jf. ML § 54, stk. 4. jf. stk.1-3.,  med påstand om en skærpet ordensbøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde. Bødeniveauet skal i øvrigt følge "Colalovgivningen".

2.0. Overtrædelse af bestemmelser i kildeskattebekendtgørelsen2.1. Bekendtgørelse nr. 1520 af 14. december 2006

Den 1. januar 2007 træder en ny kildeskattebekendtgørelse i kraft. Der er dog overgangsregler, som betyder, at enkelte bestemmelser i den tidligere bekendtgørelse fortsat er gældende i 2007.  Nedenfor gennemgås de sanktionerede bestemmelser i den nye bekendtgørelse, BKG nr. 1520 af 14. december 2006.

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

§ 15, stk. 1

Manglende tilmelding såvel som manglende anvendelse af told- og skatteforvaltningens skema ved tilmeldingen

2.000 kr.

§ 15, stk. 2

Manglende eller for sen afmelding. Ændringer skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen er indtrådt.

800 kr.

§ 15, stk. 3

Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 B eller har valgt vederlaget beskattet efter kildeskattelovens § 48 E, skal give meddelelse herom, jf. stk. 1.

- gælder først fra 1. januar 2008

2.000 kr.

§ 25

Om regnskabspligten, og om hvordan regnskabet skal føres

800 kr.

§ 28, stk. 1

Den indeholdelsespligtige skal i regnskabsmaterialet vedr. A-indkomst og beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. notere indkomstmodtagerens navn, adresse, CPR-nr. Foreligger der ikke CPR-nr., noteres indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og  -år.

- gælder først fra 1. januar 2008

800 kr.

§ 28, stk. 2

Den indeholdelsespligtige skal ved ydelse og godskrivning af A-indkomst give indkomstmodtageren skriftlig meddelelse om det ydede eller godskrevne indkomstbeløb, om den periode, indkomsten vedrører, og om størrelsen af det indeholdte skattebeløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det CVR nr. eller SE-nr., den indeholdelsespligtige har anvendt ved indeholdelsen.

800 kr.

§ 29

Den indeholdelsespligtige skal opbevare regnskabsmateriale, redegørelser og underretninger samt de dertil hørende bilag efter bekendtgørelsens kapitel 8 (om indbetaling af A-skat samt regnskabs- og oplysningspligt) i 5 år efter udløbet af det pågældende kalenderår.

800 kr.

2.2. Tidligere Bekendtgørelse nr. 933 af 19. oktober 2005

Nedenstående sanktionerede bestemmelser er gældende frem til 31.december 2007.

§ 13, stk. 3

Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der har valgt vederlaget beskattet efter Kildeskattelovens § 48 E, skal give meddelelse herom.

800 kr.

§ 27, stk. 1

Forevises frikort, noteres tillige det maksimale indkomstbeløb, der kan udbetales uden skattetræk. De foretagne noteringer skal noteres på frikortet.

800 kr.

§ 27, stk. 2

Skattekort skal opbevares af den indeholdelsespligtige indtil kalenderårets udløb. Kortet skal dog udleveres til indkomstmodtageren, hvis ydelse af A-indkomst til den pågældende ophører.

800 kr.

3.0. Overtrædelse af bestemmelser i opkrævningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 503 af 15. juni 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. indeholder bestemmelser om lønindeholdelse.

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

§ 6, stk. 2

Den indeholdelsespligtige skal samtidig med indeholdelsen give skyldneren skriftlig meddelelse om størrelsen af det indeholdte beløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det ved indeholdelsen anvendte CVR-nr. eller SE-nr., og navn og CPR-nr. på skyldneren.

800 kr.

§ 6 stk. 5

Den indeholdelsespligtige skal ved indbetaling til Det fælles Lønindeholdelsesregister give skriftlig meddelelse om navn, adresse og CPR-nr. på skyldneren samt om størrelsen af det indeholdte beløb.

800 kr.

§ 7

Det påhviler den indeholdelsespligtige at besvare skriftlige forespørgsler fra vedkommende myndighed angående pålæg, der er givet den pågældende om indeholdelse efter kildeskattelovens § 73. Besvarelsen skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af forespørgslen.

800 kr.


4.0. Registreringsafgiftsloven4.1. Benyttelse af afgiftspligtige køretøjer

Bødetaksterne omfatter hele området for lovens § 27, stk. 1, nr. 3 og 4, og finder anvendelse i tilfælde, hvor der ikke kan antages at foreligge forsæt til afgiftsunddragelse.

 

Paragraf

Beskrivelse

Sanktion

   

§ 27, stk. 1, nr. 3

Anvendelse af et afgiftspligtigt køretøj, der ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 7 og 8 og § 3 b, stk. 1

a) ved benyttelse i indtil 1 uge, herunder enkeltstående tilfælde.

1.500 kr.

 

b) ved benyttelse i mere end 1 uge, men ikke over 1 måned.

3.000 kr.

 

c) ved benyttelse i mere end 1 måned, men ikke over 2 måneder.

4.500 kr.

 

§ 27, stk. 1, nr. 4

Anvendelse af et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, stk. 1 - 10 og 12, § 5 a, stk. 1, og § 6, stk. 1, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse

 

d) ved benyttelse i mere end 2 måneder, men ikke over 3 måneder

7.500 kr.

 

Hvis benyttelsen af et afgiftspligtigt køretøj ikke har strakt sig over mere end 3 måneder, hvor registreringsafgiften i praksis ikke anses for forfalden, rejses der normalt ikke sag om afgiftsunddragelse efter lovens § 27, stk. 3, selvom unddragelsen anses for forsætlig. Der pålægges i stedet en ordensbøde på 7.500 kr.

I gentagelsestilfælde forhøjes bøderne med 25 %.

4.2. Sager om ændring eller fjernelse af stelnumre i motorkøretøjer

Under forudsætning af, at der ikke er tale om afgiftsunddragelse, kan sager om autoreparatørers ændring/fjernelse af stelnumre på motorkøretøjer afgøres administrativt med forelæggelse af en ordensbøde.

 

 Paragraf  Beskrivelse Sanktion 
§ 27, stk. 1, nr. 2, jf. § 24 Sager om autoreparatørers ændring eller fjernelse af stelnumre i motorkøretøjer  1. gang: 1.000 kr. 
   

2. gang: 2.000 kr.

5.0. Toldlovgivningen

5.1. Toldloven

I sager om illegal varetrafik - smugleri - efter toldlovens § 73 er der ikke tale om overtrædelser, som kan straffes med ordensbøde. Ved overtrædelser i den legale varetrafik, som er omfattet af toldlovens §§ 76 - 79 b, kan der være tale om ordensforseelser. Nedenfor gennemgås de forseelser, hvor der kan gives ordensbøder efter toldlovens §§ 76 - 79 b.

 

Paragraf 

Beskrivelse                 

Sanktion

                                          

§ 76, stk. 1

Urigtig angivelse til fortoldning, gentagne tilfælde inden for 2 år af simpel uagtsomhed

3.000 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137, § 139 og § 10

Urigtig angivelse til midlertidigt oplag (MIO) - grov uagtsomhed   

3.000 kr. - 7.000 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137, § 139 og § 10         

Urigtig angivelse til midlertidigt oplag (MIO), gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

3.000 kr.

§ 76, stk. 2, jf. stk. 1, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 81, stk. 7

Urigtig angivelse ved proviantering af fiskerfartøjer, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. - 2.500 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137 og § 76, stk. 2

Chauffører, der foretager urigtige angivelser i tolddeklaration for lastbiler, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 137, § 139 og § 46

Registrerede virksomheder mv., der foretager urigtig angivelse i udførselsangivelser, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed.

 (Såfremt der er tale om landbrugsvarer, der udføres mod eksportrestitution, straffes forholdet af EU-direktoratet efter bestemmelser i ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri)

3.000 kr.

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsen § 137 og § 139, jf. § 100, stk. 1, jf. § 88, stk. 5 eller § 93, stk. 2

Provianteringsvirksomheder mv., der fører mangelfulde eller urigtige regnskaber, grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. og derover

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a og § 79 b, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137 og § 139, jf. § 84, stk. 1, og 86, stk. 2

Rederier mv. (færger, ruteskibe mv.), der afgiver urigtige oplysninger om proviantbeholdning eller om passagertal mv. , grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. og derover

§ 76, stk. 1, jf. § 79 a, jf. , toldbehandlingsbekendtgørelsen § 137 og § 67, stk. 1 og 2

Skibsførere m.fl., der afgiver urigtig deklaration af proviantbeholdning i proviantrummet - fejltælling mv. (manko eller overskud), grov uagtsomhed eller gentagne tilfælde af simpel uagtsomhed

1.200 kr. og derover

§ 77, stk. 1, nr. 1

Virksomheder, der udsteder urigtige oprindelsesdokumenter

3.000 kr. og derover

§ 77, stk. 1, nr. 2

Den der afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå told- og skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelsen af de i § 61 og § 63 nævnte dokumenter

3.000 kr.

§ 78

Den, der fjerner eller foretager eller forårsager brud på forsegling eller identitetsmærke eller gør disse uvirksomme, samt undlader at opfylde en pligt til at frembyde varer, der er under forsegling, for told- og skatteforvaltningen

3.000 kr. og derover

§ 79, stk. 1, nr. 1, jf. § 17. stk. 1, 1. pkt.

Den, eksempelvis skibsførere og chauffører, der undlader at give oplysning om et befordringsmiddel, dets besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning

 1.200 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, 1. pkt.

Skibsførere m.fl., der afgiver urigtige oplysninger om rum og gemmer i skibe, fly eller befordringsmidler

1.200 kr. og derover

 

§ 79, stk. 1, nr. 1, jf. § 62, stk. 1

Virksomheder der undlader at afgive oplysninger i forbindelse med værdiundersøgelse eller verifikation af varecertifikater

3.000 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 2, jf. § 17, stk. 1, 2. pkt.

Skibsførere m.fl. der undlader at efter komme påbud om at påvise, åbne eller afdække adgange til last, rum og gemmer.

1.200 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 18, stk. 1

Skibsførere, der undlader at foretage anmeldelse ved skibets ankomst og afsejling (handelsskibe, fiskerfartøjer mv.) fra et andet sted i EU's toldområde

800 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 18, stk. 1, og § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137, jf. § 76, stk. 2

Førere af befordringsmidler, der ved ankomst til toldområdet fra et tredjeland og før afgang fra toldområdet til tredjeland undlader at anmelde sig for told- og skatteforvaltningen  (standse op for toldkontrol)

1.200 kr.

§ 79, stk. 1, nr. 4, jf. Kommis-sionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993, artikel 218, stk. 1, og toldlovens § 79 a, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 137, jf. § 32, stk. 1

Undlader at fremlægge forskriftsmæssig værdidokumentation i forbindelse med fortoldning

3.000 kr.

5.2. Bekendtgørelse om toldbehandling.

Som følge af moderniseringen af toldarbejdet pr. 1. januar 1995, der medførte, at erhvervslivet kan anvende forenklet toldbehandling ved import og eksport af varer, udsendte Told- og Skattestyrelsen den 19. januar 1996 et TS-cirkulære 1996-3 om overtrædelse af toldlovgivningen - ændring af sanktionspraksis.

Det fremgår af cirkulæret, at der kan straffes med bøder på mindst 2.000 kr. og højst 5.000 kr. pr. overtrædelse ved overtrædelse af §§ 19-40 i Skatteministeriets dagældende toldbehandlingsbekendtgørelse nr. 1172 af 12. oktober 1994, vedkommende artikler i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks samt Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til rådets forordning. 

Det fremgår tillige, at bøderne finder anvendelse såvel i forbindelse med den forenklede procedure som i forbindelse med virksomheder, der anvender normalproceduren.

Som følge af, at der efterfølgende er udstedt en ny toldbehandlingsbekendtgørelse med en ændret opdeling, meddelte Styrelsen ved Intern Meddelelse af 5. januar 2001, at cirkulærets takster finder anvendelse på alle ordensmæssige overtrædelser af bestemmelser i toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Jf. bekendtgørelsens § 139, stk. 1, kan visse overtrædelser af bekendtgørelsen straffes efter toldlovens bestemmelser, og i § 139, stk. 2 er der hjemmel til at straffe alle andre overtrædelser af bekendtgørelsen med bøde.

Bøderne jf. Bkg. § 139, stk. 2, vil under hensyn til den almindelige økonomiske udvikling siden 1996 efter oprunding kunne fastsættes til mindst 3.000 kr. og højest 7.000 kr. mod hidtil mindst 2.000 kr. og højest 5.000 kr. pr. overtrædelse. Ved fastsættelse af bødestørrelsen skal det indgå i overvejelserne, om der er tale om førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde, overtrædelsens karakter og størrelsen af et eventuelt unddraget beløb.