Dato for udgivelse
30 Oct 2002 15:28
SKM-nummer
SKM2002.538.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00024
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pensionsbeskatningslovens § 15 A, landbrugsejendom, virksomhedsordning, finansielle aktiver, udlejning, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

En landmand under virksomhedsordningen, som skulle afstå sin landbrugsejendom, spurgte, om han opfyldte betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 15 A for at kunne indskyde avancen på en pensionsordning. Spørgsmålene vedrørte bl.a., om udlejning af et stuehus og besiddelse af finansielle aktiver som obligationer og aktier var til hinder herfor. Ligningsrådet svarede, at han opfyldte betingelserne.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Indgår stuehuset på landbrugsejendommen ved opgørelse af hvilken del af virksomheden, der kan henregnes til reel erhvervsvirksomhed i pensionsbeskatningslovens § 15 A, når stuehuset er udlejet frem til tidspunktet for afståelse af landbrugsvirksomheden?

Indgår et areal på 2000 m2, som frem til tidspunktet for afståelse drives som landbrug, men som skatteyder beholder ved salg af landbrugsvirksomheden med henblik på efterfølgende at anvende arealet til et privat sommerhus, ved opgørelse af, hvilken del af virksomheden , der kan henregnes til reel erhvervsvirksomhed i pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Skal skatteyders obligationsbeholdning betragtes som en privat beholdning eller en beholdning, der indgår i virksomheden, når obligationsbeholdningen er placeret i det private område, og beholdningen er erhvervet for midler, der er fremkommet ved omlægning af lån, der er optaget med pant i landbrugsvirksomheden, ved afgørelse af, hvilke aktiver der skal henregnes til erhvervsmæssige aktiver ved afgørelse af væsentlighedskriteriet vedrørende erhvervsvirksomhed i pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Skal skatteyders aktiebeholdning, som jo er placeret uden for virksomhedsordningen, henregnes til private aktiver ved afgørelse af, om skatteyder opfylder betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 15 A med hensyn til reel virksomhed?

Vil ægtefællens obligationsbeholdning, der er placeret i privatområdet og erhvervet for midler fra en arv, anses som private aktiver og dermed være sondringen reel erhvervsvirksomhed eller ej i pensionsbeskatningslovens § 15 A uvedkommende?

Kan spørgeren oprette og indbetale på en pensionsordning omfattet af reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A i perioden 1. januar 2003 til 1.juli 2003 under forudsætning af, at han i øvrigt opfylder betingelserne for at indbetale på en pensionsordning efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Under forudsætning af, at der svares bekræftende på spørgsmål 6, ønskes det afklaret, på hvilket tidspunkt, udbetaling fra en ratepension tidligst kan finde sted?

Svar

Ad 1.: Nej.

Ad 2.: Ja

Ad 3.: Som en privat beholdning, der ikke indgår i virksomheden.

Ad 4.: Ja.

Ad 5.: Ja.

Ad 6.: Ja.

Ad 7.: Fra den 1. januar 2008.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2.060.400 kr. (2002-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

Spørgeren, der har kalenderårsregnskab, ejer i lige sameje med sin hustru to landbrugsejendomme. Den ene ejendom er på 18,4 hektar, som de bebor. Derudover ejer de en landbrugsejendom på 48 hektar, hvor stuehuset er udlejet.

Ejendommen på 18,4 hektar erhvervede ægteparret i 1970. Ejendommen på 48 hektar erhvervede parret i 1975 af spørgerens forældre, og frem til 1997 var stuehuset på ejendommen aftægtsbolig for forældrene. Fra 1999 har stuehuset været udlejet.

Spørgeren og hans hustru påtænker at sælge ejendommen på 18,4 hektar samt ejendommen på 48 hektar på nær en grund på 2000 m2, som de selv ønsker at beholde, og hvorpå de påtænker at opføre et sommerhus.

Spørgeren ejer en aktie- og obligationsbeholdning, som er placeret uden for virksomhedsordningen. Spørgeren solgte et udlejningshus i indkomståret 1993. Den kontante betaling ved salget af huset blev opført som et tilgodehavende i regnskabet ved primo status regnskabet for indkomståret 1994. I indkomståret 1994 hævede spørgeren et beløb på 214.000 kr. fra virksomhedsordningen, som blev indsat på konto i privatområdet. I indkomståret 1998 hævede spørgeren et beløb på 198.000 fra den private konto, hvorefter midlerne blev investeret i obligationer. Ligeledes ejer hans hustru en aktie- og obligationsbeholdning. Ingen af værdipapirbeholdningerne overdrages i forbindelse med overdragelse af landbrugsvirksomheden.

Ifølge skatteregnskaberne for de forudgående 3 indkomstår har indtægterne i virksomhedsskatteordningen været følgende:

 

1999

2000

2001

Gennemsnit

Indtægter - landbrug

459.275 kr.

474.075 kr.

541.106 kr.

491.485 kr.

Indtægter - udlejning

106.486 kr.

50.586 kr.

88.205 kr.

81.759 kr.

Renteindtægter

6.156 kr.

12.004 kr.

11.387 kr.

9.849 kr.

Indtægter - i alt

571.917 kr.

536.665. kr.

640.698 kr.

583.093 kr.

I privatområdet har der været følgende indtægter af værdipapirbeholdning:

 

1999

2000

2001

Gennemsnit

Renteindtægter

10.384 kr.

11.854 kr.

8.763 kr.

10.334 kr.

Aktieindkomst

960 kr.

1.794 kr.

951 kr.

1.235 kr.

Spørgerens gennemsnitlige indtægter for de forudgående tre indkomstår udgør samlet 594.662 kr., hvoraf indtægt fra landbruget alene udgør 82,65 pct. Såfremt det alene er indtægterne i virksomhedsordningen, der skal indgå i opgørelsen, udgør indtægter fra landbruget 84,43 pct.

I ovenstående opgørelse vedrørende indtægterne fra landbrugsvirksomheden og værdipapirbeholdningen i den private sfære er udgifterne ikke medtaget.

Handelsværdien af spørgerens aktiver i virksomhedsordningen er ifølge balancen i skatteregnskaberne følgende:

 

1999

2000

2001

Gennemsnit

Landbrugsejendomme -
vurdering inkl. udlejet stuehus

3.907.800 kr.

4.289.600 kr.

4.551.500 kr.

 
Maskiner og inventar 

 5.982 kr.

 5.982 kr.

 54.810 kr.

 
Salgsbeholdning

 175.500 kr.

 188.500 kr.

 208.000 kr.

 
Indkøbte beholdninger 

 0 kr.

53.262 kr.  

 5.680 kr.

 
Aktiver anden
virksomhed 


602.000 kr.


2.000 kr.


 2.000 kr.


 202.000 kr.

Tilgodehavender

 117.109 kr.

 305.663 kr.

 154.708 kr.

 
Værdipapirer - andels-
beviser


27.834 kr.


32.751 kr.


32.323 kr.

 
Likvide beholdninger

 118.508 kr.

 144.751 kr.

 99.720 kr.

 120.993 kr.

Aktiver i virksom-
heden i alt

 4.954.733 kr.

 5.022.081 kr.

 5.108.741 kr.

 5.028.518 kr.

Mellemregningskontoen mellem spørgeren og dennes virksomhedsordning indgår ikke i ovenstående opgørelse, da mellemregningskontoen er en gældspost i virksomheden.

Stuehuset på den ene landbrugsejendom, som er udlejet, udgør inkl. grund af de respektive ejendomsvurderinger for 1999, 2000 og 2001 henholdsvis 502.900 kr., 524.000 kr. og 802.600 kr. Gennemsnitligt udgør værdien 609.833 kr.

Såfremt udlejning af et stuehus på en landbrugsejendom kan henregnes til reel virksomhed, udgør den virksomhed, der vedrører udlejning af fast ejendom, kontanter m.v. gennemsnitlig 6,42 pct.

Hvis stuehuset på landbrugsejendommen ikke skal henregnes til reel virksomhed, vedrører handelsværdien af udlejningsejendomme gennemsnitlig 18,55 pct. På overdragelsestidspunktet udgør udlejningsejendommenes handelsværdi og kontantbeholdningen 17,98 pct.

Udenfor virksomhedsordningen har spørgeren desuden en værdipapirbeholdning, der for indkomstårene 1999-2001 gennemsnitlig har været 138.782 kr.

Hvis spørgerens aktier og obligationsbeholdning skal indgå i opgørelsen af reel virksomhed, vil den gennemsnitlige handelsværdi af udlejningsejendom, værdipapirer og lignende udgøre 20,74 pct. Den procentvise andel i afståelsesåret vil kunne opgøres til ca. 20,04 pct.

Hustruens værdipapirbeholdning har for indkomstårene 1999-2001 gennemsnitlig været 481.186 kr.

Hvis hustruens værdipapirbeholdning skal indgå ved opgørelsen af, hvorvidt der er tale om reel virksomhed, udgør den gennemsnitlige handelsværdi vedrørende udlejningsejendom, værdipapirer mv. 27,49 pct.

På afståelsestidspunktet vil handelsværdien af udlejningsejendomme, værdipapirer m.v. udgøre ca. 26,84 pct., hvis stuehuset på landbrugsejendommen, spørgerens og spørgerens hustrus værdipapirer skal indgå i opgørelsen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spm. 1

: Stuehuset på landbrugsejendommen på 48 hektar skal være udlejet frem til tidspunktet for salg af landbrugsvirksomheden.

Da stuehuset har været udlejet, har det udgjort en del af den erhvervsmæssige virksomhed. Derfor kan den del af avancen, som kan henføres til stuehuset, anvendes som indskud efter pensionsbeskatningslovens § 15A, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt.

Bortforpagtning af en landbrugsejendom er udtrykkeligt undtaget fra "udlejning af fast ejendom" i pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 3, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1. Stuehuset er en del af den samlede ejendom, som delvis må anses for benyttet til landbrug. Udlejningen af stuehuset må derfor betragtes som bortforpagtning af en landbrugsejendom og er derfor ikke "udlejning af fast ejendom" i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3´s forstand.

Ad spm. 2

: Arealet på 2000 m2, som frem til salgstidspunktet skal drives som landbrug, ønsker spørgeren at beholde ved salg af den øvrige del af landbrugsejendommen. Da ejendommen frem til salgstidspunktet har været anvendt til landbrug, har arealet været en del af erhvervsvirksomheden frem til salgstidspunktet.

Ad spm. 3

: Obligationerne er købt i 1998 for et beløb, som blev hævet fra spørgerens private konto. Da obligationerne således er erhvervet for private midler, er obligationsbeholdningen ikke et aktiv, der tilhører virksomheden. Derfor indgår beholdningen ikke ved vurderingen af, om den erhvervsmæssige virksomhed i væsentligt omfang har bestået af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, 1. pkt.

Ad spm 4

: Det er styrelsens opfattelse, at spørgerens opdeling af sine aktiver er i overensstemmelse med virksomhedsloven og personskatteloven. Det fremgår af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2, at aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Spørgerens aktiebeholdning, som er placeret udenfor virksomhedsordningen, skal således henregnes til hans private aktiver.

Ad spm. 5

: Ægtefællens obligationsbeholdning, der er erhvervet for midler fra en arv, tilhører hende privat. Obligationsbeholdningen er således ikke et aktiv, der tilhører virksomheden. Derfor indgår beholdningen ikke ved vurderingen af, om den erhvervsmæssige virksomhed i væsentligt omfang har bestået af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 3, 1. pkt.

Ad spm. 6

: Baggrunden for spørgsmålet er, at hvis spørgeren sælger sin landbrugsvirksomhed i løbet af indkomståret 2002, driver han ikke virksomhed ved indkomstårets slutning. Spørgeren ønsker derfor afklaret, hvorvidt betingelsen om at drive erhvervsvirksomhed i mindst 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen er oprettet, er opfyldt, når pensionsordningen oprettes og der foretages indbetaling på ordningen fra 1. januar 2003 til 1. juli 2003.

Af pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 7, fremgår, at indbetalingen på ordningen skal foretages inden for en periode på 10 år. 10-års-perioden begynder i det år, hvor hele virksomheden eller en andel af denne er afstået. Af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 4. pkt., fremgår, at indbetaling til en §15A-ordning kan fradrages ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvor virksomheden er afstået, hvis indbetalingen foretages senest den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende indkomstår. Baggrunden herfor er, at en eventuel avancebeskatning vedrørende virksomhedsafståelsen gennemføres i det pågældende indkomstår. Bestemmelsen muliggør, at regnskabsførelsen vedrørende ophørsåret kan være tilendebragt og den skattepligtige fortjeneste opgjort, før indbetalingen til pensionsordningen foretages. En fuld neutralisering af den avancebeskatning, der skal finde sted på grund af virksomhedsophøret, fordrer således, at indbetalingen finder sted i afståelsesåret eller senest den 1. juli i det efterfølgende indkomstår. En indbetaling i de efterfølgende 10 indkomstår i 10 års perioden kan ikke på samme måde neutralisere avancebeskatningen, men giver personer, der har indgået aftale om afdragsvis betaling af afståelsessummen, og som ikke har frie midler til at foretage hele pensionsindbetalingen på én gang, mulighed for at oprette disse pensionsordninger.

Spørgeren ønsker at afhænde sin virksomhed i indkomståret 2002. Han ønsker først at oprette og foretage indbetaling på pensionsordningen i perioden fra 1. januar 2003 til 1. juli 2003. Spørgeren har været selvstændig landmand siden 1979. Han opfylder således kravet i pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 2, 1. pkt., om, at den, der foretager indskuddet, skal have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 10 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes.

Ad spm. 7

: Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, litra 5, at udbetalingen fra en ratepension tidligst kan påbegyndes 5 år efter, at kontoen er oprettet, forudsat, at kontohaveren er fyldt 60 år. Spørgeren ønsker på den baggrund afklaret, på hvilket tidspunkt han tidligst kan påbegynde udbetaling fra en ratepension, når virksomheden afstås i indkomståret 2002, og ratepensionen oprettes, og der sker indbetaling i perioden fra 1. januar 2003 til 1. juli 2003.

Spørgeren er nu 66 år. Hvis spørgeren opretter ratepensionen den 1. januar 2003 og indskyder på denne til den 1. juli 2003, vil han kunne modtage udbetalinger fra ratepensionen 5 år efter den 1. januar 2003, det vil sige fra den 1. januar 2008.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.