åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Folkepension m.v.Folkepension, førtidspension og andre skattepligtige sociale ydelser, herunder fleksydelse er omfattet af den begrænsede skattepligt i medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 11 jf. for eksempel TfS 2000, 543 ØLD samt SKM2003.90.HR

Efter bestemmelsen er indkomst her fra landet i form af udbetaling af pensionsopsparing eller pension og andre sociale ydelser, som ville være skattepligtige for en fuld skattepligtig person omfattet af den begrænsede skattepligt.

Bestemmelsen omfatter tillige udbetalinger fra den særlige pensionsopsparing (SP-udbetalinger), visse udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og udbetalinger af førtidspension til førtidspensionister, der modtog førtidspension før 1. januar 2003, og som nu reguleres særskilt i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Bestemmelsen omfatter skattepligtige løbende ydelser i henhold til lov om social pension, lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse.

Sociale ydelser, der er fritaget for beskatning efter LL § 7, som f.eks. invaliditetsydelser, personlige tillæg, bistand- og plejetillæg, understøttelser og andre lignende ydelser eller børnetilskud, er ikke omfattet af bestemmelsen.

Sygedagpenge og lignende  Efter KSL § 2, stk. 1, nr. 12, er indkomst i form af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og andre ydelser, som træder i stedet for lønindkomst eller indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og som ville være skattepligtig for en fuldt skattepligtig person omfattet af den begrænsede skattepligt. Det betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende med fast driftssted i Danmark, der er socialt sikrede her i landet, og derfor kan modtage danske sygedagpenge og lignende ydelser bliver begrænset skattepligtig af disse ydelser efter de nye regler om begrænset skattepligt.

Arbejdsløsheds-dagpenge m.v. Strejke- og lockoutgodtgørelser samt dagpenge efter loven om dagpenge ved sygdom og fødsel er også omfattet af den begrænsede skattepligt. Ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. herunder efterløn, samt efter lov om seniorydelse, er omfattet  uanset hvorledes understøttelsen beregnes. Tilsvarende gælder strejke- og lockoutgodtgørelser samt løn mv., der udbetales af en arbejdsgiver under lønmodtagerens fravær fra arbejdet på grund af sygdom eller graviditet, barsel og adoptionHvis arbejdsløshedskassen yder lån til konfliktramte medlemmer, må der foretages en konkret vurdering af, om der reelt foreligger et låneforhold.

Efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring er ligeledes omfattet A-indkomst. Det samme gælder dagpenge efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel bortset fra dagpenge. . Endvidere omfattes en række skattepligtige erstatningsydelser i henhold til forskellige love, jf. kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 8, litra b - litra g. I SKM2011.254.SKAT er der redegjort for beskatning af sociale ydelser i relation til dobbeltbeskatningsaftaler.  I TfS 2001,584 TSS, er der givet en generel orientering om efterløn for bosiddende i udlandet

BørnepasningsorlovsydelserTilsvarende er børnepasningsorlovsydelser i henhold til lov om børnepasningsorlov omfattet af den begrænsede skattepligt.Om behandlingen af disse henvises til TfS 1994, 225 TSS og TfS 1998, 640 LSR. Se afsnit D.B.6.2 vedrørende personfradrag i børnepasningsorlovsydelse.

SU og lignendeStipendier fra Statens Uddannelsesstøtte er omfattet af den begrænsede skattepligt i medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 13 . Om behandlingen af disse stipendier i relation til DBO'erne henvises til afsnit D.D.2, artikel 20 om studerende eller artikel 21 om anden indkomst, jf. KSL § 43, stk. 2, og kildeskattebekendtgørelsen § 20, nr. 4 (fra 1. november 2005 § 15, nr. 4).

§ 2, stk. 1, nr. 14 Voksenuddannelsstøtte, der udbetales til til uddannelsessøgende i henhold til lov om statens voksenuddanelsesstøtte.

§ 2, stk. 1, nr. 15 Elevstøtte m.m. udbetalt i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

§ 2, stk. 1, nr. 16 Skoleydelse udbetalt af produktionsskoler i henhold til § 17 i lov om produktionsskoler.

§ 2, stk. 1, nr. 17 Skolepraktikydelse udbetalt til elever efter § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

§ 2, stk. 1, nr. 18 Godtgørelse ydet efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsgivernes elevrefusion.

§ 2, stk. 1, nr. 19 Voksenuddannelsesstøtte udbetalt til uddannelsessøgende i henhold til lov om støtte til voksenuddannelsesstøtte.

§ 2, stk. 1, nr. 20 Elevstøtte ydet i henhold til lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse.

§ 2, stk. 1, nr. 21 Skoleydelse i henhold til til § 3, stk. 3, og § 5, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsgrunduddannelse mv.

§ 2, stk. 1, nr. 22 Tilskud til ph.d.-studerende fra studiegiver til afholdelse af rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, herunder den godskrevne værdi af billetter og lignende, når ydelsen berettiger den ph.d.-studerende til supplerende ph.d.-stipendium efter § 52 i lov om statens uddannelsstøtte.

§ 2, stk. 1, nr. 23 Godtgørelse udbetalt i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

§ 2, stk. 1, nr. 24 Indkomst i form af støtte til beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotationsordninger i henhold til § 20, stk. 4, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

§ 2, stk. 1, nr. 25 Uddannelsesgodtgørelse, jobrotationsydelse og aktiveringsydelse mv., der udbetales til ledige i henhold til § 40 og § 41 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

§ 2, stk. 1, nr. 26 Indkomst i form af skattepligtig del af tilskudsbevillinger til forskning, der administreres af Forskningsstyrelsen, for så vidt disse ikke er omfattet af KSL, § 2, stk. 1, nr. 1.

§ 2, stk. 1, nr. 27 Stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om universiteter.

§ 2, stk. 1, nr. 28 Stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende.

§ 2, stk. 1, nr. 29  Indkomst i form af vederlag til domsmænd og nævninge ved domstolene.