åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

RIMs bemyndigelse med hensyn til beslutning om iværksættelse af tvangsauktion, til at kvittere tinglyste udlæg, til at meddele rykningspåtegning på tinglyste udlæg samt til at meddele om relaksation af udlæg i fast ejendom, er nærmere angivet neden for i afsnit G.6.4.1, G.6.4.2, G.6.4.3 og G.6.4.4. Endvidere er RIMs kompetence til at begære eller byde på tvangsauktion beskrevet i afsnit G.6.7.12. Endelig er RIMs kompetence ved auktion over løsøre og bortsalg af fordringer beskrevet i afsnit G.6.8.8.

I SKM2008.971.SKAT er anført følgende:

Koncerncentret er blevet opmærksom på, at visse skattecentre har foretaget og dernæst fået tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for denne samme fordring.

SKAT kan imidlertid ikke ved udlæg opnå en overdækning af fordringen, hvilket støttes på Retsplejelovens § 507, stk. 1, der udtaler:

"Pengekrav fuldbyrdes ved udlæg i en så stor del af skyldnerens formue som efter fogedrettens skøn er nødvendig til dækning af kravet samt af omkostninger ved forretningen og det udlagtes opbevaring indtil auktionen"

I de tilfælde, hvor der således uberettiget er foretaget tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for den samme fordring, skal SKAT senest, når ejendommen eventuelt kommer på tvangsauktion, nedlyse det sidst foretagne tinglyste udlæg med den uberettigede overdækning, således at der alene er foretaget og tinglyst udlæg en gang for kravet, og dette første udlæg dermed bevarer sin bedre prioritetsstilling i hæftelsesrubrikken i tingbogen.

Koncerncentret skal endvidere opfordre til, at skattecentrene ved afbrydelse af forældelse for en fordring gennem udlæg sikre sig, at alle fordringer, som forældes inden for det kommende år, bliver medtaget.

Såfremt der allerede er foretaget og tinglyst udlæg i fast ejendom, og den underliggende fordring er ved at forældes, skal skattecentrene foretage en udlægsforretning for at afbryde forældelsen, og det skal i fogedbogen anføres, at udlægget i ejendommen fastholdes.

Der skal således ikke på ny foretages tinglysning.