Vedrørende en mere uddybende beskrivelse af modregningsinstituttet henvises der til afsnit K.

Modregning i medfør af ML § 63I ML § 63, findes en særskilt bestemmelse om, at negativ moms ved nærliggende risiko for tab vedrørende skatter og afgifter kan tilbageholdes, således at den anvendes i senere positive momstilsvar, dog kun op til 1 år fra registreringstidspunktet.

Dette inddrivelsesinstrument relaterer sig til det forebyggende restancearbejde, men er nævnt, da tvangsinddrivelse for positive momstilsvar ikke kan ske, før det tilbageholdte beløb så at sige er "spist op" af positive momsbeløb.

Modregning inden sidste rettidige betalingsdag, jf. OPKL § 12, stk. 4.Negative angivelser kan i medfør af OPKL § 12, stk. 4, modregnes i positive skatte- og afgiftstilsvar inden sidste rettidige betalingsdag for de positive tilsvar.

Bestemmelsen bør kun anvendes i de tilfælde, hvor det ud fra en konkret vurdering må antages, at der er en væsentlig risiko for, at det positive afgiftstilsvar ikke vil blive indbetalt på sidste rettidige betalingsdag.

Bestemmelsen behandles ikke nærmere her, da også dette instrument må karakteriseres som et instrument til forebyggelse af, at restancer opstår.

Følgende forebyggende restanceinstrumenter virker i et samspil med egentlige restanceinstrumenter, hvorfor de kort nævnes her.

Indregnet restskat i medfør af KSL § 61, stk. 3.Der kan i medfør af KSL § 61, stk. 3, indregnes nye restskatter i forskudsregistreringen på et grundbeløb på 18.300 kr. (2010-niveau) Hvis en skatteyder ikke har nogen betalingsevne, kan der gives hel eller delvis opkrævningsmæssig henstand med den indregnede restskat, se nærmere herom i afsnit H.7.2.4 og SKM2007.660.SKAT.

Indregnet restancer i medfør af KSL § 61 A.Er der ikke fuldt ud indregnet nye restskatter, kan der i medfør af KSL § 61 A indregnes restancer op til et grundbeløb på 18.300 kr. (2010-niveau)Indregning af personskatterestancer kan dog ikke ske i forskudsregistreringer for 2010 eller senere år (ophævelse af kildeskattelovens § 61 A)

Hvis en skyldner ikke har nogen aktuel betalingsevne efter reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, eller kapitel 6, kan der gives hel eller delvis inddrivelsesmæssig henstand med den indregnede restance vedrørende tidligere indkomstår efter bestemmelsen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 6, se nærmere herom i afsnit H.7.2.4 og SKM2007.660.SKAT.

KSL § 61 A er i modsætning til KSL § 61, stk. 3, et egentligt restanceinddrivelsesinstrument. Skattecentret er bemyndiget til at træffe afgørelse i 1. instans i sager om indregning af restskat efter KSL § 61 A, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 11, nr. 3.

Modregning i medfør af KSL §§ 62 og 62AInden tilbagebetaling af overskydende skat finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter og eventuelle uforfaldne bidrag efter AMBL § 15, stk. 1, 1. og 2. punktum, jf. KSL §§ 62, stk. 3, sidste punktum, og 62A, stk. 4 sidste punktum.

I SKM2007.535.ØLR rejste skyldner en række indsigelser om, at hun ikke havde fået tilbagebetalt en række skatte- og arbejdsmarkedsbidrag. Landsretten tiltrådte, at beløbene var anvendt til modregning mv. som anført af SKAT.

I SKM2007.649.LSR blev det lagt til grund, at SKAT var berettiget til at foretage modregning i overskydende skat, selv om den overskydende sdkat var opstået fordi klageren var fraflyttet landet og Danmark ikke ansås for at have beskatningsretten til den indkomst, der var indeholdt A-skat i. Landsskatteretten udtalte, at det fremgår af kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, at der, inden udbetaling af overskydende skat finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morerenter. For så vidt angår modregningen med tidligere opkrævet, men ikke betalt, restskat for samme indkomstår, er der tale om såkaldt konneks modregning, der endvidere også har hjemmel i kildeskattelovens § 62 A, stk. 4. Det er derfor med rette, at skattecentret har foretaget modregning i den overskydende skat for så vidt angår denne restskat. Klagerens egentlige overskydende skat for indkomståret 2004 udgør derfor de 172.010 kr., som pensionsselskaberne indeholdt i udbetalingerne til klageren vedrørende dette indkomstår. Efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, kan der alene modregnes i overskydende skat. Overskydende skat er efter § 62, stk. 1, det beløb, hvormed de foreløbige skatter efter § 60, overstiger slutskatten. Indbetalinger til SKAT, der ikke kan anses som foreløbige skatter efter § 60, kan der således ikke efter § 62 A, stk. 4, modregnes i. Ydelser fra pensionskasser, der udbetales for tab af erhvervsevne er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren, og der skal derfor også i overensstemmelse med kildeskattelovens § 46 indeholdes a-skat heri. Klageren kunne have anmodet om, at pensionskasserne blev fritaget for at indeholde a-skat, men det er efter det foreliggende ikke sket. De indeholdte a-skatter er derfor at anse som foreløbige skatter, der med rette er medregnet på klagerens årsopgørelse for indkomståret 2004, således at der fremkom en overskydende skat. Skattecentret har derfor også været berettiget til at foretage modregning i den overskydende skat efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, for skatterestancer for tidligere indkomstår. Det fremgår ikke af lovbestemmelsen eller dens forarbejder, at denne modregningsret er betinget af en vurdering af skyldnerens økonomiske forhold.

Vedrørende en mere uddybende beskrivelse af modregning henvises der til afsnit K.