Vi har registreret personoplysninger om dig, og har derfor pligt til at give dig en række oplysninger om registreringerne og dine rettigheder, hvilket du kan læse om i dette afsnit.

De oplysninger, vi har registreret om dig, er almindelige personoplysninger og oplysninger om personnummer. Vi har registreret oplysningerne som led i den opgave, vi udfører som myndighed.

Vi sletter oplysningerne, når vi ikke længere har behov for dataene. Dataene kan dog blive opbevaret længere som følge af andre lovkrav. Tidspunktet for sletning afhænger nemlig også af, hvor længe/om vi har pligt til at opbevare oplysningerne efter særlovgivning, fx efter arkivlovens regler.

Vi kan i visse tilfælde videregive dine oplysninger til andre offentlige myndigheder, hvis vi vurderer, at de har væsentlig betydning for denne myndighed. Det kan fx være oplysninger, der er relevante for:

 • Udbetaling Danmark, hvis du modtager ydelser som fx pension
 • Kommunen, hvis du modtager sociale ydelser som fx kontanthjælp
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du modtager dagpenge fra a-kassen.

Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at:

 • Få rettet oplysninger, der ikke er rigtige
 • Få indsigt i vores behandling af dine oplysninger.

I nogle tilfælde har du også ret til at:

 • Få slettet eller begrænset vores behandling af oplysningerne
 • Komme med indsigelse til vores behandling af dine oplysninger
 • Modtage dine personoplysninger i et format, der er struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbar samt at få overført disse oplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Skats privatlivspolitik.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se hvordan i afsnittet Hvordan kontakter du os?

Når Skattestyrelsen indsamler oplysninger om dig i forbindelse med udførelsen af vores myndighedsopgave, har vi lov til at behandle almindelige personoplysninger om dig i henhold til:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra e
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1
 • Fondsbeskatningslovens §§ 3a, stk. 6, 3b, 3c, stk. 4 og 3c, stk. 5.

Pligten til at meddele oplysninger, følger af fondsbeskatningslovens §§ 3a, stk. 6, 3b, 3c, stk. 4, eller 3c, stk. 5.

Hvis meddelelsespligten ikke er overholdt, kan der gives en bøde, jf. §§ 22a og 22b. I særlige tilfælde vil der desuden kunne foretages ransagning, jf. fondsbeskatningslovens § 22c.

Skatteforvaltningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte os i Skattestyrelsen:

 • På mail via TastSelv. Log på med NemID/MitID
 • På telefon 72 22 18 18
 • Ved brev: Skattestyrelsen, Østbanegade 123, 2100 København Ø.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail: dpo@ufst.dk. Send ikke cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne mail.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, eller på www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på datatilsynet.dk.