1. Bilag 1
1.1. Skat:
1.1.1. Afskrivningslovens § 40 C - spørgsmål vedr. betalingsrettigheder
1.1.2. Aktielønsordninger (undtagen § 7A ordninger)
1.1.3. Fortolkningsproblemer i relation til CFC-beskatning, dvs. LL § 16 H, SEL § 32 og FBL § 12
1.1.4. EBL § 8 - salg af dyre ejerlejligheder uden bopælspligt
1.1.5. Anpartsprojekter vedrørende fast ejendom - f.eks. hotelejerlejlighedssager
1.1.6. Kvalifikation af finansielle produkter
1.1.7. LL § 8 S - fradrag for gaver til kulturdonationer
1.1.8. Personalegoder - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
1.1.9. Personalegoder med ændret vederlagssammensætning
1.1.10. Direktørgoder (begrebet direktør i relation til lovgivning herom) - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
1.1.11. Uafdækkede direktørpensionsordninger - ulovbestemt, men eventuelt LL § 7 O og PBL § 53 A og C
1.1.12. Spørgsmål, der vedrører tonnageskatteloven
1.1.13. Fortolkningsproblemer i relation til sambeskatningsreglerne 
1.1.14. Fortolkningsproblemer i relation til de særlige regler i ligningsloven om international beskatning, f.eks. LL 5 G 
1.1.15. Afgrænsning mellem indkomst i personligt tjenesteforhold/selskabsindkomst

1.2. Moms:
1.2.1. Moms ved udlejning af ferieboliger
1.2.2. Moms ved grænsehandelskoncepter
1.2.3. Momsfritagelse for almennyttige foreninger efter momslovens § 13 stk. 1, nr. 4, nr. 20 og nr. 22
1.2.4. EU-harmoniserede afgifter med en vis kompleksitet

1.3. Punktafgifter: 
1.3.1. Punktafgiftssager med nye produkter/afgiftsforhold, der ikke tidligere er taget stilling til
1.3.2. Sager om godtgørelse af energiafgifter på områder, der ikke tidligere er taget stilling til