Dokumentets dato
20 Jan 2003
Dato for offentliggørelse
20 Jan 2003 13:37
Cirkulærets nummer
2003-03
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/02-4359-002
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030000609-regl

1. Baggrund for genoptagelsescirkulæret

Højesteret har i SKM2002.571.HR underkendt Skatteministeriets praksis med at nægte selskaber fradrag for tab i forbindelse med udstedelse af tegningsretter til favørkurs til medarbejdere som led i en medarbejderaktieordning efter ligningslovens § 7 A.

Højesteret finder, at selskabet er det retssubjekt, der blev forpligtet over for medarbejderne ved ordningen, og som led det tab, der opstod ved, at aktierne blev erhvervet af medarbejderne til favørkurs.

Selskaber har efter Højesterets dom fradrag for udgiften efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

2. Skattepligtige omfattet af genoptagelsescirkulæret

  • Selskaber, der har udstedt tegningsretter med ret til tegning af aktier til favørkurs, og som har tildelt disse til selskabets egne medarbejdere.
  • Selskaber, der har udstedt tegningsretter eller køberetter til favørkurs til medarbejdere i selskabets datter- eller datterdatterselskaber, som led i en medarbejderaktieordning efter ligningslovens § 7 A.

Efter praksis har der i relation til medarbejderaktieordninger omfattet af ligningslovens § 7A været en særlig definition af selskabets ansatte. Denne praksis er nu lovfæstet i ligningslovens § 7A, stk. 2, hvor det er fastslået, at til ansatte i et selskab medregnes også ansatte i dette selskabs datter- og datterdatterselskaber. Denne særlige definition af de ansatte i et selskab er i forbindelse med højesteretsdommen blevet fortolket, således at den også får betydning i forhold til selskabets fradragsmulighed. Dvs. at selskabet via denne særlige definition får ret til fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, også for så vidt angår ansatte i datter- og datterdatterselskaber. På den baggrund giver cirkulæret også adgang til genoptagelse for selskaber, der har tildelt tegningsretter eller køberetter med ret til tegning eller til køb af aktier til favørkurs til medarbejdere i selskabets datter- og datterdatterselskaber, såfremt dette er sket som led i en medarbejderaktieordning efter ligningslovens § 7A.

3. Udgifter omfattet af genoptagelsescirkulæret

De udgifter, der er omfattet af genoptagelsescirkulæret, er forskellen mellem markedsværdien og den favørpris, hvortil aktierne er tegnet.

Markedskursen skal opgøres på tidspunktet for tegningsfristens ophør, såfremt kapitaludvidelsen sker med forbehold for overtegning.

Såfremt der ikke er taget forbehold for overtegning, skal markedskursen opgøres på tidspunktet for tegningen. Kendes tegningstidspunktet ikke, kan en gennemsnitskurs for tegningsperioden som hovedregel anerkendes.

4. Indkomstår omfattet af genoptagelsescirkulæret

Skatteåret 1995/96 var til prøvelse i ovennævnte dom. Genoptagelsescirkulæret gælder derfor for skatteansættelser fra og med skatteåret 1995/96, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7. Skatteåret 1995/96 dækker indkomståret 1994.

For selskaber med bagudforskudt indkomstår vil indkomståret 1994 som det tidligste omfatte perioden 2. april 1993 - 1. april 1994 og som det seneste ved et fremadforskudt indkomstår perioden 1. april 1994 - 31. marts 1995.

5. Regler for genoptagelse

I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år fra udløbet af det pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 5.

6. Regler for ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelse af praksis. Det vil i det pågældende tilfælde sige for skatteansættelser for indkomståret 1994 eller senere indkomstår, hvor genoptagelse ikke kan ske efter punkt 5.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis den indebærer en indkomstændring på mindst kr. 5.000 for det enkelte indkomstår jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 3, det vil sige inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor den skattepligtige har erhvervet kendskab til de omstændigheder, der begrunder genoptagelsen. Hvad der forstås ved rimelig tid beror på en konkret vurdering, men det vil normalt være 6 måneder, jf. "Processuelle regler på ToldSkats område 2002", afsnit G.3.2.1 om reaktionsfrist, jf. SSL § 35, stk. 3.

7. Kompetent myndighed

En anmodning om genoptagelse efter punkterne 5 og 6 indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 4.

Ophævelsestidspunkt

Cirkulæret bortfalder med udgangen af 2003.

 

Ole Kjær

/Jørgen Egelund