Dokumentets dato
10 Feb 2003
Dato for offentliggørelse
10 Feb 2003 13:39
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2003-05
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Punkt- og Miljøafgiftskontoret
Sagsnummer
99/02-361-00012
Overordnede emner
Afgift
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030001409-regl

1. Afgift af glødelamper

Ifølge § 3, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 af lov om forskellige forbrugsafgifter senest ændret ved lov nr. 1295 af 20. december 2000 (afgiftsforhøjelser) svares der en afgift til statskassen af elektriske glødelamper, der for varer med en største bredde (diameter) af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm udgør 3 kr. 75 øre pr. stk. og for andre varer 75 øre pr. stk. Før den 1. januar 2001 udgjorde afgiften for varer med en største bredde (diameter) af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm 2 kr. 50 øre og for andre varer 50 øre pr. stk.

Told- og Skattestyrelsen udsendte den 19. juni 2000 en meddelelse med en præcisering af reglerne for afgiftsfastsættelsen af halogenpærer, idet der var konstateret en uens praksis i regionerne. Ifølge meddelelsen skulle udgangspunktet for opmåling af en elektrisk pære være enheden som helhed dvs. inklusive en evt. parabol og sokkel, når disse indgik i en sammenbygget enhed og blev solgt som sådan.

2. Landsskatteretskendelse om afgiftsberigtigelsen af glødelamper

Landsskatteretten har den 28. oktober 2002 afsagt kendelse i en sag om afgiftsberigtigelse af glødelamper. Kendelsen er offentliggjort i SKM.2002.593. LSR. Landsskatteretten fandt, at det alene er selve glødelampen, der skal indgå i beregningen af største bredde/længde, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1. En glødelampe defineres som en lyskilde, som består af en glasbeholder, hvori en metaltråd eller kultråd lyser ved elektrisk strøm, fx en elektrisk pære.

Retten fandt, at det forhold, at glødelampen er sammenbygget med en eventuel sokkel og parabol, alene beror på den valgte konstruktion og dermed ikke kan tillægges vægt ved afgørelsen.

3. Kendelsens betydning

Kendelsen får betydning for sager, der er afgjort i overensstemmelse med Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 19. juni 2000 vedrørende beregningen af glødelampers størrelse, når glødelampen er sammenbygget i en speciel konstruktion.

Anmodning om tilbagebetaling skal indgives til de regionale told- og skattemyndigheder.

De regionale told- og skattemyndigheder anmodes om af egen drift at genoptage og afgøre de sager, som de har kendskab til.

Det er udelukkende virksomheder, der har indbetalt afgiften til ToldSkat, der kan få tilbagebetalt afgiften. Herudover er det en betingelse for tilbagebetaling af afgift, at afgiften ikke er væltet over på andre.

Fremover skal praksis vedrørende beregningen af glødelampers størrelse, når glødelampen er sammenbygget i specielle konstruktioner, ændres. Når der er tale om glødelamper jfr. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, der er sammenbygget med en evt. sokkel eller parabol, er det alene glødelampens størrelse dvs. uden den specielle konstruktion, der skal indgå i beregningen af afgiftspligten.

For glødelamper, der ikke er sammenbygget i specielle konstruktioner, er det fortsat pærens største mål dvs. inklusive fatning/sokkel, der skal indgå i beregningen af største længde/bredde.

4. Oplysninger til brug for behandlingen af tilbagebetalingskrav

Det beror på en konkret vurdering af samtlige oplysninger i sagen, om betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt. Det påhviler virksomheden at give de oplysninger, der er relevante for en konkret bedømmelse af den enkelte sag.

En virksomhed, der vil rejse krav om tilbagebetaling, må dokumentere følgende:

  1. Størrelsen af det rejste krav, herunder oplysning om kravets fordeling på afgiftsperioder og oplysning om afgiftssatsen, således at der udelukkende indgår tilbagebetalingsberettiget afgift i kravet.
  2. Oplysninger om, at virksomheden i den periode, kravet vedrører, har været afskåret fra at overvælte forbrugsafgiften på sine kunder, således at virksomheden har lidt et tab.

4.1. Dokumentationskravet konkret

Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger som dokumentation:

  1. Oplysninger og dokumentation af størrelsen af det rejste krav gennem regnskabs-materiale for den periode, som kravet vedrører.
  2. En beskrivelse af virksomheden, dens arbejdsområde, kundegrundlag, prispolitik mv.
  3. Oplysninger om prisfastsættelsen for de enkelte udleveringer, herunder prispolitik og priskalkulationer, i det omfang sådanne kalkulationer foreligger, med henblik på belysning af konkurrencesituationen.

4.2. Øvrige oplysninger

Evt. andre oplysninger, som de regionale told- og skattemyndigheder må anse for nødvendige ved behandlingen af den konkrete sag, fx:

  1. Oplysninger om navne og beliggenhed vedrørende de konkurrerende virksomheder, der efter virksomhedens opfattelse hindrede virksomheden i at indregne forbrugsafgiften i dens priser.
  2. Oplysninger om de priser, herunder de af konkurrenternes priser, der er indgået i virksomhedens prisfastsættelse. Virksomheden skal i den forbindelse sandsynliggøre, at de pågældende oplysninger faktisk er indgået i prisfastsættelsen.
  3. Oplysninger om konkurrenceforholdene konkret, herunder oplysninger om sammenlignelighed, omsætningskalkuler, virksomhedens skønnede markedsandele o.l.
  4. Oplysninger om branchen generelt i form af omsætnings-, pris- og markedsudvikling.

5. Forældelse og forrentning

Kravet om tilbagebetaling i henhold til dette cirkulære er omfattet af den femårige forældelsesfrist efter lov om forældelse af visse fordringer (1908-loven). Kravet om tilbagebetaling er omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 6, om betalinger, der er foretaget i urigtig formening om, at beløbet skyldtes (condictio indebiti).

Forældelsesfristen løber fra tidspunktet for betaling af afgiften. Forældelsesfristen berostilles, så længe en anmodning om tilbagebetaling behandles af de regionale told- og skattemyndigheder. Forældelsesfristen afbrydes ved de regionale told- og skattemyndigheders anerkendelse af tilbagesøgningskravet eller ved foretagelse af retslige skridt.

Tilbagebetalingskrav forrentes efter de almindelige regler om forrentning, jf. cirkulære nr. 157 af 14. oktober 1987 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb. Forrentningen er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4, litre e.

6. Kompetence og klagefrister

Virksomhedens tilbagebetalingskrav skal rejses overfor virksomhedens regionale told- og skattemyndighed, der træffer afgørelse i 1. instans.

Såfremt en virksomhed ønsker at klage over den regionale told- og skattemyndigheds afgørelse, gælder de almindelige klagebestemmelser.

Landsskatteretten behandler klager over de afgørelser, der er nævnt i forbrugsafgiftslovens § 19 a. Andre afgørelser fx vedrørende overvæltning og forældelse påklages til Told- og Skattestyrelsen.

Klagefristen til Landsskatteretten og til Told- og Skattestyrelsen er 3 måneder, jf sagsudlægningsbekendtgørelsens § 20. I øvrigt finder reglerne i skattestyrelseslovens kap. 3 og 3 A anvendelse.

7. Gyldighed

Cirkulæret træder i kraft den 18. februar 2003 og ophæves den 31. marts 2008.

Ole Kjær

/ Per Hvas