Dato for udgivelse
05 Mar 2003 11:57
Gyldig til
1. januar 2012
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
99/02-344-00348

Told- og Skattestyrelsen kan oplyse, at det nu er besluttet, at tre landsskatteretskendelser af 28. november 2002 om afgiftsberigtigelse af fabriksnye køretøjer efter registreringsafgiftsloven ikke skal indbringes for domstolene.

Sagerne drejede sig om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer, som af forhandlervirksomhederne er solgt til bruger til en pris svarende til den anmeldte standardpris, men hvor den faktiske og fakturerede pris for bilerne fra importørvirksomheden til forhandlervirksomhederne ikke svarer til den, der danner baggrund for den anmeldte standardpris. Prisen fra importøren er højere end den, der indgår i den anmeldte standardpris, hvilket indebærer, at den faktiske forhandleravance nedsættes, og at importøravancen forhøjes.

Landsskatterettens kendelser går ud på, at man ikke finder grundlag for at opkræve yderligere afgift, idet der ikke i registreringsafgiftsloven stilles krav om fordeling af den lovpligtige samlede mindsteavance mellem importørvirksomheden og forhandlervirksomheden, når køretøjerne sælges til en pris, der svarer til den anmeldte pris efter standardprissystemet, jf. lovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris.

Praksisændring

Landsskatterettens kendelser indebærer, at den af ToldSkat hidtil fulgte definition af mindstebeskatningsprisen (forhandlervirksomhedens indkøbspris tillagt 9 pct) ændres.

Mindstebeskatningsprisen er nu importørvirksomhedens indkøbspris tillagt en forhandleravance på 9 pct.

Mindstebeskatningsprisen kan anvendes af såvel importørvirksomhederne som forhandlervirksomhederne.

Afgiftsberigtigelse efter mindstebeskatningspris kan ske ved udtagelse af køretøjer til virksomhedens eget brug - demokøretøjer - eller ved salg til bruger.

Ved salg til bruger er det en forudsætning for afgiftsberigtigelse til mindstebeskatningsprisen, at salgsprisen svarer til den anmeldte mindstebeskatningspris, jf. kravet i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, om køretøjets almindelige pris.

Der kan således ikke længere stilles noget krav til fordeling af avancen mellem importør- og forhandlervirksomhederne. Dette gælder uanset, hvordan avancen er fordelt i standardprisanmeldelsen.

Standardprissystemet vil snarest muligt blive ændret, således at der kan ske anmeldelse af den ny mindstebeskatningspris.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der ikke fra ToldSkat’s side kan gives oplysninger om den anmeldte mindstebeskatningspris. Det forhold, at forhandlervirksomheder eventuelt ikke er bekendt med den anmeldte mindstebeskatningspris for køretøjerne, er en problemstilling, som ToldSkat ikke kan løse. Priskalkulationer indeholdende avanceoplysninger er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives.

Den ændrede praksis har virkning fra den 28. november 2002.

Told- og skatteområderne er orienteret om, at eventuelle igangværende sager på området nu kan afsluttes.

Registreringsafgiftslovens bestemmelser om anvendelse af standardpris er i øvrigt uændrede, herunder mulighederne for at sælge køretøjer til priser lavere eller højere end den anmeldte standardpris.

Yderligere spørgsmål

Har De spørgsmål, bedes De kontakte Deres told- og skatteområde.

 

Med venlig hilsen

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen

Pdf-udgave
Henvisning

Se Landsskatterettens kendelse af 28. november 2002, SKM2003.128.LSR
Se endvidere Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 5. marts 2003, SKM2003.101.TSS