§ 3b

SKAT kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kun betales for den tidsbegrænsede leasingperiode, når

  • motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet og
  • køretøjet i en tidsbegrænset periode leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet i henhold til en skriftlig aftale.

Det er en betingelse, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem virksomhed eller driftssted, og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode.

Ansøgningen skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter ordningen. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomhed og leasé, samt lejebeløbet. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende.

Leasingkøretøjerne skal i alle tilfælde indregistreres på danske nummerplader. Det betyder, at der skal betales vægtafgift eller grøn ejerafgift mv. efter gældende regler.

For at kunne omfattes af ordningen skal den pågældende virksomhed have hjemsted her i landet eller i udlandet, eller være en virksomhed med fast driftssted her i landet eller i udlandet. Virksomheden skal således drives af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende her i landet eller i en fremmed stat. Hvorvidt det er tilfældet, afgøres efter en almindelige regel eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Fast driftssted fastlægges på grundlag af definitionen i OECD's modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning.

Afgiftens betaling § 3b, stk. 2

Afgiften opkræves for hele kontraktperiodens varighed. Afgiften beregnes på grundlag af køretøjets afgiftspligtige værdi, der fastsættes ved vurdering (evt. standardpris for fabriksnye køretøjer) efter lovgivningens almindelige bestemmelser.

Afgiften udgørNy tekst

1) for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder,

2) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder og

3) for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

Forrentning

Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker på tidspunktet for afgiftsberegningen med den af Danmarks Statistik senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli.

Hæftelse § 3b, stk. 4

For betaling af afgiften og rentetillæg hæfter leasingvirksomheden.

Leasingperioden forlænges § 3b, stk. 5 

I tilfælde, hvor parterne ønsker at forlænge den kontraktaftalte leasingperiode, skal SKAT ansøges herom senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og leasingvirksomheden. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med.

Overgang til anden anvendelse/leasingperiodens udløb § 3b, stk. 6 

Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, skal leasingvirksomheden eller leasé meddele det til SKAT, og køretøjets nummerplader skal indleveres til et skattecenter. SKAT tilbagebetaler den afgift og det tillæg, der evt. er betalt for meget for leasingperioden.

§ 3b, stk. 7

Det er muligt at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil i denne situation alene blive foretaget, såfremt ejeren (leasingvirksomheden) af bilen ansøger herom. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive efteropkrævet. Rentetillægget sikrer, at for lidt eller for meget betalt registreringsafgift bliver forrentet.

Køretøjer, der efter den 1. juni 2003 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler, kan efter ansøgning få foretaget omberegning af registreringsafgiften, jf Lov nr. 1342 af 20. december 2008, Hvis omberegningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger den ny-beregnede afgift, tilbagebetales differencen. Ansøgning om omberegning skal være modtaget hos SKAT inden 1. juni 2009. 

§ 3b, stk. 8

Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke indleveres rettidigt til et skattecenter, vil køretøjets nummerplader blive fjernet ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og tillæg opkræves pr. påbegyndt måned, fristen overskrides.

§ 3b, stk. 10

Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter registreringsafgiftslovens almindelige regler for brugte motorkøretøjer.