Dato for udgivelse
08 Jun 2007 13:52
Gyldig til
1. januar 2012
Til
virksomheder der er registreret efter registreringsafgiftsloven m.fl.
Sagsnummer
06-145049
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene
Resumé

Folketinget har den 1. juni 2007 vedtaget lovforslag nr. 217 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.)

Lovændringen består overordnet af følgende:

 1. En omlægning af varebilbeskatningen.
 2. En omlægning og udvidelse af sikkerhedsfradragene.
 3. Indførelse af et fradrag eller et tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængigt af bilens brændstofforbrug.
 4. Indførelse af nyt fradrag i afgiften for partikelfiltre til dieseldrevne person- og varebiler.
 5. Ændrede skalaknæk for personbiler og motorcykler (afgiftsnedsættelse).
 6. En stramning for campingbiler.
 7. Overgangsordninger 

Lovændringen træder i kraft den 15. juni 2007, dog således at en række af lovændringerne har virkning fra dagen for lovforslagets fremsættelse, dvs. fra og med den 25. april 2007


Folketinget har den 1. juni 2007 vedtaget lovforslag nr. 217 om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.)

Lovændringen består overordnet af følgende:

 1. En omlægning af varebilbeskatningen.
 2. En omlægning og udvidelse af sikkerhedsfradragene.
 3. Indførelse af et fradrag eller et tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængigt af bilens brændstofforbrug.
 4. Indførelse af nyt fradrag i afgiften for partikelfiltre til dieseldrevne person- og varebiler.
 5. Ændrede skalaknæk for personbiler og motorcykler (afgiftsnedsættelse).
 6. En stramning for campingbiler.
 7. Overgangsordninger 

Lovændringen træder i kraft den 15. juni 2007, dog således at en række af lovændringerne har virkning fra dagen for lovforslagets fremsættelse, dvs. fra og med den 25. april 2007.

Ændringerne med fradrag og tillæg for brændstofforbrug for varebiler træder dog først i kraft den 1. januar 2008. 

Ændringen til vægtafgiftsloven betyder en forhøjelse af tillægsafgiften for privat anvendelse af varebiler. Ændringen har først virkning fra den afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 eller senere.

1. Omlægning af varebilbeskatningen

Registreringsafgiften for varebiler ændres således:

For nye varebiler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første 15.900 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis

1) bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og

2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

For nye varebiler med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For sådanne varebiler med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. Der stilles ikke særlige eller specifikke krav til den tilladte siderude i køretøjets højre side, hverken til udformning eller placering.

Reglerne gælder også for brugte varebiler.

Ved "uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side" forstås biler, som de fremtræder fra fabrikken. Det betyder, at en bil med sideruder, hvor sideruden efterfølgende udskiftes med en fast plade e.l., ikke kan godkendes som kassevogn.  Det gælder også selv om udskiftningen af sideruden sker i udlandet.

Der sker ingen ændringer i afgiftsskalaen for brugte varebiler på 30 pct. afgift, når bilen har en tilladt totalvægt over 2,5 tons.

Lovændringen betyder således, at registreringsafgiften forøges for varebiler med en tilladt totalvægt over 2 tons, herunder MPV'ere og SUV'ere, men ikke for kassevogne og pick-up'er med en tilladt totalvægt over 2,5. Det nuværende afgiftsloft, hvorefter afgiften højst kan udgøre 56.800 kr. for biler over 3 tons tilladt totalvægt, bortfalder for varebiler som MPV'ere og SUV'ere og lignende biler karakteriseret ved, at de er lukkede og forsynede med sideruder bag førersædet.

Lovændringen betyder også afskaffelse af 95 pct. afgiften for varebiler med tilladt totalvægt under 2 tons samt stationcars o.l, som fremover skal betale 50 pct. afgift.

Der sker ingen ændringer i reglerne for afgiftsfrie mandskabsvogne.

Endelig forhøjes tillægsafgiften for privat anvendelse for varebiler over 3,0 tons tilladt totalvægt fra 5.040 kr. til 15.000 kr. årligt. For varebiler med tilladt totalvægt på højst 2 tons forhøjes tillægsafgiften fra 900 kr. til 5.040 kr. årligt.

Afgiftssatser  for varebiler med 50 pct. afgift

 Nye:

0 kr. af 15.900 kr. og 50 pct. af resten.

Brugte:

Ikke over 1 år: 0 kr. af 13.500 kr. og 50 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 11.500 kr. og 50 pct. af resten.

 2-3 år: 0 kr. af 9.600 kr. og 50 pct. af resten.

 3-4 år: 0 kr. af 7.500 kr. og 50 pct. af resten.

 4-5 år: 0 kr. af 5.600 kr. og 50 pct. af resten.

 5-6 år: 0 kr. af 3.600 kr. og 50 pct. af resten.

 Over 6 år: 0 kr. af 1.700 kr. og 50 pct. af resten.

2. Omlægning af sikkerhedsfradragene

Sikkerhedsfradragene omlægges således:

 •  Afskaffelse af nuværende fradrag for airbags nr. 1 og 2.
 •  Indførelse af fradrag i værdien for airbags nr. 5 og 6.
 •  ESP-fradrag for nye personbiler og varebiler på 2.500 kr. i den afgiftspligtige værdi.
 •  Forhøjelse af fradrag i afgiften for selealarmer fra 100 kr. til 200 kr. pr. stk. Fradraget gives for højst 3 selealarmer.
 •  Afskaffelse af fradrag for indvendigt justerbare sidespejle og højt monteret stoplygte.
 •  Fradraget i værdien for abs-bremser for nye biler nedsættes til 3.750 kr.
 •  Indførelse af fradrag på 2.000 kr i den afgiftspligtige værdi for nye personbiler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test for bilens  sikkerhed ved kollision.

Personbiler omfatter i denne sammenhæng også autocampere, busser, hyrevogne og sygetransportkøretøjer. 

Hvad angår airbags består omlægningen i, at hvor der efter gældende regler gives fradrag allerede ved den første airbag, og maksimalt 4, gives der fremover fradrag for airbag nr. 3-6. Der gives således fortsat fradrag for op til 4 airbags, men i stedet for at starte ved den første airbag startes ved airbag nr. 3.

For biler med 6 airbags vil der ikke være nogen forskel. For biler med mindre end 6 airbags vil det nuværende fradrag blive reduceret.

Tillæg for manglende eller kun én airbag fortsætter uændret.

Brugte biler og motorcykler (§ 4)

De hidtil gældende fradrag i den afgiftspligtige værdi for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger for brugte køretøjer under 1 år gamle, udvides til også at gælde for ældre brugte biler. Fradragene nedsættes procentvis i forhold til bilens alder.

Den afgiftspligtige værdi for brugte personbiler og motorcykler (§ 4) nedsættes eller forhøjes med følgende procentdele af de fradrag og tillæg, der kunne være foretaget, eller ville være opkrævet ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt:

Køretøjets
alder

Fradrag efter § 3,
stk. 2  (selealarm og partikelfilter)

og § 4, stk. 2 (brændstofforbrug)

Fradrag efter

§ 8, stk. 7

(Airbags, blokeringsfri bremser, esp-system mv.)

Tillæg efter § 4,
stk. 3

(brændstofforbrug)

0 - 1 år

17 pct.

30 pct.

17 pct.

1 - 2 år

12 pct.

22 pct.

12 pct.

2 - 3 år

10 pct.

18 pct.

10 pct.

3 - 4 år

8 pct.

14 pct.

8 pct.

4 - 5 år

6 pct.

11 pct.

6 pct.

5 - 6 år

4 pct.

7 pct.

4 pct.

Over 6 år

2 pct.

3 pct.

2 pct.

3. Fradrag eller tillæg i registreringsafgiften for nye personbiler og varebiler afhængigt af bilens brændstofforbrug

Fradrag i afgiften

Der gives et nedslag i registreringsafgiften for nye personbiler (§ 4) og varebiler (§ 5) med lavt brændstofforbrug:

 • Benzinbiler, der kører længere end 16 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 16 km/liter
 • Dieselbiler, der kører længere end 18 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 18 km/liter.

Nedslaget afløser de nuværende nedslag i registreringsafgiften for særligt brændstoføkonomiske biler.

Tillæg til afgiften

Der indføres ligeledes et tillæg til registreringsafgiften for personbiler (§ 4) og varebiler (§ 5) med højt brændstofforbrug:

 • Benzinbiler, der kører mindre end 16 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 16 km/liter
 • Dieselbiler, der kører mindre end 18 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 18 km/liter.

Fradraget/tillægget for varebiler træder først i kraft med virkning fra og med den 1. januar 2008.

De omhandlede fradrag/tillæg kommer også til at gælde for brugte personbiler. Fradragene nedsættes procentvis i forhold til bilens alder, jf. ovenfor under pkt. 2.

Brændstofforbrug opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Det bemærkes, at der ikke gives fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for busser (§ 5a) samt hyrevogne og sygetransportkøretøjer (§ 6).

Midlertidig ændring i registreringsafgiften for dieseldrevne biler i perioden 2011-2015

Fradraget for brændstoføkonomiske dieseldrevne person- og varebiler forhøjes og aftrappes i perioden 2011-2015 som følge af, at partikelfilter bliver obligatorisk i 2011 for personbiler og i 2012 for varebiler:

Fradrag 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dieseldrevne personbiler            
Grænse for fradrag/tillæg 16 km pr. liter 16,5 km pr. liter. 17 km pr. liter. 17,5 km pr. liter. 18 km pr. liter. 18 km pr. liter.
Dieseldrevne varebiler            
Grænse for fradrag/tillæg 18 km pr. liter 16 km pr. liter. 16,5 km pr. liter. 17 km pr. liter. 17,5 km pr. liter. 18 km pr. liter.

Minimumsregistreringsafgift for nye personbiler

For nye personbiler skal registreringsafgiften efter nedslag for brændstoføkonomi (men før nedslag afgiften for dieselfiltre og selealarm) udgøre mindst 20.000 kr.

4. Fradrag for partikelfiltre

Efter de gældende regler gives et fradrag på 4.000 kr. i beregningsgrundlaget (den afgiftspligtige værdi) for registreringsafgiften for dieseldrevne person- og varebiler med partikelfilter. Fradraget gives indtil og med 2009. Fradraget dækker imidlertid ikke hele meromkostningen ved at vælge dieseldrevne biler med filter. Derfor er dieselbiler uden filter prismæssigt mere konkurrencedygtige end dieselbiler med filter.

På den baggrund ændres og udvides fradragsordningen, således det nuværende fradrag på 4.000 kr. i den afgiftspligtige værdi videreføres i 2010 (og 2011 for varebiler), og at der også gives yderligere fradrag i afgiften på 3.500 kr. for udgiften til filteret.

Da omkostningen til filter el. lign. ikke afhænger af, om det er en varebil med f.eks. 50 pct. afgift eller en personbil med f.eks. 180 pct. afgift, gives det nye fradrag på 3.500 kr. i afgiften for såvel dieseldrevne personbiler som dieseldrevne varebiler. 

Fradraget bortfalder, når filtret eller tilsvarende bliver obligatorisk i 2011 for personbiler og i 2012 for varebiler.

Fradragene for partikelfileter gives for nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, og for nye dieseldrevne varebiler i kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf. 

5. Ændrede skalaknæk for personbiler og motorcykler (afgiftsnedsættelse)

De regulerede og afrundede beløbsgrænser for personbiler og motorcykler bliver:

Motorcykler og personbiler mv.

Nye:

Motorcykler: 105 pct. af 8.300 - 23.300 kr. og 180 pct. af resten.

Personbiler mv.: 105 pct. af 74.000 kr. og 180 pct. af resten.

Brugte:

Motorcykler:

Ikke over 1 år: 105 pct. af 7.200 -19.800 kr. og 180 pct. af resten.

1-2 år: 105 pct. af 6.100-16.900 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 5.100-14.000 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 4.100-11.100 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 3.000-8.200 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 2.000-5.200 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 1.000-2.300 kr. og 180 pct. af resten.

Personbiler m.v.:

Ikke over 1 år: 105 pct. af 62.900 kr. og 180 pct. af resten.

1-2 år: 105 pct. af 53.700 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 44.400 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 35.100 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 25.900 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 16.700 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 7.400 kr. og 180 pct. af resten

6. Stramning for campingbiler

Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. som personbiler med 105/180 pct. afgift.

For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten (minimumsafgift). De hidtidige fradrag for udgifter til hårde hvidevarer, teleteknisk udstyr mv., er således ikke længere gældende.

Det betyder, at der ved afgiftsberigtigelsen af campingbiler skal fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller kontrakt med henblik på beregningen af evt. minimumsafgift.

7. Overgangsordninger

Lovændringen for så vidt angår ændringerne i registreringsafgiftsloven har virkning fra og med fremsættelsen onsdag den 25. april 2007.

Hvis det viser sig, at der er opkrævet for meget i registreringsafgift, vil SKAT foranledige for meget betalt afgift tilbagebetalt. Afgiften tilbagebetales til den, der oprindelig har betalt afgiften til SKAT. Såfremt forhandleren har betalt registreringsafgiften på købers vegne, er forhandleren således forpligtet til at viderebetale beløbet til køber.

Hvis der er betalt for lidt i afgift (eksempelvis varebiler af MPV og SUV-typen, autocampere m.fl.) skal der ske efterbetaling af afgift. Krav om efterbetaling rettes mod den, der oprindelig har betalt afgiften til SKAT.

De registrerede virksomheder skal indsende en samlet opgørelse over reguleringer (tilbage- og efterbetaling) af de ekspeditioner på nye og brugte køretøjer, der er gennemført i perioden 25. april til 15. juni 2007. Opgørelsen med specifikation for hvert køretøj bedes indsendt til SKAT senest den 29. juni 2007. 

Efterbetalings- og tilbagebetalingskrav forfalder 30 dage efter lovens ikrafttræden (15. juni 2007) og forrentes fra forfaldsdagen med rente som fastsat efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Slutbruger

Anvendelse af overgangsordningerne er i flere tilfælde betinget af salg til "slutbruger".

Som slutbruger anses principielt alene den endelige ejer/bruger af køretøjet.

Slutbrugeren kan i den forbindelse også være udlejningsvirksomheder og leasingselskaber. Hvis grundlaget for køb af køretøjerne er en rammeaftale til at aftage et bestemt antal køretøjer, skal aftalen fremlægges for SKAT, før der kan tages stilling til, om de pågældende køretøjer kan omfattes af overgangsbestemmelserne. Der skal være tale om en egentlig forpligtelse for udlejningsvirksomheden eller leasingselskabet til at aftage de pågældende køretøjer. 

Importør- og forhandlervirksomheder anses som udgangspunkt ikke som slutbrugere, idet der er en forhåndsformodning om, at køretøjerne er indkøbt med videresalg for øje. En virksomheds afgiftsberigtigelse af køretøjer fra eget lager til brug i virksomheden (demokøretøjer - fx værkstedsbiler, firmabiler til medarbejdere samt direktionsvogne), omfattes derfor ikke af overgangsordningerne. 

I tilfælde af introduktion af ny bilmodel eller i forbindelse med en kampagne e.l., hvor importøren/forhandleren er kontraktligt forpligtet til at aftage et antal køretøjer (typisk 2-3 køretøjer) som demokøretøjer, vil importøren/forhandleren dog kunne anses som slutbruger.

Varebiler

For så vidt angår ændringen af varebilbeskatningen i registreringsafgiftsloven etableres en overgangsordning for varebiler, hvorom der er indgået bindende kontrakt om køb med slutbruger inden onsdag den 25. april 2007 (dvs. senest den 24. april 2007). Disse køretøjer kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler, dvs. med 30 pct. Dette forudsætter, at dokumentationen for købet (slutseddel, købsaftale eller kontrakt) er indgivet til SKAT senest den 15. juni 2007.

Campingbiler - overgangsordning i forhold til slutbrugeren

Der indføres en overgangsordning i forhold til registreringsafgiftsloven for campingbiler svarende til overgangsordningen for varebiler.

Det vil sige, at det afgørende ved købet af en campingbil bliver, om slutsedlen er indgået/underskrevet med slutbrugeren inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er skrevet den 25. april 2007 eller senere. Hvis slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007, vil det være de hidtil gældende regler, der gælder hvad angår registreringsafgiften. Der er en betingelse, at køretøjet indregistreres senest den 31. december 2007. Dokumentation for købet (slutseddel, købsaftale eller kontrakt) skal være indgivet til SKAT senest den 15. juni 2007.

Campingbiler - overgangsordning i forhold til forhandleren

Der indføres en overgangsordning i forhold til registreringsafgiftsloven for campingbiler, således at disse  kan afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • bilen skal være indført til Danmark inden den 25. april 2007,
 • ombygningen skal være påbegyndt inden den 5. juni 2007,
 • salg til slutbruger skal være sket inden den 1. august 2007,
 • dokumentation for indførsel (tolddokument, importørerklæring, transportdokumentation e.l.) og påbegyndt ombygning af bilen (en "tro og love erklæring" herom) skal være indgivet til SKAT inden den 15. juni 2007,
 • bilen skal være indregistreret senest den 31. december 2007.

Dokumentation for salg til slutbruger skal indsendes til SKAT senest den 15. august 2007.

Varebiler over 3 tons - tillægsafgiften for privat anvendelse

Ændringerne i vægtafgiftsloven har virkning for det enkelte køretøj for den afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 eller senere. For alle køretøjer, der anmeldes til registrering efter den 1. juni 2007, vil der således for første afgiftsperiode blive opkrævet den forhøjede tillægsafgift, uanset hvornår der er skrevet slutseddel.

Der indføres en overgangsordning i forhold til vægtafgiften svarende til overgangsordningen for registreringsafgiftsloven, således at forhøjelsen af tillægsafgiften for privat anvendelse for varebiler over 3 tons totalvægt ikke finder anvendelse for slutbrugeres køb før 25. april 2007. Det er en betingelse, at køretøjet indregistreres inden den 31. december 2007.

Efterfølgende tilbagebetalingsprocedure

For køretøjer, hvor der er indgået en skriftlig kontrakt med slutbruger inden den 25. april 2007, vil der over for Centralregisteret for Motorkøretøjer kunne søges om at få den forhøjede tillægsafgift godtgjort. Det er en betingelse, at SKAT allerede har truffet afgørelse om, at det pågældende køretøj kan omfattes af overgangsordningen i relation til registreringsafgiftsloven.

Indsendelse af dokumentation mv.

Dokumentation i relation til overgangsordningerne kan indsendes til alle skattecentre, men selve sagsbehandlingen er samlet ved 4 skattecentre:

 

Skattecenter
Høje Taastrup

Helgeshøj Alle 9
2630 Tåstrup

Skattecenter
Odense

Lerchesgade 35
5000 Odense C

Skattecenter
Århus

Margrethepladsen 4
8000 Århus C

Skattecenter 
Aalborg

Skibsbyggerivej 5
9000 Aalborg

Dækker område
Sjælland/København og Bornholm m.m.

Dækker område
Sydjylland og Fyn

Dækker område
Midtjylland

Dækker område
Nordjylland

Ved den efterfølgende afgiftsberigtigelse af nye køretøjer efter overgangsbestemmelserne skal køretøjets certifikat være forsynet med oplysning herom (fx "afgiftsberigtigelse efter overgangsbestemmelserne") samt med henvisning til den tidligere indsendte dokumentation. 

Eksportordningen

For brugte køretøjer, der anmeldes med henblik på godtgørelse af registreringsafgift til og med den 15. juni 2007, udbetales godtgørelsen efter de hidtil gældende regler. Der sker således ingen efterregulering af disse ekspeditioner.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, bedes du kontakte SKAT.

Med venlig hilsen

SKAT